Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Wydarzenia dotyczące organizacji pozarządowych


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Powitanie wakacji”.

Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego planowanego do realizacji przez Stowarzyszenie  „DOTKNIJ KULTURY”, z siedzibą: Przelewice 93/1, 74-210 Przelewice, w ramach  zadania publicznego w zakresie wspierania działań
w rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zamieszczam ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.przelewice.pl w zakładce dla organizacji pozarządowych oraz na tablicy informacyjnej Gminy Przelewice.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2021 r.  osobiście
w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice (pok. nr 11) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@przelewice.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Przelewice; dnia 16.06.2021 r.                          Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

W załączeniu:

1. Oferta

2. Formularz

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Nordic Walking – szansą na poznanie walorów okolic i integrację”.

Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego planowanego do realizacji przez Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie „ISKRA”, z siedzibą: Żuków 36, 73-115 Dolice, w ramach  zadania publicznego w zakresie wspierania działań w rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zamieszczam ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.przelewice.pl w zakładce dla organizacji pozarządowych oraz na tablicy informacyjnej Gminy Przelewice.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 maja 2021 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice (pok. nr 11) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@przelewice.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Przelewice; dnia 10.05.2021 r.                                      Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

W załączeniu:

1. Oferta

2. Formularz

 

 


Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Informujemy o rozstrzygnięciu, ogłoszonego przez Wójta Gminy Przelewice  w dniu 10 grudnia 2020 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2021 roku. Szczegóły w zarządzenia Wójta Gminy Przelewice nr 3/2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. >> TUTAJ

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. - prosi się o dostarczenie do tut. Urzędu lub nadesłanie pocztą podpisane - do dnia 20 stycznia 2021 r.  - oryginał  zaktualizowanej  oferty realizacji zadania publicznego w 2021 r. (z uwzględnieniem zaktualizowanego harmonogramu działań, planowanych do osiągnięcia rezultatów  i kalkulacja przewidywanych kosztów, jeżeli kwota dofinansowania jest mniejsza od przedłożonej w ramach w/w konkursu oferty.

W załączeniu zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego

1. Formularz zaktualizowanej oferty

 


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym Konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłaszam nabór na członków Komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny;
 2. Kandydat na członka Komisji konkursowej musi spełniać łącznie poniższe warunki:
  1) musi być wskazanym pisemnie przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanym i prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie może reprezentować w Komisji konkursowej organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przelewice  
w roku 2021;

3) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

4) posiada doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje
i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.

5) musi złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe:

  a. formularz zgłoszeniowy  wg załączonego wzoru opisujący kandydata i jego doświadczenie oraz kompetencje w realizacji zadań publicznych i ocenie ofert,

b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej wyżej ustawie, do udziału w pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Przelewice w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie Komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, Komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy
w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75 lub dostarczyć osobiście w  sekretariacie Urzędu (pok. nr 11).

Nabór zgłoszeń będzie trwać od 15.12 do 31.12.2020 r. w godzinach pracy Urzędu. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu. Rozstrzygnięcie naboru i powiadomienie o jego wynikach nastąpi najpóźniej w terminie do 4 stycznia 2021r.

Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie

 

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. - zapraszamy do składania ofert

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym m.in. rodzaje zadań, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację do pobrania poniżej.

Wzory dokumentów do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór sprawozdania

3.  Karta oceny merytorycznej

 

 


Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

 


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Programu współpracy z organizacjami społecznymi na 2021 r.

Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 87/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21.09.2020 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

 z a p r a s z a m

 

 

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021”

Konsultacje trwają od 21 września 2020r., a zakończenie ustalam
na dzień 12 października 2020r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i uwag do pobrania na stronie gminy www.przelewice.pl  lub dostępne są bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy
w Przelewicach (pok. nr B6). Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2021 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 12 października 2020r. do godz. 15:00 na:

 • adres poczty elektronicznej gmina@przelewice.pl
 • adres siedziby Urzędu:  Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

                              Wójt Gminy
Mieczysław Mularczyk

Do pobrania:

1. Skan zarządzenie Wójta Gminy nr 87/2020z dnia 21.09.2020 r.

2. Formularz zgłaszania uwag

 

 

 


WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ – TERMINY SPRAWOZDAŃ I CIT 8 DLA NGO

To jest specyficzny rok, dlatego też zmianie – wydłużeniu uległy terminy sprawozdawcze obowiązujące organizacje pozarządowe. Dla większości organizacji termin złożenia deklaracji CIT-8 to 31 lipca (w większości przypadków musi on być złożony elektronicznie). Natomiast sprawozdanie finansowe złożone elektronicznie i podpisane przez wszystkich członków zarządu należało złożyć do 30 czerwca br. Szczegółowe informacje nt. sprawozdawczości znajdą Państwo w infografice portalu ngo.pl – link. Polecamy sięgnąć również po artykuł poradniczy – link, a także nagranie szkoleniowe – link


JAKA POMOC PRZYSŁUGUJE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM - ZESTAWIENIE

Portal trzeci.org przygotował pożyteczne i przejrzyste zestawienie form pomocy, z jakich mogą korzystać organizacje pozarządowe w dobie koronawirusa. Zestawienie jest podzielone na formy pomocy: dla wszystkich, dla organizacji zatrudniających pracowników, dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Polecamy! Kliknij w link


ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu informujemy, że mogą Państwo korzystać z bezpłatnych usług doradczych Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które jest prowadzone przez Pracownię Pozarządową z Koszalina w ramach zadania realizowanego ze środków m.in. samorządu województwa. Aktualnie doradztwo jest świadczone e-mailowo i telefonicznie poniedziałki, środy i piątki  w godz. od 8.00 do 16.00

oraz wtorki i czwartki w godz. Od 10.00 – 18.00.  Kontakt: biuro@pracowniapozarzadowa.pl, tel.: (94) 340 35 23. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na www.


WEBINARIUM DLA ZACHODNIOPOMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W imieniu Pracowni Pozarządowej prowadzącej Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz COP Koszalin zapraszamy do udziału w webinarium pod hasłem: „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w dobie COVID-19”. Webinarium odbędzie się 6 maja (środa) w godz. 18.00 – 20.00. Spotkanie poprowadzi Artur Gluziński, specjalista w zakresie współpracy organizacji i samorządu, zlecaniu zadań publicznych i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W pierwszej części webinarium omówione będą najważniejsze zagadnienia związane z tematyką (szczegóły poniżej), w drugiej – prowadzący będzie odpowiadał na pytania uczestniczek i uczestników. Udział jest bezpłatny, szczegóły skorzystania z webinarium dostępne są na stronie www.

 

 

 


Informacja dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych, które realizują w 2020 r. zadania publiczne z budżetu Gminy Przelewice

W związku z wprowadzonym  stanem  epidemiologicznym związanym z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami przy realizacji przez organizacje pozarządowe i kluby sportowe zadań publicznych w 2020r. ze strony naszej Gminy proponujemy:

 • zawieszenie wszystkich wydarzeń z większą liczbą uczestników, w tym realizowanych w ramach zawartych z Gminą Przelewice umów dotacyjnych, do odwołania;
 • aktualizację harmonogramu  projektu i ewentualnie związane z tym  
  korekty budżetowe  oraz zmiany terminów realizacji niektórych działań objętych umową  dotacyjną na realizację zadań publicznych zawartych z Gminą Przelewice w 2020 r. W uzasadnionych przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba wprowadzenia takich zmian proszę o poinformowanie nas poprzez wysłanie drogą mailową  na adres gmina@przelewice.pl lub promocja@przelewice.pl informacji w tym zakresie, która będzie traktowana jako oficjalne zgłoszenie chęci aneksowania danej umowy. W treści maila prosimy podać nr umowy i nazwę zadania.
 • w przypadku przedłużającego się czasu braku możliwości przyjętych do wykonania w ramach oferty zadań publicznych będziemy indywidualnie
  z Państwem wypracowywać możliwości realizacji dalszych działań projektowych i wspólnie aktualizować rezultaty. Wstępnie przewidywany termin aneksowania w tym zakresie umów to np. końcówka maja br.

   W przedmiotowej sprawie proszę o kontaktowanie się z pracownikiem merytorycznym drogą mailowo na adres promocja@przelewice.pl lub telefonicznie pod nr 91/3913832.

         Jednocześnie informuję, że zgodnie z §14 zawartej umowy,  wszelkie zmiany związane z realizacją zadania publicznego w 2020 r. wymagają formy pisemnej. Przypominam także, że zgodnie §6 ust.1 w/w umowy kwota dotacji  wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem skutkować będzie koniecznością jej zwrotu wraz z odsetkami.

 Pamiętajmy, że zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich jest w tej chwili najważniejsze!

Przelewice, 16.04.2020r.                                           Wójt Gminy

                                                                                   Mieczysław Mularczyk

 


Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Informujemy o rozstrzygnięciu w dniu 31 grudnia 2019 r., ogłoszonego przez Wójta Gminy Przelewice 12 listopada 2019 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 roku >> TUTAJ


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - zapraszamy do składania ofert

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym m.in. rodzaje zadań, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację do pobrania poniżej.

Wzory dokumentów:

 1. Wzór oferty
 2. Wzór sprawozdania

3. Karta oceny merytorycznej


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy. Szkolenie odbędzie się 11 października 2019 r. (piątek) o godz. 17:00 w Centrum Aktywności i Dialogu (w budynku Oranżerii). Tematem szkolenia będzie pozyskiwanie środków na działalność NGO oraz nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dot. zlecania i realizacji zadań publicznych. Szkolenie poprowadzi p. Maciej Rębilas specjalista ds. funduszy unijnych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Garzyńska  (tel. 91/ 3913832 wew. 32) i Piotr Sylwestrzak  - Animator CAiD (tel. 607282786).

Realizacja bezpłatnych szkoleń możliwa jest dzięki współfinansowaniu działalności CAiD przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i 4coop sp. z o.o. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

 


Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

 


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Programu współpracy na 2020 r.

Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 79/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 04 września 2019r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”

 z a p r a s z a m

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach


PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2020”

Konsultacje trwają od 04 września 2019r., a zakończenie ustalam na dzień  04 października 2019r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i propozycji są dostępne również bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach w pok. nr B6.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2020 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 04 października 2019r. do godz. 15:00 na:

 • adres poczty elektronicznej promocja@przelewice.pl,
 • numer faksu 91/5643 050,
 • adres siedziby Urzędu Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

           Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

Do  pobrania:

1. Projekt Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 >> TUTAJ
        Formularz >> TUTAJ

 


Nowe wzory ofert i sprawozdań

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące wzorów ofert i sprawozdań do małych grantów, a także wzorów konkursowych.

Nowe wzory zaczną obowiązywać od 1 marca 2019 r.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego


Zarządzenie nr 124/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - zapraszamy do składania ofert

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne informacje na ten temat do pobrania poniżej.

Wzory dokumentów:

 1. Wzór oferty
 2. Zaktualizowany harmonogram
 3. Zaktualizowany kosztorys
 4. Zaktualizowany opis działań
 5. Wzór sprawozdania
 6. Oświadczenie

Zapraszamy na spotkanie dot. Programu Społecznik 2018


Zapraszamy do udziału w projekcie "Poszukiwana, Poszukiwany..."

Więcej szczegółów na temat szkolenia >> TUTAJ


Nagroda im. Andrzeja Kozickiego dla Wiktorii i Julii

27 marca 2018 r. wręczono po raz trzeci Nagrodę im. Andrzeja Kozickiego. Idea tej nagrody zrodziła się wśród członków Przelewickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy Szanse”. Andrzej Kozicki dał się poznać jako wspaniały, pełen pasji i zaangażowania społecznik. Z jego inicjatywy w 2005 r. doszło do utworzenia wyżej wymienionego Stowarzyszenia, w którym przez 4 kadencje pełnił funkcję prezesa zarządu. Był organizatorem i współorganizatorem licznych konkursów, turniejów, uroczystości, wycieczek, projektów, warsztatów fotograficznych oraz różnego rodzaju imprez nie tylko szkolnych, ale i środowiskowych. Współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami.

Wychodząc z inicjatywą Nagrody im. Andrzeja Kozickiego, Stowarzyszenie chce nagradzać młodych ludzi, dla których praca społeczna jest pasją życiową.

Kapituła Nagrody w tym roku przyznała ją Wiktorii Balcerak i Julii Kowalczyk, uczennicom Gimnazjum im. OZP w Przelewicach, za poświęcanie swojego wolnego czasu i energii na rzecz mieszkańców gminy. Obie uczennice wielokrotnie angażowały się jako wolontariuszki WOŚP, w ostatnim finale w ramach działającego w gimnazjum Klubu Wolontariatu. Chętnie pomagają słabszym i potrzebującym. Z pasją zaangażowały się w pomoc dla schroniska dla zwierząt. Chętnie uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły i gminy. Gratulując nagrodzonym, podkreślano, że obie są osobami życzliwymi, pogodnymi i zawsze uśmiechniętymi,oraz cechuje je wyjątkowa skromność i wrażliwość.Wręczenie Nagród odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia. Laureatki otrzymały dyplomy uznania, pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne. Życzymy Wiktorii i Julii, by nadal były chętne do pomocy i otwarte na ludzi i ich problemy.

Renata Kozicka

>>fotogaleria

Serdecznie gratulujemy i życzymy Wiktorii i Julii dalszych cennych inicjatyw wolontariackich na rzecz naszego środowiska!


Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Informujemy o rozstrzygnięciu 28 grudnia 2017 r., ogłoszonego przez Wójta Gminy Przelewice  w dniu 14 listopada 2017 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2018 roku.

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. - prosi się o dostarczenie osobiście  lub nadesłanie pocztą podpisane oryginały - do dnia 09 stycznia 2018 r. - następujących dokumentów:

1. zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, w związku z otrzymaniem innej kwoty dotacji, niż ta która była wnioskowana w ofercie (z uwzględnieniem wszystkich źródeł, z których będą finansowane poszczególne wydatki) poprzez wypełnienie następujących tabel:

 •  zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów,
 •  przewidywane źródła finansowania zadania publicznego – aktualizacja.

Tabele te są tożsame z tabelami zamieszczonymi w części IV oferty, w punkcie 8 i 9.

2. zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i harmonogramu realizacji zadania (aktualizacja punktu IV.6 i 7 oferty).

Powyższe dokumenty będą załącznikami do umowy pomiędzy Wójtem Gminy Przelewice a Organizacją.

3. danych osób (imię i nazwisko, funkcja w organizacji) upoważnionych do podpisywania umów oraz aktualny numer konta, na które będzie przelana dotacja,
a także o przybycie osób upoważnionych (wraz z niezbędnymi pieczątkami) do zawierania umów w imieniu Organizacji do naszej siedziby (Urząd Gminy w Przelewicach pok. B6) w godzinach pracy Urzędu celem podpisania stosownej umowy (jej podpisanie warunkuje przekazanie dotacji na konto organizacji).

Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, następujące informacje i dokumenty dotyczące rozstrzygniętego konkursu ofert:

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 110/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018 r. o ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
 2.  Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - w formacie DOC.    
 3. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego - w formacie DOC.    
 4. Zaktualizowany opis poszczególnych działań i harmonogram realizacji zadania  - w formacie DOC.    

DODATKOWY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, mających siedzibę na terenie gminy lub działających na rzecz jej mieszkańców, do zgłaszania chęci udziału w pracach  komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanych przez Gminę otwartych konkursów ofert na rok  2018.
Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie UG Przelewice (pokój nr 11). Liczy się data wpływu potwierdzona w sekretariacie.

Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy


NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, mających siedzibę na terenie gminy lub działających na rzecz jej mieszkańców, do zgłaszania chęci udziału w pracach  komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanych przez Gminę otwartych konkursów ofert na rok  2018.

Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie UG Przelewice (pokój nr 11).

Z-ca Wójta Gminy Zbigniew Kupisz

Do pobrania formularz >> TUTAJ


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne informacje na ten temat do pobrania poniżej.

Załącznik do zarządzenia nr 91/2017 z dnia 14.11.2017 r.

Wzory dokumentów:

1.         Wzór oferty

2.         Zaktualizowany harmonogram

3.         Zaktualizowany kosztorys

4.         Zaktualizowany opis działań

5.         Wzór sprawozdania


XI Powiatowy Sejmik LZS w Przelewicach

24 listopada br. w Przelewicach  odbył się XI Powiatowy Sejmik LZS. Obrady prowadził przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS Robert Betyna, podczas których tradycyjnie dokonano podsumowania działalności sportowej,  wyróżniono najbardziej aktywnych działaczy oraz nakreślono kierunki działania Powiatowego Zrzeszenia LZS w Pyrzycach na lata 2018-2020. Ważnym punktem obrad było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce Panu  Jerzemu Goclikowi.

Aktu Nadania dokonał  przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach Paweł Chyt. Pan Goclik jest prezesem Pyrzyckiego Klubu Olimpijczyka, członkiem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej i Zarządu Zachodniopomorskiej Federacji Sportu, współzałożycielem LKS SPARTAKUS, współorganizatorem i jednym z pomysłodawców Wojewódzkich Biegów Przełajowych Szkół Rolniczych, znanych później jako Biegi Gryfitów. Został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, Złotym Medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Krzyżem Kawalerskim za działalność w LZS,  Złotym Medalem za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego, Medalem Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i Medalem Zasłużonego Działacza LZS.

Z tej okazji  życzenia  Panu Jerzemu Goclikowi złożyli: m.in. burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć, a także nasz olimpijczyk  pochodzący z ziemi przelewickiej Wojciech Matusiak,  wiceprezes Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Ryszard Litwińczuk wraz z sekretarz Małgorzatą Piotrowską i byłym prezesem Bogumiłem Kubikiem, radny Sejmiku WZ Olgierd Kustosz oraz wójt gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk,  dr Maria Ziarkowska i dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Beata Osińska.

Gratulujemy Panu Jerzemu Goclikowi otrzymanego wyróżnienia, a także wszystkim pozostałym osobom wyróżnionym i zaangażowanym w działalność społeczną sportowcom oraz życzymy wytrwałości i kolejnych sukcesów.


Fascynujący Szczecin - nasza nietypowa wycieczka

30 listopada br. wycieczkę w Szczecinie rozpoczęliśmy od rejsu statkiem po porcie, co było wspaniałą dla nas wyprawą. Kapitan relacjonował ciekawe miejsca na trasie, którą płynęliśmy, a także pozwolił każdemu z  nas usiąść za sterami statku i poczuć się przez chwilę kapitanem. Następny punkt programu to Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba, która jest jedną z najstarszych świątyń na Pomorzu Zachodnim oraz najważniejszą w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zarówno przed 1945 r.  jak i obecnie. Po katedrze oprowadzał nas przewodniki, który opowiedział nam ciekawą historię tego wyjątkowego miejsca. Mogliśmy też podziwiać piękną panoramę Szczecina z wieży widokowej.

Podziemne Trasy Szczecina to kolejny punkt programu i niezwykłe miejsce, podczas którego zwiedziliśmy szczecińskie schrony. Podziemne Trasy Szczecina „II Wojna Światowa” i „Zimna Wojna - czas PRL-u” urządzone w schronach: przeciwlotniczym i przeciwatomowym, znajdują się w rejonie dworca głównego. Jest to największy schron w Polsce zbudowany podczas II Wojny  Światowej przez Niemców. W czasie nalotów był schronieniem nawet dla 5 tys. osób. Znajduje się na głębokości 5 pięter, żelbetowe ściany i strop mają grubość blisko 3 m. Powierzchnia całkowita schronu wynosi ok. 3 tys. m kw. Podczas zwiedzania przewodnik omówił nam m.in. jak zorganizowane było życie w schronie w czasie II Wojny Światowej podczas nalotów i  zniszczenia Szczecina w wyniku tych nalotów oraz jego odgruzowywanie. Opowiedział nam również wątek „Wielkiej Ucieczki na Północ”, przedstawiony w filmie kręconym na trasie II Wojny Światowej. Ponadto w ścieżce dźwiękowej usłyszeliśmy dźwięk syreny przeciwlotniczej z okresu II Wojny Światowej. Na koniec naszej wyprawy niewątpliwą atrakcją dla dzieci była również wizyta w KFC.

Organizatorem wyprawy pn. „Fascynujący Szczecin – wycieczka autokarowa dla dzieci i młodzieży” było Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów przy wsparciu Gminy Przelewice. W wycieczce udział wzięło 39. dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy, a ich opiekunami byli: dr Maria Ziarkowska,  p. Iwona Krakowska, p. Sylwia Mularczyk, p. Anna Trzoniec i  p. Grażyna Konieczna. Projekt dofinansowany był ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik.

Koordynator Anna Garzyńska

>>fotogaleria

 

 


Przedłużony termin składania wniosków na działania aktywizujące

Szanowni Państwo, decyzją Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” termin składania wniosków na działania aktywizujące zostaje przedłużony do dnia 07 grudnia 2017 r.  do godz. 15:00.

Jednakże, należy pamiętać, iż w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w trakcie oceny wniosków, o wyborze decydować będzie data i godzina złożenia w Biurze wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań aktywizujących.


Warsztaty umiejętności zawodowych

20 listopada 2017r. 6 uczniów klasy VII B wraz z opiekunem p. Teresą Cepą uczestniczyło w warsztatach umiejętności zawodowych w II Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent”, które odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach. Uczniowie dowiedzieli się o roli kształcenia zawodowego w życiu młodego człowieka.
T. Cepa

>>fotogaleria


Bądź z dala od alkoholu

Alkohol to najczęściej wybierana przez młodzież substancja psychoaktywna, jest ona bardziej popularna niż papierosy i narkotyki. Badanie ESPAD wykazało, że spośród wszystkich województw, to w naszym regionie uczniowie trzecich klas gimnazjum piją najwięcej alkoholu. Aby zwiększyć świadomość młodych ludzi na temat szkodliwości spożywania tego trunku stowarzyszenie „Równość na fali” zainaugurowało kampanię „Z dala od alkoholu”.
 

Według badań ESPAD (Instytut psychiatrii i Neurologii) zrealizowanych w 2015 r. na grupie 15 -18 - latków, w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 13% uczniów z młodszej grupy wiekowej i 20% ze starszej chociaż raz upiło się w takim stopniu, że doświadczało zaburzeń równowagi, mowy lub nie pamiętało co się z nimi działo.

Kampania „Z dala od alkoholu” ma zasięg wojewódzki, a jej celem jest podniesienie świadomości młodzieży, głównie w przedziale wiekowym 15-18 lat, na temat szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz promocja trzeźwości. Skutki, zagrożenia, wskazówki dotyczące sposobów odmawiania picia tego trunku, a także prawdziwe historie zostały przedstawione na stronie internetowej http://www.zdalaodalkoholu.pl oraz fanpage’u http://www.facebook.com/zdalaodalkoholu. Zdrowy styl życia promowany jest także na plakatach i ulotkach rozprowadzanych na terenie województwa.

Działanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020, ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r.

Film promujący kampanię.


Lider Zachodniopomorski

Jesteś z Pomorza Zachodniego i chcesz coś zmienić w swoim bliskim otoczeniu? Pracować w grupie? Działać? Poznawać nowych ludzi? A może jesteś na dobrej drodze, ale z chęcią dowiesz się czegoś nowego i spotkasz z ekspertami? Jeśli coś mówi Ci, że tak – chcę być aktywny/a, realizować projekty społeczne na rzecz rówieśników i innych grup, chcę wprowadzać małe i wielkie zmiany w mojej miejscowości,  w szkole, samorządzie uczniowskim – to właśnie na Ciebie czekamy! ,,Lider Zachodniopomorski” zaprasza młode osoby w wieku 17-22 lata, które chcą przeżyć kilkumiesięczną przygodę! Zgłoszenia przesyłać można do 21 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie: http://www.mlodziez.wzp.pl/zglos-sie-do-programu-lider-zachodniopomorski-buduj-ciekawe-portfolio-spoleczne/


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne informacje na ten temat do pobrania poniżej.

Załącznik do zarządzenia nr 91/2017 z dnia 14.11.2017 r.

 

Wzory dokumentów:

1.         Wzór oferty

2.         Zaktualizowany harmonogram

3.         Zaktualizowany kosztorys

4.         Zaktualizowany opis działań

5.         Wzór sprawozdania


Działania aktywizujące realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LIDER POJEZIERZA - złoż wniosek


Statuetki "Ludzie Ziemi Pyrzyckiej 2017" wręczono

11 listopada br. podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego, która zainaugurowała Powiatowe Obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wręczono statuetki NIKE – Ludzie Ziemi Pyrzyckiej 2017. Statuetka jest symbolem zaangażowania w różnych dziedzinach życia społecznego, przyczyniając się tym samym do promocji Ziemi Pyrzyckiej w województwie i  kraju. W gronie laureatów znalazły się trzy wyróżniające się swą działalnością na trenie naszej gminy osoby. Są to: p. Renata Kozicka, p. Edyta Gajewska i p. Wojciech Antczak.

 

Renata Kozicka
Nauczyciel z 29 letnim stażem. Aktywnie działa społecznie poprzez angażowanie się w realizację projektów edukacyjnych zagospodarowujących czas wolny dzieciom i młodzieży. Jest prezesem Przelewickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy szanse”, które realizuje szereg działań. Organizuje imprezy, loterie fantowe i zbiórki publiczne. Podczas 13-letniej działalności p. Renaty w stowarzyszeniu  zrealizowano szereg projektów dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z terenu gminy Przelewice. Z inicjatywy p. Kozickiej w 2017 r. powstało Stowarzyszenie Przelewice dla Przyszłości, powołane do uruchomienia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przelewicach.

Edyta Gajewska
Sołtys Sołectwa Ślazowo, osoba zaangażowana w życie mieszkańców. Wspólnie z nimi organizuje wyjazdy nad morze, festyny rodzinne, paczki dla dzieci. Działa charytatywnie i pomaga innym w potrzebie. W sołectwie przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego wyremontowano świetlicę wiejską, poprawiono boiska sportowe oraz plac zabaw dla dzieci. Pozyskano środki w konkursie „Granty Sołeckie 2017” na świetlicę kontenerową oraz w Programie Społecznik na stworzenie miejsca rekreacyjnego i zorganizowanie pikniku integracyjnego w Ślazowie. Pani Sołtys wspólnie z mieszkańcami dba o estetykę sołectwa, które z roku na rok pięknieje.

Wojciech Antczak
Założyciel, trener i prezes stowarzyszenia „Husaria Figh Team Kozielice”. Specjalnością stowarzyszenia są dyscypliny: ju-jitsu, boks, sporty walki oraz samoobrona.  Dzięki zaangażowaniu trenera i wsparciu z budżetu naszej gminy oraz dużemu zaangażowaniu zawodników  p. Antczak wraz ze swym  zespołem osiąga czołowe  sukcesy sportowe, zarówno w naszym powiecie, jak i województwie, ale i na arenie międzynarodowej. Czterech zawodników tego klubu jest w kadrze reprezentacji Polski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów!



Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmującego wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i kulturowego pn. „Utworzenie miejsca pamięci ks. Paula Sawatzke na skwerze w Jesionowie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Utworzenie miejsca pamięci ks. Paula Sawatzke na skwerze w Jesionowie wraz z zagospodarowaniem terenu”  przez Parafię Rzymskokatolicką, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zamieszczam ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice i na stronie www.przelewice.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminy Przelewice.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 listopada 2017 r. osobiściew  formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice lub drogą elektroniczną na adres: gmina@przelewice.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Przelewice; dnia 02.11.2017 r.                                            Wójt Gminy
                                                                                  Mieczysław Mularczyk
W załączeniu:
1. Oferta
2. Formularz


"Aktywny mieszkaniec z obszaru Lider Pojezierza" - warsztaty 25.10.2017 r. Zapraszamy!

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza do udziału w operacji pt. Polka powiatowa i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w warsztatach „Aktywny mieszkaniec z obszaru Lider Pojezierza”.

mającej na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich współ?nansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kartę zgłoszenia na warsztaty należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: lgd@liderpojezierza.pl  do dnia 23.10.2017 r lub dostarczyć do Biura LGD, dodatkowe informacje pod telefonem (95) 746 03 60 lub u koordynatora wykładowcy Ewy Stolarskiej - 505 711 328.  Ilość miejsc ograniczona.

Do pobrania:

1. Karta zgłoszeniowa

2. Program warsztatów


FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO - zachęcamy do udziału w projekcie

W okresie 01.09.2017r. – 31.07.2018r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany jest projekt „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”.

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki udział w ścieżce obejmującej:

- indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

- indywidualne poradnictwo pracy i pośrednictwo pracy,

- szkolenie zawodowe zakończone zewnętrznym Egzaminem Zawodowym dającym tytuł Czeladnika w zawodach do wyboru: cieśla i stolarz budowlany, dekarz i blacharz budowlany, monter instalacji budowlanych, murarz i tynkarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik maszyn i urządzeń, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, kucharz, cukiernik lub inne zawody deficytowe według zapotrzebowania określonego w Indywidualnym Planie Działania i/lub trzymiesięczny płatny staż zawodowy u zachodniopomorskich pracodawców (wraz ze wsparciem Trenera Pracy dla osób niepełnosprawnych).  O tym, czy Uczestnik Projektu otrzyma szkolenie zawodowe czy staż zawodowy decydują zapisy Indywidualnego Planu Działań.

Projekt skierowany jest do osób:

- są w wieku 30 lat i więcej,

- są bierne zawodowo, czyli: nie pracują, nie są zrejestrowane jako bezrobotne, nie prowadzą praktyki zawodowej, nie prowadzą działalności gospodarczej czy gospodarstwa rolnego, nie są członkiem rodziny bezpłatnie pomagającym w prowadzeniu działalności gospodarczej lub przebywają na urlopie wychowawczym i nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne,

- znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli: kobiety lub osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie średnie) lub osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne (uczestnik może należeć do jednej lub kilku z wymienionych grup),

- zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego.

 

Jakie wsparcie w projekcie otrzymają uczestnicy/uczestniczki?

- zwrot kosztów dojazdów na spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, szkolenia i staże,

- stypendium szkoleniowe i/lub stypendium stażowe,

- materiały szkoleniowe,

- badania lekarskie,

- ubezpieczenie NNW na stażu.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie?

 • zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poszukiwanych na rynku pracy,
 • zwiększenie szansy na znalezienie stabilnego zatrudnienia,
 • zyskanie wiedzy o tym, jak poruszać się po rynku pracy.

Do końca października 2017r. trwa nabór do pierwszej tury rekrutacji do projektu. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/fabrykaaktywnoscibiernychzawodowo/  

Projekt „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w partnerstwie z UniPRomotion Magdalena Kosobucka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY DO FABRYKI AKTYWNOŚCI!

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.facebook.com/fabrykaaktywnoscibiernychzawodowo/

Lider projektu: IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, al. Wojska Polskiego 78,  70-482 Szczecin    tel. 91 422 22 78m e-mail: d.miskiewicz@irszczecin.pl                                

Partner projektu: UniPRomotion Magdalena Kosobucka, ul. Królowej Korony Polskiej 24/105, 70-486 Szczecin     tel. 91 424 40 73, e-mail: fabryka@unipromotion.pl

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Dyba

tel. +48 91 424 40 72

e-mail: fabryka@unipromotion.pl

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Leśna Ścieżka Edukacyjna – wycieczka do lasu”. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Leśna Ścieżka Edukacyjna – wycieczka do lasu” przez Stowarzyszenie „Bo Jak Nie My To Kto” z siedzibą w Przelewicach 67D, 74-210 Przelewice, na podstawie art. 19 a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zamieszczam ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice i na stronie www.przelewice.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminy Przelewice.
 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 14 września 2017 r. osobiście w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice lub drogą elektroniczną na adres: gmina@przelewice.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Przelewice; dnia 05.09.2017 r.                                                  Wójt Gminy
                                                                                          Mieczysław Mularczyk
W załączeniu:
1. Oferta
2. Formularz

 

Zapraszamy na III Rajd Nordic Walking


Tylko do 10 lipca sprawozdanie do Urzędu Skarbowego

10 lipca to ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, co jest obowiązkiem wszystkich stowarzyszeń i fundacji (z wyjątkiem NGO prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów*). Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe

Ściśle rzecz biorąc, organizacje mają 10 dni – od daty zatwierdzenia sprawozdania – na przesłanie sprawozdania finansowego do swojego urzędu skarbowego.

Które NGO mają czas na złożenie sprawozdania do 10 lipca

Jeśli sprawozdanie finansowe było zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc sześć miesięcy od dnia bilansowego – 31 grudnia), to termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego mija właśnie 10 lipca.

Które NGO musiały złożyć sprawozdanie wcześniej niż 10 lipca

Jeśli zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez władze organizacji nastąpiło przed końcem czerwca, wówczas termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego już upłynął – po 10 dniach od dnia zatwierdzenia.

Rok obrotowy inny niż kalendarzowy i sprawozdanie w innym terminie
Organizacja może wybrać rok obrotowy inny niż kalendarzowy, trzeba jednak zapisać to w statucie. O przypadkach, kiedy rok obrotowy nie jest typowy, czytaj też w wiadomości: Organizacja powstała w listopadzie. Czy sporządza sprawozdanie?


Uwaga!
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy przepis zaostrzający kary wobec nieskładających sprawozdań: "Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe". Taki zapis zawiera nowy artykuł o numerze 80b, który znalazł się w Kodeksie karnym skarbowym (KKS). W przepisie nie wskazano bezpośrednio wysokości grzywny, co oznacza, że dotyczą jej zasady opisane w art. 48 KKS (kary zmieniają się co rok w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia – najniższa wynosi w 2017 r. 200 zł).

* Zobacz: Co musi, a czego nie musi NGO, która wybrała UEPIK

Artykuł pochodzi z p[ortalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Źródło: poradnik.ngo.pl

 


Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Dzięki współpracy gminy Przelewice i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) dla regionu stargardzkiego w środę, 12 kwietnia w pałacu Ogrodu odbyło się spotkanie przedstawicieli OWES z przedstawicielami lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych oraz sołectw. W czasie spotkania p. Alicja Stępniak i p. Wojciech Spychała starali się przedstawić rodzaj możliwego wsparcia, które zaoferować może OWES różnym podmiotom zainteresowanym działaniami na polu ekonomii społecznej (np. lokalnym samorządowcom, stowarzyszeniom, itp).

W czasie spotkania uczestnicy poruszali szereg ciekawych zagadnień, choćby dotyczących poziomu i struktury bezrobocia czy możliwych inicjatyw, które są ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności.

W najbliższym czasie przedstawiciele OWES spotykać się będą z poszczególnymi podmiotami, by ustalić szczegóły wsparcia. Zainteresowanych ofertą OWES prosimy o kontakt z p. Alicją Stępniak (tel.: 509 472 169, e-mail: alicja.stepniak@owes.es) lub p. Wojciechem Spychałą (tel.: 509 591 345, e-mail: wojciech.spychala@owes.es)


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Włącz myślenie – nie używaj, czyli propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe wśród dzieci i młodzieży”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Włącz myślenie – nie używaj, czyli propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe wśród dzieci i młodzieży” planowanego do realizacji przez Przelewickie Stowarzyszenie  Edukacyjne „Wyrównajmy szanse” z siedzibą w Przelewicach, 74-210 Przelewice, w ramach  zadania publicznego w zakresie wspierania działań w kształtowaniu aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego, w szczególności dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie art. 19 a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zamieszczam ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice i na stronie www.przelewice.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminy Przelewice.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 kwietnia 2017 r. osobiście w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice (pok. nr 11) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@przelewice.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Przelewice; dnia 13.04.2017 r.                                                   Wójt Gminy

                                                                                          Mieczysław Mularczyk


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wędrowanie to sposób na nudę”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Wędrowanie to sposób na nudę” planowanego do realizacji przez Przelewickie Stowarzyszenie  Edukacyjne „Wyrównajmy szanse” z siedzibą w Przelewicach, 74-210 Przelewice, w ramach  zadania publicznego w zakresie wspierania działań w kształtowaniu aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego, w szczególności dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie art. 19 a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zamieszczam ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice i na stronie www.przelewice.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminy Przelewice.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 kwietnia 2017 r. osobiście
w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice (pok. nr 11) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@przelewice.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Przelewice; dnia 03.04.2017 r.                                                  Wójt Gminy

                                                                                          Mieczysław Mularczyk

W załączeniu:

1. Ogłoszenie w wersji pdf wraz z ofertą

2. Formularz


Kolejne medale młodych zapaśników z Husaria Fight Team

1 kwietnia 2017 r.  w Koszalinie odbył się Wojewódzki Turniej z cyklu Otwarte Mistrzostwa Miasta Koszalin.  Husaria FT wybrała się w 16-osobowej grupie,  na którą składały się dzieci z gmin: Kozielice i Warnice oraz Przelewice.  

Turniej był przeznaczony dla osób z roczników 2006-2008 oraz 2009 -2012. Husaria zdobyła 11 medali w tym 3 złota, 5 srebrnych i 3 brązowe.

Na fakt zasługuje, iż dzieci z tych małych roczników walczyły drugi tydzień z rzędu i obciążenie dla ich organizmu jest duże,  ale mali wojownicy pokazali charakter i  dużo dobrych walk  oraz potwierdzili, że nie ważne ile ma się lat. Ważne jest to aby coś zacząć i tego się konsekwentnie  trzymać!

Serdecznie zapraszamy do klubu Husaria Fight Team w Kozielicach, Warnicach i Przelewicach.  Debiut zaliczył również jeden zawodnik z HFT Przelewice,  który bardziej pojechał po naukę niż po zwycięstwa. Udało się wygrać pierwszą walkę w życiu zapaśnika i miejmy nadzieje, że to nie ostatnia wygrana jego walka.

Niestety nie była prowadzona klasyfikacja klubowa.

>>fotogaleria

 


PRZELEWICE DLA PRZYSZŁOŚCI - powstało nowe stowarzyszenie

W marcu br. odbyło się walne zebranie nowo tworzonego stowarzyszenia „Przelewice dla Przyszłości”, którego celem jest utworzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przelewicach w budynku obecnego gimnazjum. Będzie to jedyna niepubliczna szkoła podstawowa działająca na terenie naszej gminy, a zarazem może stać się  alternatywą dla szkół publicznych. Prezesem Stowarzyszenia wybrana została  p. Renata Kozicka, która obecnie pełni funkcję dyrektora Gimnazjum im. OZP,  a w skład zarządu weszli: p. Agnieszka Wilczak (wiceprezes), p. Małgorzata Klukowska (skarbnik), p. Edyta Kobus (sekretarz) i p. Łukasz Mularczyk (członek Zarządu). 

Główną intencją założycieli szkoły niepublicznej jest  stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do bezpiecznego i kreatywnego rozwoju z poszanowaniem zasad tradycyjnego wychowania. W roku szkolnym 2017/18 będzie prowadzony nabór do klas I-VII, a w roku następnym funkcjonować będzie pełna szkoła 8-klasowa. Przewidziany jest dowóz dzieci do szkoły z terenu całej gminy Przelewice. Nauka dzieci w szkole będzie nieodpłatna. Uczniowie będą mogli korzystać z bezpłatnych podręczników na takich samych zasadach jak w szkołach publicznych. W okresie wakacyjnym planowane jest przygotowanie 3 pomieszczeń dla klas I-III (nad przedszkolem).

Do dyspozycji uczniów z klas IV-VIII będą dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe, a dla wszystkich uczniów sala komputerowa (16 stanowisk) i biblioteka. Dodatkowym atutem nowej szkoły będzie możliwość korzystania z sali sportowej, sali korekcyjnej, siłowni, boiska zewnętrznego oraz miasteczka ruchu drogowego.

Priorytetem dla szkoły będzie wszechstronne przygotowanie dzieci do dalszego kształcenia poprzez:

 •  zwiększenie liczby godzin języka obcego,
 • współpracę ze szkołami z Woldegk (w j. angielskim) i Ueckermünde (w j. niemieckim),
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów w uzgodnieniu z rodzicami i uczniami, uwzględniając zgłaszane potrzeby,
 • specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przezwyciężaniu trudności (logopeda, psycholog, pedagog, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne).

Wstępną deklarację zapisania dziecka do szkoły niepublicznej można zgłaszać pod nr tel. 91/5643160 lub bezpośrednio w sekretariacie Gimnazjum.

Prezes Renata Kozicka

>>fotogaleria
 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty rękodzielnicze – rozwijamy nasze umiejętności”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty rękodzielnicze – rozwijamy nasze umiejętności” przez Stowarzyszenie „Lubiatowo i My” z siedzibą w Lubiatowie, 74-240 Brzesko, na podstawie art. 19 a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zamieszczam ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice i na stronie www.przelewice.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminy Przelewice.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 kwietnia 2017 r. osobiście w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice (pok. nr 11) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@przelewice.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Przelewice; dnia 27.03.2017 r.                                                  Wójt Gminy

                                                                                      Mieczysław Mularczyk

W załączeniu:

1. Oferta

2. Formularz


II tura rekrutacji do projektu Fabryka Aktywności

W ramach projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie w znalezieniu zatrudnienia: indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz płatne staże u zachodniopomorskich pracodawców. Organizatorzy zapewniają: zwrot kosztów dojazdów, stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW. Obecnie trwa nabór do ostatniej edycji projektu. Organizujemy grupy szkoleniowe lokalnie, w gminach, gdzie zorganizuje się grupa min. 8 osób,  poszukujemy miejsc stażowych u lokalnych pracodawców. Projekt FABRYKA AKTYWNOŚCI realizowany jest w ramach RPO  WZ 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.irszczecin.pl, w zakładce o projekcie >> TUTAJ


Warsztaty decoupage - podsumowanie projektu

18 grudnia w świetlicy wiejskiej w Lubiatowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem techniki decoupage”. Realizację przedsięwzięcia umożliwiła nam Gmina Przelewice dzięki wsparciu finansowemu, a wykonawcą było Stowarzyszenie „Lubiatowo i My”.

Projekt realizowany był w okresie od 04 listopada  do 31 grudnia 2016r. Wzięli w nim udział mieszkańcy z terenu naszej gminy, którzy wyrazili chęć twórczego spędzenia czasu wolnego i obcowania ze sztuką. Projekt zakładał organizację warsztatów artystycznych związanych z rękodzielnictwem i sztuką, poprzez zastosowania techniki decoupage.  Warsztaty były okazją do rozwoju artystycznych zainteresowań, wspólnej pracy, a także do integracji naszej społeczności i polepszenia relacji międzyludzkich. 

Składamy serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Mieczysława Mularczyka za umożliwienie zrealizowania ciekawego projektu, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Wierzymy, że wspólne doświadczenia i wspomnienie dobrej współpracy zaowocuje w najbliższej przyszłości kolejnymi, interesującymi przedsięwzięciami. Za wsparcie i pomoc merytoryczną podziękowania składamy p. Annie Garzyńskiej i p. Jolancie Skawińskiej. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom warsztatów za chęć wzięcia udziału w projekcie, gdyż to był wyjątkowy i bardzo owocny czas. Zapraszamy do dalszej współpracy!

Stowarzyszenie „Lubiatowo i My” 

>>fotogaleria

 


Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.


Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. i ustalenia regulaminu jej prac.

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne informacje na ten temat do pobrania poniżej.

Zarządzenie nr 119/2016 Wójta Gminy Przelewice z dnia 06.12.2016 r. 

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie

Oferty (UWAGA NOWE DRUKI !!!) na realizację zadań publicznych należy składać w terminie do dnia 05 stycznia 2017 r. w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach  (pok. nr 11) lub drogą pocztową. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu.

 

Załączniki:

1.         Nowy wzór oferty

2.         Zaktualizowany harmonogram

3.         Zaktualizowany kosztorys

4    Zaktualizowany opis działań

5.         Nowy wzór sprawozdania


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem techniki DECOUPAGE”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem techniki DECOUPAGE"  przez Stowarzyszenie „Lubiatowo i My” Lubiatowo, 74-240 Brzesko, na podstawie art. 19 a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice i na stronie www.przelewice.pl, na tablicy informacyjnej Gminy Przelewice oraz w zakładce dla organizacji pozarządowych www.przelewice.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 listopada 2016 r. osobiście w formie pisemnej  w Sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice (pok. nr 11) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@przelewice.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Przelewice; dnia 20.10.2016 r.                                                            Wójt Gminy

                                                                                              Mieczysław Mularczyk

W załączeniu:

1. Oferta

2. Formularz


Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji dotyczących Programu współpracy...

Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”.

Współpraca Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o roczny program współpracy. Jest to dokument, który określa główne kierunki współpracy pomiędzy Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 roczny program współpracy. Program ten uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Rada Gminy ma zatem obowiązek uchwalania corocznie - rocznego programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi w terminie do 30 listopada danego roku, po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach nad jego projektem. 

Na podstawie Zarządzenia nr 84/2016 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 – konsultacje nad projektem uchwały Rady Gminy Przelewice dotyczącym powyższego Programu prowadzone były w okresie od dnia 23 września 2016 r. do 7 października 2016 r. w następującej formie:

 1. projekt w/w Programu został udostępniony na stronach internetowych: www.bip.przelewice.pl i www.przelewice.pl. Był również dostępny do wglądu u Pełnomocnika d/s organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu (pok. nr B6), a także przesłany organizacjom z terenu gminy drogą elektroniczną. Informację o podjęciu konsultacji dodatkowo zamieszono na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach.
 2. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu Programu współpracy można było składać na formularzu wg określonego w w/w zarządzeniu wzorze, na adres poczty elektronicznej promocja@przelewice.pl, numer faksu 91/5643050, adres siedziby UG w Przelewicach, 74–210 Przelewice 75 lub można było zgłosić się osobiście do Pełnomocnika d/s organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu.

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą przewidzianą w Uchwale Nr XXXIV/313/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych uwag. Niniejsza informacja o przebiegu i wynikach konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi zostanie zamieszczona w BIP-e i na stronie internetowej Gminy Przelewice oraz na tablicy ogłoszeń.

Przelewice; dnia 10.10.2016 r.                                   Wójt Gminy
                                                                          Mieczysław Mularczyk


Podsumowanie zbiórki publicznej na rzecz Łukasza

4 października br. wraz z Panem Wójtem Gminy odwiedziliśmy Łukasza, by przekazać wszystkie środki, jakie  zebraliśmy od naszych darczyńców podczas prowadzonej zbiórki publicznej pn. „POMOC DLA ŁUKASZA” na pomoc w sfinansowaniu zakupu wózka elektrycznego. Cieszy nas fakt, że akcję wsparli mieszkańcy naszej gminy, którzy okazali wrażliwość i życzliwość, wrzucając datki do puszek oraz wpłacając darowiznę na specjalnie utworzone na ten cel konto. Działania te po raz kolejny pokazały nam, że warto pomagać.

„JEDEN CZŁOWIEK NIE ZMIENI ŚWIATA. POMAGAJĄC SOBIE NAWZAJEM MOŻE UDA SIĘ NAM ZMIENIĆ ŚWIAT JEDNEGO CZŁOWIEKA”

W dniu 17  lipcu br. założyliśmy Komitet Społeczny "POMOCY DLA ŁUKASZA" w składzie: Michalina Sokołowska, Paulina Błaszczyk i Anna Garzyńska  - zgłoszenie  nr 2016/2543/KS. Naszym głównym celem było zorganizowanie zbiórki publicznej na rzecz Łukasza na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Chcieliśmy w ten sposób dopomóc Łukaszowi wyjść z domu. Łukasz mieszka na terenie gminy Przelewice. W wieku 17 lat w drodze do szkoły, uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu, a od ponad 13 jest osobą niepełnosprawną z porażeniem czterokończynowym. Obecnie wspiera go rodzina i grono przyjaciół. Aby ułatwić mu samodzielną egzystencję konieczny był zakup sprzętu specjalistycznego o wartości 25.000 zł. W okresie od 17. 07. 2016 r. do dnia 4 października 2016 r. udało nam się łącznie zebrać kwotę w wysokości 13.361,55  zł i 50 euro, z czego 6400,70 zł to środki ze zbiórki publicznej, a 6.960,85 zl z wpłat na konto pn. „Pomoc dla Łukasza”.  Do pełnej kwoty potrzebnej do spłaty wózka jeszcze trochę brakuje. Choć nie udało nam się jej zebrać, ale radość i wdzięczność jaką dostrzegliśmy w oczach Łukasza pokazała nam, że warto  dla takiej chwili wspólnie działać i dostrzegać potrzeby innych.

W/w zbiórka publiczna przeprowadzona była na terenie naszej gminy podczas następujących akcji:

 • zbiórki do puszek po Mszach Świętych na filiach Parafii Jesionowo, w którą bardzo aktywnie włączyli się mieszkańcy Sołectwa Jesionowo. Z akcji tej zebrano 2.944,10;
 • Dożynek Gminnych w Przelewicach, które odbyły się w dniu 03. września br.,  podczas których odbyła się loteria fantowa i licytacja prowadzona przez Pana Wójta Mieczysława Mularczyka. W trakcie dożynek udało nam się zebrać w sumie  3.456,60  i 50 euro, w tym 2.510 zł z licytacji i 50 euro, 946,60 z loterii i sprzedaży produktów na stoisku Sołectwa Jesionowo. 

Ponadto na konto  „Pomocy dla Łukasza” dotychczas wpłynęło 6.960,85, w tym z darowizn indywidualnych mieszkańców naszej gminy i okolic oraz firm (3480 zł), z „I Charytatywnego Maratonu Przelewic”  Klubu Fitness i Zdrowie Przelewice (2523,85), z „Dnia Pirata” Sołectwa Żuków (515 zł),  od OSP Jesionowo (110 zł), od Ratowników Medycznych – Pogotowie Ratunkowe w Barlinku (60 zł)  i od Pań z Ukiernicy ze sprzedaży ciasta podczas dożynek (272 zł).

Komitet Społeczny serdecznie dziękuje tym, którzy aktywnie włączyli się w akcję zbiórki publicznej na rzecz Łukasza, a w szczególności: Panu Wójtowi Mieczysławowi Mularczykowi, ks. Proboszczowi Adamowi Polanowskiemu, Mieszkańcom Sołectwa Jesionowo, a także Mieszkańcom z terenu naszej gminy oraz wszystkim Darczyńcom. Za każdy gest okazanej życzliwości dziękujemy!

Komitet Społeczny „POMOC DLA ŁUKASZA”

>>fotogaleria
 


Wystawa prac rękodzielniczych w Lubiatowie 

25 września 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Lubiatowie odbyła się wystawa prac, która była podsumowaniem projektu pt. "Warsztaty artystyczne promujące rękodzielnictwo i sztukę" dofinansowanego z budżetu Gminy Przelewice. Projekt realizowany był w okresie od 01.02.2016 r. do 30.09.2016 r. Głównym celem przedsięwzięcia były działania na rzecz wspierania i promocji m.in. rodzimego rękodzielnictwa i sztuki. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać różne techniki artystyczne podczas warsztatów ceramicznych oraz tworzenia kwiatów z bibuły i krepiny, a także wykonywania biżuterii. Mogli też spędzać czas wolny w sposób twórczy. 

 


Zapraszamy na II Przelewicki Rajd Nordic Walking


Uwaga! Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań - od 3 września 2016

Informujemy organizacje pozarządowe, iż od 3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które określa nowe wzory druków do otwartych konkursów ofert >>TUTAJ

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 3 września 2016 r. Zastępuje ono dotychczasowe wzory dokumentów, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Organizacje i podmioty o których mowa w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie które obecnie realizują zadania publiczne muszą zwrócić uwagę na to, iż stare wzory są ważne do wszystkich konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia przepisów w życie tj. przed 3 września 2016, a więc jeśli realizujecie już zadanie to będą obowiązywały Was stare wzory. Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów zostało wydane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Wraz z nowelizacją, opisany został w ustawie regranting.

Informujemy również, że w kwietniu 2016 r.  weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, które określa wzory druków oferty i sprawozdania na dotacje przyznawane zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe grant do 10 000 zł.

Aktualne druki zamieszczone są na stronie www.przelewice.pl w zakładce: organizacje NGO

Pobierz:


Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapraszamy do udziału

Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 84/2016 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”

z a p r a s z a m

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2017

Konsultacje trwają od 23 września 2016 r., a zakończenie ustalam na dzień  07 października 2016 r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i propozycji, znajdują się na stronie www.bip.przelewice.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach w pok. nr B6.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2017 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 07 października 2016 r. do godz. 14:00 na:

 • adres poczty elektronicznej promocja@przelewice.pl,
 • numer faksu 91/5643 050,
 • adres siedziby Urzędu Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

       Wójt Gminy

Mieczysław Mularczyk

 

(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2016 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 września 2016 r.)
 

Do pobrania:

 


Nowe wzory wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych

od 3 września 2016 zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra RPiPS dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z realizacji.

Więcej informacji tutaj

 


Zachodniopomorski Konwent NGO 16-18 września

W dniach od 16 1do 8 września w Szczecinie odbędzie się Zachodniopomorski Konwent NGO. 3 dniowe spotkanie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu, którego głównym celem jest danie możliwości do nabywania nowej wiedzy i wymiany doświadczenia między ludźmi ze środowiska organizacji pozarządowych. Więcej szczegółów >>TUTAJ

Jeśli chcesz wziąć udział

Wypełnij i wyślij formularz elektroniczny, znajdujący się >>TUTAJ

 


Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowym

Uchwałą Nr 56/2016 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. zostały zainicjowane konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017. Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 11 sierpnia 2016 r., a zakończenie w dniu 25 sierpnia 2016 r.

Projekt Programu współpracy jest dostępny na stronie www.pyrzyce.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje, w sekretariacie Starostwa oraz
w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 4 (pokój nr 117).

 Opinie i uwagi można składać na piśmie w sekretariacie Starostwa lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w.durkin@pyrzyce.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Te dane muszą być dołączone do zgłaszanych opinii.

            Serdecznie zachęcamy do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji.

                                                                                 Wójt Gminy

 

Do pobrania projekt Programu współpracy >>TUTAJ


Nowe władze LKS "WICHER" i ich zamierzenia

W LKS „Wicher” podczas ostatniego Zebrania Walnego wybrano nowe władze na kolejną kadencję. Nowy zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się następująco: Jarosław Kraśniański – prezes, Leszek Piekarski - z-ca prezesa, Daniel Bil – skarbnik Zarządu, Jerzy Ostrówka – kierownik zespołu i Andrzej Kwiatkowski – członek Zarządu. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Aleksandra Jabłońska – przewodnicząca oraz członkowie Sławomir Wójtowicz i Grzegorz Starzyński.

PREZES ZARZĄDU LKS "WICHER" JAROSŁAW  KRAŚNIAŃSKI

"Priorytetem nowego Zarządu jest tworzenie silnej drużyny seniorów oraz drużyny juniorów. LKS "WICHER" Przelewice w swojej 67-letniej historii przeżywał wzloty i upadki. Musimy dzięki swojej pasji, woli walki, poświęceniu i ciężkiej pracy – mówi prezes Jarosław Kraśniański -  odbudować wiarę w zespół i odzyskać serca fanów. Zależy nam przede wszystkim na rozwoju piłki nożnej w naszym Klubie i zapewnieniu odpowiednich warunków do uprawiania sportu.”

 


Wybrano nowe władze LKS "WICHER"

24.06.2016 r. podczas Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego stowarzyszenia LKS „Wicher” Przelewice wybrano nowe władze na kolejną kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się następująco:

 1. Jarosław Kraśniański – prezes,
 2. Leszek Piekarski - z-ca prezesa,
 3. Daniel Bil – skarbnik Zarządu,
 4. Jerzy Ostrówka – kierownik drużyny, 
 5. Andrzej Kwiatkowski – członek Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Aleksandra Jabłońska – przewodnicząca,
 2. Sławomir Wójtowicz – członek,
 3. Grzegorz Starzyński – członek.

Założeniem nowego Prezesa i Zarządu jest to, aby zachęcić do gry w piłkę nożną dzieci i młodzież, tak aby w sezonie jesiennym barwy LKS „Wicher” reprezentowane były również przez juniorów i trampkarzy. Nabór wraz z dowozem będzie nieodpłatny, a szczegóły w terminie późniejszym.

Pan Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk dziękuje ustępującemu Zarządowi wraz z prezesem p. Ryszardem Niewiadomskim za dotychczasową współpracę i działania dotyczące LKS „WICHER”, a wszystkim nowo wybranym gratuluje i życzy owocnej pracy na rzecz członków Klubu.

 

 

Co słychać w III sektorze?

Poniżej umieszczamy cotygodniowy przesyłany dotychczas wyłącznie drogą mailową przez Magdalenę Pieczyńską newsletter z bieżącymi informacjami dla środowiska pozarządowego i nie tylko. Także dla tych, którzy dotychczas nie zgłosili do WWS swych adresów e-mail.

>>tutaj

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

13 kwietnia br. Zarząd Powiatu Pyrzyckiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, ekologii, sportu i rekreacji, promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Serdecznie zachęcamy do składania ofert, więcej szczegółów >> TUTAJ


Marcin Niedziela laureatem Nagrody im. Andrzeja Kozickiego

31 marca 2016 r. wręczono po raz pierwszy Nagrodę im. Andrzeja Kozickiego. Idea tej nagrody zrodziła się wśród członków Przelewickiego  Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy Szanse”. Andrzej Kozicki dał się poznać jako wspaniały, pełen pasji i zaangażowania społecznik. Z jego inicjatywy w 2005 r. doszło do utworzenia w/w Stowarzyszenia, w którym przez 4 kadencje pełnił funkcję prezesa zarządu. Był organizatorem i współorganizatorem licznych konkursów, turniejów, uroczystości, wycieczek, projektów, warsztatów fotograficznych oraz różnego rodzaju imprez nie tylko szkolnych, ale i środowiskowych. Współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami.

Wychodząc z inicjatywą Nagrody im. Andrzeja Kozickiego, Stowarzyszenie chce nagradzać młodych ludzi, dla których praca społeczna jest pasją życiową.

Kapituła Nagrody oceniła 4 wnioski i w tym roku przyznała ją Marcinowi Niedzieli za poświęcanie swojego wolnego czasu i energii na rzecz mieszkańców Przelewic a także społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach, za działalność w Stowarzyszeniu „Bo Jak Nie My To Kto” i w Sołectwie Przelewice, za zaangażowanie w działanie OSP w Przelewicach, której członkiem jest od 6 roku życia. Gratulując nagrodzonemu, podkreślano, że jest on osobą życzliwą, pogodną i zawsze uśmiechniętą.

Wręczenie Nagrody odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Laureat otrzymał dyplom uznania, pamiątkową statuetkę i nagrodę pieniężną.

Życzymy Marcinowi, by nadal był chętny do pomocy i otwarty na ludzi i ich problemy.

>>fotogaleria


Europejskie Dni Pracy w systemie internetowym

Uprzejmie informujemy, że 24 maja 2016 r. Ochotnicze Hufce Pracy organizują Europejskie Dni Pracy w systemie internetowym (on-line). Wydarzenie jest adresowane do firm działających w branży IT. Udział w Europejskich Dniach Pracy on-line daje możliwość firmom działającym w branży IT na rynkach - polskim i europejskim zaprezentowania się, zamieszczenia swoich ofert pracy, pozyskania wykwalifikowanych specjalistów - absolwentów uczelni informatycznych w Polsce i innych krajach UE/EOG.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt : 91 812 69 46 wew. 121 lub e-mail: k.kaluzna@ohp.pl


Zaproszenie do udziału w projekcie

Rekrutacja do Projektu „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielne z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie p.n. Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” skierowanym do grupy docelowej osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Kompleksowe wsparcie zaplanowane jest dla:

 • Osób zamieszkujących wyłącznie Powiat Pyrzycki
 • Bezrobotnych
 • Nie uczących się stacjonarnie

w tym:

 • Niepełnosprawnych
 • O niskich kwalifikacjach zawodowych

 

Uczestnicy Projektu wezmą udział w:

 • Doradztwie zawodowym
 • Szkoleniach zawodowych dopasowane indywidulanie do uczestnika
 • Płatnych stażach zawodowych wraz z możliwością dalszego zatrudnienia

Ponadto otrzymają: zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi, materiały szkoleniowe. Zapraszamy kandydatów do udziału w rekrutacji!

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy (wersja .doc)

- Formularz zgłoszeniowy (wersja .pdf)

 


Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" rozpoczyna procedurę zgłaszania produktów tradycyjnych

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” rozpoczyna procedurę zgłaszania produktów tradycyjnych na Listę Produktów Tradycyjnych.

Poniżej znajduje się odnośnik do strony na której znajdują się wszystkie potrzebne informację dla Państwa wiadomości odnośnie zgłaszania produktów i korzyści z niego wynikających.

Lista prpduktów tradycyjnych - co to jest?

Formularz zgłoszeniowy Produktów Tradycyjnych on-line

 


Konsultacje nowego rozporządzenia

Informujemy, że rozpoczęły się  konsultacje nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań.

Szczegóły dostępne >> TUTAJ

Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach!

 


IX Przelewickie Dni Folwarku - zapraszamy do współpracy

IX Przelewickie Dni Folwarku -  dnia 30.04.2016 r.

Zapraszamy do udziału w naszej imprezie liderów lokalnych,   rękodzielników, koła gospodyń wiejskich, osoby zainteresowane prezentacją swoich produktów i wyrobów oraz organizacje, które zechciałyby promować ciekawe przedsięwzięcia i inicjatywy skierowane do różnych grup odbiorców. Przelewickie Dni Folwarku to także okazja do promocji gminy i regionu oraz zaprezentowania doskonałych produktów lokalnych wytwarzanych w miejscowych gospodarstwach.

Spotkanie robocze odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury

w Przelewicach dnia 16 lutego br. (rozpoczęcie  godz. 13:00).

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Zapraszamy na bezpłatne spotkanie: pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Polski Instytut Filantropii z Warszawy, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie  Aktywa Plus Emilia Kowalska zapraszają zachodniopomorskie organizacje pozarządowe na spotkanie poświęcone „Pozyskiwaniu funduszy na działalność organizacji”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 r. w godz. od 10:00 do 15:30 w sali 316 i 315 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.  

Spotkanie jest adresowane do wszystkich pracowników, wolontariuszy i działaczy organizacji pozarządowych zaangażowanych w pozyskiwanie funduszy. Więcej szczegółów na ten temat >> TUTAJ


Nasze młode lata - notacje

10 grudnia 2015 r. koło historyczne działające przy Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach zakończyło realizacje projektu badawczego pt. „Nasze młode lata – notacje”, trwającego przez cały rok 2015 i który był kontynuacją wcześniejszego projektu realizowanego przez uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2008 – 2009 pt. „Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy…?".

Projekt realizowany był przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse” i finansowany przez Gminę Przelewice w ramach Zadania Publicznego „Promowanie kultury i sztuki oraz propagowanie przedsięwzięć mających na celu działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji”.

W ramach projektu uczniowie gimnazjum opracowali publikację, która została wydrukowana w ilości 80 sztuk, nagrali film, wykonali album ze zdjęciami z rodzinnych archiwów oraz zorganizowali w szkolnej bibliotece wystawę historyczną „Hity dawnej techniki”.

Poczytać publikację oraz obejrzeć album będzie można w gminnych oraz szkolnych bibliotekach. Przewidziana jest również projekcja filmów „Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy…?” oraz „Moje młode lata – notacje” w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach. Film oraz publikacja i album dostępne są również dla wszystkich zainteresowanych naszym projektem w wersji elektronicznej.

Zapraszamy również na naszą szkolną wystawę historyczną „Hity dawnej techniki” w bibliotece gimnazjum, gdzie można będzie obejrzeć wiele ciekawych eksponatów, w tym pierwszy polski telewizor produkowany seryjnie, pierwszy polski gramofon „Bambino”, pierwszy komputer produkowany na polski rynek, kultową pralkę „Franię” aparaty fotograficzne oraz nieco starsze eksponaty, z którymi przybyli na Ziemie Przelewicką pierwsi powojenni osiedleńcy – cep, nosidła, tarki do prania, żelazka na węgiel drzewny i na duszę i wiele innych.

Członkowie koła historycznego - autorzy projektu, otrzymali projektowe pamiątki, które będą im przypominały czas wytężonego wysiłku włożonego w projekt, ale też ogromnej satysfakcji z wykonanej pracy.

Opiekun szkolnego koła historycznego i  Projektu” Moje młode lata – notacje”
Dariusz Jałoszyński

>>fotogaleria

Publikacja "Moje młode lata - notacje" >> TUTAJ

Album "Moje młode lata - notacje" >> TUTAJ

 


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 stycznia 2016 r. o ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. - do pobrania >>TUTAJ


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Przelewice w 2016 r.

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.  oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne  informacje do pobrania poniżej:

Załączniki do zarządzenia:

 1.     Wzór oferty
 2. Wzór umowy
 3.    Zaktualizowany harmonogram
 4.    Zaktualizowany kosztorys
 5.    Wzór oświadczenia oferenta
 6.    Wzór sprawozdania

 


Zapraszamy na Warsztaty Partnerskie w Przelewicach

W dniach 10-11.12.2015 r. firma 4 C Centrum Ekonomii Społecznej  Sp. z o.o. w Szczecinie organizuje w Przelewicach Warsztaty Partnerskie pod roboczą nazwą "Projektowanie usług dla społeczności lokalnych. Model Biznesowy". Warsztaty skierowane są do grupy 20 osób zainteresowanych rozwojem zespołu pałacowo - ogrodowego w Przelewicach w tym: spółdzielnią socjalną czy inkubatorem kuchennym.

Organizatorzy zapewniają:
a. Wyżywienie uczestników
b. Zwroty kosztów dojazdu
c. Zakwaterowanie na czas warsztatów
d. Obsługę merytoryczną warsztatów

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach,  w załączeniu formularz zgłoszeniowy na warsztaty. Formularz prosimy o przesłanie na adres: promocja@przelewice.pl

Termin zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach: do 07.12.2015 r. - o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy


Pierwsze czytanie rocznicowe w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

W 124. rocznicę urodzin poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 23 listopada czytano jej wiersze w pałacu Ogrodu podczas kolejnej edycji czytania rocznicowego. Spotkanie prowadziła poetka barlinecka, p. Jolanta Karasińska, która przedstawiając biografię bohaterki wieczoru przybliżyła nam jej dorobek twórczy. Czytanie przeplatano interesującymi rozmowami  o twórczości artystki, a  dodatkowo nasza polonistka p. Edyta Kobus przedstawiła ciekawostki z jej życia. W trakcie czytania mówiono również o tym, że inaczej odbierano poezję  poetki wiele lat temu, a inaczej można ją interpretować dzisiaj. Jednak jak wiadomo odbiór poezji jest zazwyczaj subiektywny i każdy ma prawo do własnej  interpretacji.

Pomysłodawczynią czytania  rocznicowego jest poetka gorzowska Beata Patrycja Klary. Czytanie rozpoczęło  się w październiku 2013 r.  i jak do tej pory, oprócz kilkunastu miast tj. m.in.: Gdańska, Warszawy, Poznania i Zielonej Góry, bierze w tym udział również Polonia w Belgii.  My, jako Przelewice, dołączyliśmy do tej grupy właśnie  wczorajszego listopadowego wieczora.  

Wśród czytających byli: p. Jolanta Karasińska, p. Maria Rosół, p. Wiesława Skierska, p. Monika Przybylska, p. Kazimierz Borowski, p. Beata Osińska, p. Anna Garzyńska, p. Edyta Kobus, p. Lucyna Surma, p. Krystyna Nawój, p. Danuta Pilipczuk i p. Łucja Swiłło,

Spotkanie miało charakter kameralny i przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze. Poczęstunek zapewniła p. Beata Osińska dyrektor Ogrodu Dendrologicznego. Serdecznie dziękujemy p. Joli za zaangażowanie i aranżację spotkania, a także grupie naszych przyjaciół z Barlinka i wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Cieszy nas to, że spotkanie zaowocowało chęcią kontynuowania tego rodzaju inicjatyw ze strony uczestników, a zwłaszcza poprzez aktywne włączanie do czytania poezji dzieci i młodzieży.

Kolejne czytanie  poezji ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba będzie miało miejsce 15 grudnia br. w Muzeum Regionalnym w Barlinku, na które serdecznie zapraszamy.

Anna Garzyńska

Monika Przybylska >>fotogaleria

 


Szlachetna Paczka w Gminie Przelewice

21 listopada 2015 r. OTWARCIE BAZY RODZIN SZLACHETNEJ PACZKI – GMINA PRZELEWICE

W tym roku, dzięki zaangażowaniu grupy 14 wolontariuszy, SZLACHETNA PACZKA dotrze również do rodzin w Gminie Przelewice i w jej okolice. SZLACHETNA PACZKA  jest projektem, w którym Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.  Projekt ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. Tylko w 2014 r. Paczka połączyła niemal 1 000 000 Polaków! Nasi przeszkoleni wolontariusze, począwszy od  października, odwiedzili już ponad 40 rodzin zgłoszonych do projektu.

W nocy z 20 na 21 listopada następuje wielkie otwarcie internetowej bazy z opisami rodzin w potrzebie. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl publikowane są prawdziwe historie rodzin z całej Polski. Nie jest to pomoc finansowa, ale odpowiedź na konkretne potrzeby rodziny. Często wśród potrzeb znajduje się żywność, odzież dla dzieci, obuwie, ale bywa, że ważną potrzebą dla rodziny jest pralka, czy węgiel na zimę. Każdy zainteresowany przygotowaniem paczki ma możliwość wybrania rodziny, której chce pomóc. Wolontariusz opiekujący się daną rodziną chętnie udzieli wskazówek, kierując się ideą mądrej pomocy propagowanej przez Szlachetną Paczkę. Darczyńcami mogą zostać wszystkie chętne osoby, rodziny, zakłady pracy, szkoły, czy grupy znajomych, którzy będą mogli stworzyć paczkę dla włączonej do projektu rodziny.

 

Serdecznie Państwa do tego zachęcamy!

 

>>Wybieram rodzinę

 

 

 


Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.
 
Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.


 

 

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 
Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.
 
Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.
 
Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie.
 
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
 
Deklarację można złożyć tutaj


II spotkanie robocze dotyczące Inkubatora Kuchennego

18 listopada br. w tut. Ogrodzie odbyło się kolejne  spotkanie dotyczące powstania Inkubatora Kuchennego w Przelewicach, planowanego do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele LGD, przedsiębiorców i władz samorządowych i organizacji pozarządowych, a prowadzili je p. Ireneusz Kostka ze Stowarzyszenia  „Lider Pojezierza” w Barlinku, p. Krzysztof Musiatowicz i p. Agnieszka Odachowska przedstawiciele 4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głównym tematem  dyskusji był projekt dotyczący  Inkubatora Kuchennego, jego lokalizacja i warunki jakie należy spełnić, aby środki na ten cel pozyskać. Podczas spotkania  dyskutowano nad warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać środki na realizację planowanego przedsięwzięcia, które daje szansę na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.  
Inkubator Kuchenny jest to miejsce przeznaczone dla drobnych przetwórców produktów rolnych, małych firm cateringowych i lokalnych rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Pozwala to im na spełnienie wszelkich wymogów sanitarnych, nie inwestując własnych środków w urządzenia gastronomiczne, które będą wypożyczać w Inkubatorze Kuchennym.  W ten sposób można  znacząco obniżyć koszty wytworzenia i wejścia produktu na rynek. Zrealizowanie tego typu projektu stwarza także szansę pracy dla mieszkańców, możliwość wykorzystania zasobów lokalnych, a wyprodukowane produkty mogą stać się wizytówką gminy i  regionu.

Organizatorami spotkania byli: Gmina Przelewice, firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztofa Musiatowicza i Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, a catering zapewniła firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej.

Wstępnie uzgodniono termin kolejnego warsztatów na dzień 10 i 11 grudnia 2015 r.

Anna Garzyńska

 


Tradycje kulinarne naszego regionu

17 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odbyło się spotkanie ukazujące tradycje kulinarne naszego regionu. Podczas spotkania prezentowane były lokalne potrawy z terenu powiatu pyrzyckiego i okolic. Spotkanie zorganizowały  p. Bożena Fiszer z Przelewic wraz z p. Zofią Rożuk z Letnina i p. Anną Roman z Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in.: dyrektor ZODR w Barzkowicach Jaromir Palusiński, I z-ca dyrektora Wiktor Tołoczko, Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk, dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury Tomasz Lewandowski, p. Katarzyna Juda i p. Krystyna Mazur ze Starostwa Powiatowego w Pyrzycach i p. Leszek Jonczak z UG Przelewice.

W trakcie spotkania p. Zofia Leszczyńska – doradca z Terenowego Zespołu Doradczego w Pyrzycach przedstawiła przykłady dobrych praktyk, w tym m.in. jak promować produkty lokalne na terenie powiatu pyrzyckiego. Ponadto zachęcała do utworzenia wspólnej imprezy np.  festiwalu kulinarnego, na którym zaprezentować można byłoby różnego typu produkty lokalne z  terenu powiatu pyrzyckiego.

Pan Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk w swojej wypowiedzi wyraził zadowolenie z organizacji spotkania, które pokazuje nam potencjał   produktów lokalnych i dopomaga w ich promocji. Ze swej strony zapewnił o współpracy i otwarciu na tego typu inicjatywy. Przedstawił także informacje  o podjętych przez niego działaniach, które pozwoliły na aktywne włączenie organizacji pozarządowych, rad sołeckich i kół gospodyń wiejskich z wytwarzanymi przez nich produktami podczas imprez tj. przelewickie dni folwarku, czy też dożynki gminne.  Ponadto swe zadowolenie z uczestnictwa w spotkaniu wyraził także Pan Dyrektor ZODR. Zachęcał do współpracy i włączania się we wspólne przedsięwzięcia, które organizowane są przez ZODR Barzkowice. Nawiązał także  do wyjazdu na targi berlińskie Grune Woche, gdyż warto byłoby tam zaprezentować prezentowane produkty. Ponadto nawiązując do zbliżających się świąt zaprosił do uczestnictwa w wigilii organizowanej w Barzkowicach. Podziękował także osobom, które włączyły się  w organizację spotkania, a p. Bożenie Fiszer wręczył naczynia kuchenne, które z pewnością przydadzą się do kolejnych w tym kierunku inicjatyw.

W trakcie spotkania p. Bożena Fiszer przedstawiła działania, jakie dotychczas podjęto w związku z organizacją spotkania,  a także przedstawiła osoby, które prezentowały swoje potrawy: p. Jolanta Wnuk z Kozielic (gołąbki z tartymi ziemniakami z sosem z borowików), p. Lucyna Wilgocka Spółdzielnia Socjalna „Pod kasztanami”  w Rzepnowie (sałatka ziemniaczana), p. Justyna Urbanowicz z Tetynia (zroślacz), p. Dorota Mazur i p. Szczęśniak z Klubu Seniora w Lipianach (faszerowane i nadziewane ziemniaki), krem z dyni, ciasto dyniowe na francuskim spodzie, p. Zofia Rożuk z Letnina wraz z p. Marylą Siutek i p. Bożeną Fiszer – przygotowały zupę dyniową,  placki ziemniaczane, ziemniaki po staropolsku w sosie czosnkowym i zupę gulaszową, p. Stanisława Rybka z Pyrzyc (kluchy z kaszą jaglaną, leczo z farszem) oraz p. Marek Kozanecki i p. Wanda Makowska  – prezentowali m.in. nalewki, wina, syropy ziołowe, przetwory z dyni, ogórków,  sałatkę jarzynową z topinabura. Dania na gorąco serwowały p. Zofia Rożuk i p. Maryla Siutek. Piękną dekorację potraw i stołu wykonała p. Maryla Siutek. W dalszej części  spotkania odbyła się degustacja potraw, a  p. Krystyna Nawój recytowała wiersze własnej twórczości.

Na zakończenie p. Bożena Fiszer serdecznie podziękowała wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację spotkania oraz tym, którzy przygotowali pyszne potrawy, a także sponsorom.

Wychodząc naprzeciw tym, dla których jedzenie to nie tylko konsumpcja, ale przede wszystkim pasja i styl życia, 3 grudnia br. zaplanowano spotkanie robocze w GCK-u w Przelewicach w celu uzgodnienia organizacji dalszych przedsięwzięć promujących produkty lokalne z naszego rejonu. Osoby zainteresowane  serdecznie zapraszamy.

Anna Garzyńska

>>fotogaleria


INFORMACJA O PRZEBIEGU  KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współpraca Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o roczny program współpracy. Jest to dokument, który określa główne kierunki współpracy pomiędzy Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 roczny program współpracy. Program ten uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Rada Gminy ma zatem obowiązek uchwalania corocznie - rocznego programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi w terminie do 30 listopada danego roku, po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach nad jego projektem.

Na podstawie Zarządzenie nr 146/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 08 września 2015 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016” – w okresie od 01 października do 16 października 2015 r. zostały przeprowadzone konsultacje nad projektem uchwały Rady Gminy Przelewice dotyczącym powyższego Programu. Zarządzenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Przelewice i na tablicy ogłoszeń oraz wysłano drogą mailową do organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu Programu współpracy można było przesłać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, bądź elektronicznie na adres: promocja@przelewice.pl  lub zgłosić osobiście do Pełnomocnika d/s organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu (pok. nr B6).

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą przewidzianą w Uchwale Nr XXXIV/313/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych uwag poza zgłoszeniem przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse” z dnia 06.10.2015 r. dotyczącym zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji projektów zewnętrznych. Po dokonanej analizie stwierdzono, że propozycja ta nie wymaga zmian w projekcie w/w Programu. Zabezpieczenie wkładu własnego w podanej przez Stowarzyszenie kwocie do 1500 zł może odbywać się w tryb art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Niniejsza informacja o przebiegu i wynikach konsultacji rocznego „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2016” zostanie zamieszczona w BIP-e i na stronie internetowej Gminy Przelewice oraz na tablicy ogłoszeń.

Projekt Uchwały wraz z Programem Współpracy i informacją o przebiegu konsultacji zostanie przedstawiony Radzie Gminy Przelewice do omówienia na Komisjach Rady.

Przelewice; dnia 19.10.2015 r.

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                       Mieczysław Mularczyk


BEZPŁATNE szkolenia i warsztaty dla NGO z terenu woj. zachodniopomorskiego


Szkolenia współfinansowane są ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Pracownia Pozarządowa rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH  szkoleń i warsztatów dla NGO z terenu woj. zachodniopomorskiego.

Ich  celem będzie wzmocnienie potencjału organizacji w codziennej działalności i zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia ofert na konkurs Programu FIO 2016.

 

I TEMAT:

 „Co każdy członek Zarządu powinien wiedzieć i jak  budować potencjał organizacji pozarządowej”.

Gdy myślimy: Zarząd – pojawia się obraz ciała do reprezentacji na zewnątrz, podpisującego umowy... Jednak żeby organizacja rozwijała się, jej członkowie mają szereg funkcji do spełnienia. Zarząd musi wiedzieć jakie organizacja ma prawa i jakie obowiązki, jak stawać się partnerem dla innych instytucji, jak wyznaczyć ścieżkę rozwoju organizacji i jak priorytetować najważniejsze działania. O tym i wielu innych aspektach efektywnego zarządzania NGO będą szkolenia organizowane w dwóch terminach:

*28 października  2015r – Szczecin, (zapisy do dnia 26.X.2015r)
*29 października  2015r – Koszalin, (zapisy do dnia 27.X.2015r)

 

II TEMAT:

„Praktyczny warsztat tworzenia Wniosku do Priorytetu II - Programu FIO 2016”.

Już niebawem, bo 1.XII.2015r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosi pierwszy i zarazem ostatni w tym roku, otwarty konkurs ofert na realizację zadań w Priorytecie II ‘Aktywne społeczeństwo’ w ramach programu FIO 2016.

Warsztat tworzenia oferty do Priorytetu II przybliży organizacjom kryteria dostępu podmiotów do najbliższego konkursu oraz zakres zadań możliwych do realizacji. Podczas spotkania stworzymy projekty wniosków metodą myślenia projektowego, dostosowane do kryteriów i procedur konkursowych, szczegółowo omówimy wzór oferty w ramach programu FIO i elektroniczny  generator ofert wraz z instrukcją jego wypełniania.

Terminy szkoleń:

*3 listopada  2015r – Koszalin (zapisy do dnia 30.X.2015r)
*5 listopada  2015r – Szczecinek (zapisy do dnia 3.XI.2015r)

Szkolenia są BEZPŁATNE, realizowane  w formule 1-dniowych warsztatów w godzinach 9.00-16.00, w miejscach komunikacyjnie  łatwo dostępnych (Szczecin, Koszalin, Szczecinek), uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek i lunch. 
Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o dokonywanie zgłoszeń w formie e-mailowej, na podstawie formularza zgłoszeniowego, na adres agata.szewczyk@pracowniap.org.pl

Więcej informacji dostępnych na stronie www.pracowniap.org.pl

 

 Już dziś wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

Szkolenia współfinansowane są ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Do pobrania>> formularz zgłoszeniowy

 


Spotkanie dot. tworzenia spółdzielni socjalnych

07 października w ramach projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” ze środków Unii Europejskiej w świetlicy wiejskiej w Lubiatowie odbyło się spotkanie informacyjne z zakresu sektora ekonomii społecznej zawiązanego  z tworzeniem spółdzielni socjalnych.

Spotkanie prowadził p. Maciej Rębilas doradca Ośrodka Ekonomii Społecznej.  Osoby uczestniczące w spotkaniu miały okazję dowiedzieć się dla kogo i w jakim celu są tworzone spółdzielnie.

Spółdzielnia socjalna to specyficzny rodzaj firmy. Założyciele spółdzielni wspólnie planują rozwój swojego przedsiębiorstwa. Spółdzielnie może tworzyć grupa min. 5 osób. Przynajmniej połowa zespołu to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (np. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne).

Utworzenie spółdzielni socjalnej daje możliwość założenia działalności gospodarczej i samozatrudnienia, a także  ma pomóc w przywróceniu zdolność do pracy i do pełnienia ról społecznych.

Anna Garzyńska

>>fotogaleria

 

 


Ogłoszenie o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych

Na podstawie § 5 Zarządzenia nr 145/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 07 września 2015 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”

 

z a p r a s z a m

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2016”

Konsultacje trwają od 01 października 2015 r., a zakończenie ustalam na dzień 16 października 2015 r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i propozycji, znajdują się na stronie www.bip.przelewice.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach w pok. nr B6.

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2016 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 16 października 2015 r. do godz. 14:00 na:

 • adres poczty elektronicznej promocja@przelewice.pl,
 • numer faksu 91/5643 050,
 • adres siedziby Urzędu Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75 lub
 • złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75 (sekretariat – pok. nr 11).

(Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 146/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 08 września 2015 r.)

Wójt Gminy

  Mieczysław Mularczyk

Do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 146/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 08 września 2015 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”
 2. Formularz konsultacji projektu - w wersji Word

Konsultacje społeczne - to się dzieje!

W dniu 12 sierpnia 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie  analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów obszary objętego działaniem LGD Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". Spotkania z mieszkańcami są jedne z pierwszych, na naszym obszarze, które mają na celu precyzyjnego określenia  zadań jakie stoją przed Stowarzyszeniem w przyszłym okresie programowania 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju, nad którą teraz pracujemy, określić ma kierunki skierowania pomocy finansowej w ramach programów PROW i PO Rybactwo i Morze dla mieszkańców naszego obszaru. Pracujemy też nad pozyskaniem środków w ramach programu Europejski Fundusz Społeczny i INTERREG 5.  

W Gminie Lipiany oprócz spotkania ze stowarzyszeniami  i pracownikami sektora publicznego spotkaliśmy się z młodzieżą na ośrodku sportów wodnych. Było to wyjątkowe spotkanie. Uwagi młodych ludzi oraz ich ocena sytuacji, ich własnej małej Ojczyzny była pouczająca. Młodzież też zaproponowała ciekawe propozycje do LSR. Wszystkie cenne uwagi skrzętnie zanotowano.

W Przelewicach w  Pałacu Ogrodu Dendrologicznego  mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia przeanalizowali wyjątkowi uczestnicy spotkania. Sam Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk i gospodyni spotkania dyrektor Ogrodu Dendrologicznego Beata Osińska, Właściciel Firmy "Irga" Ireneusz Jung, pracownicy gminy i przedstawiciele sektora społecznego. Problemów jest wiele ..., ale można je pokonać.

Zapraszamy na kolejne spotkania.


I Przegląd Talentów w Gminie Przelewice

14 lipca 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach rozbrzmiewał piękny śpiew i muzyka, a to za sprawą Przeglądu Talentów odbywającego się na terenie gminy Przelewice  po raz pierwszy. Celem Przeglądu była prezentacja zainteresowań, talentów, umiejętności i pasji mieszkańców oraz promowanie ich pozytywnych i wartościowych cech. Spotkanie było również prezentacją efektów wspólnej pracy podczas warsztatów wokalno-muzycznych prowadzonych w GCK-u. Organizatorem Przeglądu był Wójt Gminy i Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.

Na scenie mogliśmy oglądać i podziwiać artystów z naszej gminy. Tegoroczny Przegląd Talentów podzielony był na trzy kategorie: wokalno-muzyczną, aktorską i szczególnych umiejętności. Najwięcej wykonawców postanowiło pokazać swój muzyczny talent i zaśpiewać. Byli i tacy, których pasją jest  gra na instrumentach i taniec oraz poezja. Zgromadzona widownia gromkimi brawami oklaskiwała każdy występ. Jury konkursowe, w składzie: Anna Garzyńska, Anna Roman, Sandra Żuk i Maciej Radomiak, miało nie lada problem, ponieważ konkurs stał na naprawdę na wysokim poziomie, a walczyło ze sobą 8 wykonawców. To wydarzenie kulturalne swoją obecnością uświetnili: Pan Wójt, rodzice i dzieci z przelewickiego przedszkola wraz z opiekunami oraz mieszkańcy naszej gminy i gminy Krzęcin.

Pierwsze miejsce wywalczyła Wiktoria Wyszyńska, drugie przyznano Sandrze Dąbrowskiej, a trzecie Wiktorii Lewandowicz. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Krystyna Nawój, Weronika Brodzińska i Wiktoria Duk. Na zwycięzców Przeglądu Talentów czekały nagrody ufundowane przez Pana Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Każdy z wykonawców otrzymał od wójta Mieczysława Mularczyka dyplom uczestnictwa wraz z gratulacjami. Pan Wójt, będąc pod wrażeniem talentów drzemiących w naszej młodzieży, zaprosił wszystkich wykonawców, żeby zaprezentowali się podczas Gminnych Dożynek, które odbędą się 29 sierpnia 2015 r. w Przelewicach.

To niezwykłe wydarzenie przebiegało w miłej i pogodnej atmosferze. Swym pięknym śpiewem uświetnili je nasi goście z gminy Krzęcin: Sandra Żuk i Maciej Radomiak, za co serdecznie dziękujemy. Dla wszystkich przygotowano słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją imprezy był występ Emilki Rojek z przedszkola, która zachwyciła wszystkich swym czarującym głosem.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy na kolejne tego typu wydarzenie promujące talenty, pasje i uzdolnienia naszych mieszkańców. Życzymy artystom wytrwałości i entuzjazmu w dalszym rozwijaniu swoich talentów, pasji i zainteresowań!

Anna Garzyńska

>>fotogaleria


VII Biesiada Przelewicka za nami

11 lipca 2015 r. odbyła się kolejna, już siódma edycja Biesiady Przelewickiej, zorganizowanej przez Radę Sołecką wraz ze Stowarzyszeniem „ Bo Jak Nie My To Kto”. Tradycyjnie impreza miała charakter charytatywny. W tym roku zbieraliśmy na rehabilitacje dla Pana Zdzisława Stasiaczyka. Biesiada zgromadziła dużo uczestników wśród których pojawili się m.in.: wójt Mieczysław Mularczyk, w-ice starosta Bartłomiej Królikowski, radny sejmiku Olgierd Kustosz oraz wielu radnych z terenu gminy i sołtysów. Impreza zaczęła się o godzinie 15:00, a otwarcia dokonał sołtys Przelewic Krzysztof Margiel. 

Następnie p. Krystyna Nawój zaprezentowała wiersz własnego autorstwa dla Pana Zdzisia. Wystąpił też zespół folklorystyczny „Jutrzenka”. W trakcie imprezy odbył się mecz pomiędzy naszą wioskową drużyną młodych talentów piłkarskich (Soccer Przelewice) a ich własnymi mamami z wynikiem końcowym 1:1.

Z kolei p. Maciej Prajzendanc, wraz z gośćmi ze Szczecińskiego Związku Kynologicznego, zabawiał uczestników imprezy pokazami psów i ich tresurą. W innej części folwarku odbywały się pokazy strażackie „mistrzów powiatu” jednostki OSP Przelewice. Kwadratowe Koło Teatralne przedstawiło nietypową interpretację bajki o Kopciuszku a dokładniej "O dziewczynce, która wypalała trzy paczki dziennie, przez co Kopciuszkiem ją zwano". W dalszym etapie wystąpiły dzieci z zespołu „Mali Giganci” z GCK-u, które przygotowała p. Anna Roman. Natomiast, kiedy pojawił się „Karol Strasburger”, goście mogli podziwiać zmagania radnych i sołtysów w popularnym teleturnieju "Familiada". Na scenie wystąpił również zespół „Bullet” a potem „STP-Szacunek To Podstawa”. Gwoździem programu była niespodzianka przygotowana przez "Stowarzyszenie "Bo Jak Nie My To Kto", czyli pokaz mody  „Kolekcja lato 2015”. 

Jak co roku podczas Biesiady rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszą posesję, zagrodę”. Główne trofeum zdobyli Danuta i Janusz Wójtowicz. Kolejne miejsca zajęli: Elżbieta i Marek Jarząb, Maria i Jerzy Ziarkowscy oraz Elżbieta i Henryk Nawój. Dokonano również wyboru zwycięzcy w corocznym plebiscycie „Zasłużony dla Przelewic”. Wśród nominowanych byli panowie Zdzisław Stasiaczyk i Jacek Kocanowski oraz  pani Maria Ziarkowska. Kapituła plebiscytu wybrała zwycięzcą – Panią Marię Ziarkowską.                                                                                                      

Podczas imprezy można było pomalować sobie włosy i twarz, dostać skręconego balonika, a także spróbować łapać bańki mydlane, a wszystko to dzięki „Urodzinowym Wróżkom” oraz p. Ewelinie Gąsiorowskiej i Oli Gołaszewskiej. Nie zabrakło również dmuchanego zamku, który zasponsorowali syn  Pana Zdzisława, Piotrek wraz z żoną. Ponadto dzieci, a nawet starsi, mogli przejechać się na quadach, ścigaczach czy harleyach. Przez całą Biesiadę trwała licytacja licznej ilości podarowanych rzeczy. Do wylicytowania były różne fanty, w tym: ostatnia koszulka Filipa Starzyńskiego z „Ruchu” Chorzów, piłka i koszulka „Wichra” Przelewice z napisem upamiętniającym VII Biesiadę, piłka z podpisami zawodników „Ruchu” Chorzów, bujane konie firmy "kołysanka", doniczkowe skalniaki oraz wiele innych. Hitem licytacji stała się koszulka Filipa, którą za 850 zł wylicytował p. Ryszard Kaczmarek, a następnie oddał ją do powtórnej licytacji, gdzie znalazła nabywcę za 350 zł. Łącznie uzyskano kwotę 1200 złotych. Dużym zainteresowaniem cieszył się „Pchli Targ”, na którym można było znaleźć mnóstwo ciekawych przedmiotów podarowanych przez mieszkańców. Podczas całej imprezy można było skosztować pysznej grochówki, bigosu i pajdy chleba przygotowanych przez grupę osób pod wodzą Zdzisia Stasiaczyk. Przy grillu tradycyjnie kiełbaskę i kaszankę opiekał Wojtek, a bardzo smaczne ciasto serwowała rodzina Zdzisia. Kapela "Bez Zagrychy" porywała do tańca, aż do 3 nad ranem!

Łącznie zebraliśmy 9.750 zł!!! Jest to rekordowa suma jaką udało nam się zebrać. Wszystkim, którzy przyczynili się, pośrednio i bezpośrednio, do tego sukcesu serdecznie dziękujemy!  Organizatorzy Biesiady mogą sobie pogratulować kolejnej udanej imprezy.                             

Do zobaczenia za rok!!!

Patrycja Wilczak

>>fotogaleria


VII BIESIADA PRZELEWICKA - serdecznie zachęcamy do udziału