Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Realizacja inwestycji

Wersję edytowaną powyższych informacji zawarto >> TUTAJ


 

 

Wersję edytowaną powyższych informacji zawarto >> TUTAJ

Wersję edytowaną powyższych informacji zawarto >> TUTAJ


Wersję edytowaną powyższych informacji zawarto >> TUTAJ


 

Wersję edytowaną powyższych informacji zawarto >>TUTAJ

 


Podsumowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku biblioteczno-oświatowego w Karsku"

W grudniu 2015 r. zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku biblioteczno–oświatowego w Karsku”, realizowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Koszt całkowity zadania to 581.738 zł, w tym otrzymana pomoc finansowa z WFOŚiGW: 126.425 zł dotacja i 126.425 zł pożyczka, a wkład własny z budżetu Gminy to 328.888 zł.

Procedura przygotowania odpowiedniej dokumentacji na przeprowadzenie termomodernizacji w/w budynku trwała długo, a rozpoczęła się w 2013 r. Projekt realizowany był w trzech etapach. W pierwszym etapie opracowano projekt budowlany, a w drugim i trzecim dokonano przebudowy i remontu pomieszczeń oświatowych i bibliotecznych.

Po feriach zimowych w nowo wyremontowanym obiekcie w pomieszczeniach oświatowych rozpoczęły zajęcia dzieci z oddziału przedszkolnego klasy zerowej przy PSP w Żukowie. Warunki jakie stworzono dzieciom pozwolą poszerzać ich umiejętności, rozwijać zainteresowania, a personelowi sprawować należytą opiekę nad rozwojem dzieci i ich bezpieczeństwem.

Z kolei w części bibliotecznej funkcjonować będzie biblioteka wraz z czytelnią, gdzie będzie można zorganizować m.in. szkolenia, warsztaty i różnego typu spotkania dla mieszkańców.

Podsumowując projekt na uwagę zasługuje fakt, iż w  wyniku realizacji przedsięwzięcia  zaprojektowano nową bardziej funkcjonalną aranżację wnętrz z lepszym wykorzystaniem istniejącego wyposażenia. Natomiast część biblioteczną również udoskonalono, aby  na co dzień była bardziej dostępna dla mieszkańców.

>>fotogaleria:

Anna Garzyńska

 


NOWA NAWIERZCHNIA CHODNIKA W KŁODZINIE

Trwa przebudowa chodnika w Kłodzinie. Dzięki bardzo pozytywnej inicjatywie władz gminy Przelewice na czele z panem wójtem – Mieczysławem Mularczykiem oraz sołectwa Kłodzino udało się ruszyć z tak ważną dla mieszkańców inwestycją.

Więcej szczegółów: TUTAJ

 

 


Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubiatowie wraz z infrastrukturą techniczną

Zadanie pod nazwą: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubiatowie wraz z infrastrukturą techniczną" zostało zrealizowane w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację zadania uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Całkowity koszt inwestycji brutto: 969 853 zł, dofinansowanie na poziomie 70 % kosztów kwalifikowanych - 575 916 zł.

Czas realizacji: od grudnia 2014 r. - prace projektowe, maj-czerwiec 2015 r. roboty budowlane, czerwiec 2015 r. - zakończenie.

W ramach zadania wykonano:
•    wymiana urządzeń linii technologicznej
•    wymiana urządzeń studni głębinowych
•    remont budynku technicznego
•    montaż nowego ogrodzenia wraz z systemem monitorującym i alarmem
•    wykonanie dojść i dojazdów
•    zagospodarowanie terenów zielonych.

>>fotogaleria


Świetlica wiejska w Lucinie oficjalnie otwarta

03 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego obiektu świetlicy w Lucinie. Inwestycja pn. ,,Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lucinie wraz z wyposażeniem i budową przyległego placu zabaw” realizowana była od listopada 2013 r. do grudnia  2014 r. Całość zadania pochłonęła 654.744 zł przy dofinansowaniu, ze środków UE w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007–2013, w kwocie 469.439 zł. Zmodernizowana i wyposażona świetlica stała się miejscem, które sprzyjać będzie integracji oraz inspirować do działań lokalną społeczność.

Więcej informacji z uroczystego otwarcia świetlicy >> TUTAJ

 


Remont świetlicy wiejskiej w Lucinie wraz z wyposażeniem i budową przyległego placu zabaw zakończony

W czerwcu 2014 r. ruszyły prace remontowo-budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego obejmującego swym zakresem przebudowę i remont świetlicy wiejskiej we wsi Lucin , w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, remontu więźby dachowej wraz wymianą pokrycia dachowego, wymiany wewnętrznych instalacji sanitarnych elektrycznych. Projekt uwzględniać będzie również wyposażenie świetlicy oraz budowę przyległego placu zabaw.

Powstała infrastruktura publiczna będzie wpływać pozytywnie na poprawę jakości życia lokalnej mieszkańców wsi Lucin m.in. poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych. Przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i poprawy stosunków międzyludzkich.. Ponadto pozytywnie wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej, wykorzystanie własnych sił i możliwości lokalnej społeczności w kształtowaniu nowych form aktywnego i bezpiecznego życia.

Zadanie pn. ,,Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lucinie wraz z wyposażeniem i budową przyległego placu zabaw” współfinansowane jest z funduszy UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane koszty zadania: 738 891,07 zł, w tym  dofinansowanie w wysokości ok. 387 415,00 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych.

 


Trwa przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lucinie wraz z wyposażeniem  i budową przyległego placu zabaw

W czerwcu 2014 r. ruszyły prace remontowo-budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego obejmującego swym zakresem przebudowę i remont świetlicy wiejskiej we wsi Lucin, rozbiórka przybudówki z pomieszczeniami WC, roboty murowe, wymiana pokrycia dachowego nad świetlicą, przygotowanie podłoża pod posadzki i fundamenty pod nowe ściany, wymiana instalacji elektrycznej. Projekt uwzględniać będzie również wyposażenie świetlicy oraz budowę przyległego placu zabaw.

Powstała infrastruktura publiczna będzie wpływać pozytywnie na poprawę jakości życia lokalnej mieszkańców wsi Lucin m.in. poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych. Przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i poprawy stosunków międzyludzkich.. Ponadto pozytywnie wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej, wykorzystanie własnych sił i możliwości lokalnej społeczności w kształtowaniu nowych form aktywnego i bezpiecznego życia.

Zadanie pn. ,,Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lucinie wraz z wyposażeniem i budową przyległego placu zabaw” współfinansowane jest z funduszy UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane koszty zadania: 645.000 zł, w tym  dofinansowanie w wysokości ok. 329.999 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych.

 

 


Otwarcie świetlicy wiejskiej w Lubiatowie

Gmina Przelewice w marcu 2015 r. zakończyła remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie. Inwestycja realizowana była od kwietnia 2014 r. w ramach zadania pn. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiatowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i wyposażeniem  świetlicy” ze środków PO ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Całkowity jej koszt wyniósł 717.692 zł przy dofinansowaniu z PO Ryby w kwocie 443.747 zł, co pozwoliło na wyremontowanie obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, a także na zakup wyposażenia do świetlicy. W dniu 10 kwietnia 2015 r. odbyło się tu uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego obiektu świetlicy. Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Ryby  mieszkańcy Lubiatowa, zwłaszcza dzieci będą spędzać czas wolny i rozwijać swoje talenty w wyremontowanej i nowoczesnej świetlicy wiejskiej.

Więcej szczegółów na ten temat >> TUTAJ

 


Trwa przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiatowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i wyposażeniem świetlicy

Od czerwca 2014 r. prowadzone są prace remontowo-budowlane dotyczące przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiatowo. Realizacja zadania obejmuje swym działaniem: wymianę podłóg w świetlicy i pomieszczeniach nowopowstałych, modernizację i renowację sceny wraz z budową schodów na scenę, renowację istniejących ścian wewnętrznych i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wprowadzenie nowych otworów wynikających z nowych funkcji świetlicy, budowa nowych ścian działowych oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej i spalinowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, osuszenie murów, założenie izolacji pionowej na zewnętrzne ściany przyziemia, zmiana zwieńczenia stropodachu, wymiana rynien i rur spustowych.

Ponadto zagospodarowanie terenu obejmujące wymianę nawierzchni podjazdów pod główne wejście budynku i doprowadzenie chodnika do wejścia od zaplecza traktowanego m. in. jako dostęp dla osób niepełnosprawnych, zmiana ukształtowania terenu od strony północnej poprzez takie jego uformowanie skarp i spadków by nie dopuścić do spływania wód opadowych na ściany budynku i podmywania fundamentów.

Głównym celem realizowanego projektu jest rewitalizacji miejscowości i wzrostu konkurencyjności, atrakcyjności i aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców wsi Lubiatowo.

Zadanie pn.: ,,Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiatowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i wyposażeniem świetlicy” jest współfinansowane z funduszy Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.” Planowane koszty zadania: 670.000 zł, w tym dofinansowanie w wysokości ok. 463.000 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.


 

Ogłoszenie o zakończeniu modernizacji stacji uzdatniania wody w Żukowie

 


Remont hydroforni w Żukowie

W lipcu 2014 r.  przeprowadzono roboty budowlane związane z remontem istniejącej hydroforni w Żukowie. Koszt inwestycji  to 145.970 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 67.422 zł. Zadanie realizowane było w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Wykonawcą przedsięwzięcia było Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

 


 

Otwarcie boiska sportowego w Żukowie

19 lipca podczas festynu rodzinnego uroczystego otwarcia nowo utworzonego boiska do piłki nożnej w Żukowie dokonała Pani Sołtys Regina Wieczorkiewicz w asyście Pana Wójt Marka Kibały i Ks. Proboszcza Mirosława Gębickiego. Następnie Ks. Proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia obiektu, a Pan Wójt przypomniał historię związaną z budową pięknego obiektu sportowego i podziękował Pani Sołtys za determinację i wytrwałość w dążeniu do tego, by to przedsięwzięcie powstało jak najszybciej. Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, montaż ogrodzenia, budowa nawierzchni utwardzonej i wiata drewniana to koszt w wysokości 55.582 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 48.735 zł.


 

Uwaga - modernizacja stacji uzdatniania wody w Żukowie

 

Wykonawca robót inwestycyjnych Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pyrzycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody w Żukowie w dniu 15 lipca 2014 r. nastąpi rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.

W czasie trwania modernizacji woda z w/w stacji nie będzie nadawała się do picia. W związku z tym będą zorganizowane zastępcze punkty poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły w piśmie – do pobrania


 

Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno – kanalizacyjnych w Gminie Przelewice

Kolejnym projektem realizowanym w ramach PROW na lata 2007-2013 jest projekt p.n. „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice”. Zadanie realizowane począwszy od 2011 r. i trwa nadal. W 2011 r. Gmina Przelewice podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie realizacji zadania ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Planowany koszt zadania wynosił 5.282.884 zł (wnioskowana kwota dofinansowania – 2.375.174 zł).  Zadanie to jest bardzo złożone i obejmuje swym zakresem niżej wymienione przedsięwzięcia w podziale na II etapy:

ETAP I - Koszt przedsięwzięcia 2.850.000 zł, w tym pozyskane środki z PROW - 1.385.971 zł,

ETAP II - Koszt przedsięwzięcia 2.432.884 zł, w tym pozyskane środki z PROW - 989.203 zł.

W ramach etap I wykonano:

 • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Wołdowo,
 • budowę kanalizacji sanitarnej w m. Myśliborki wraz z przesyłem do Przelewic,
 • rozbudowę dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej w Przelewicach w stronę Lucina i przy ośrodku zdrowia w stronę terenów SKR (stacja paliw),
 • budowę odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w Płońsku w stronę leśniczówki,
 • budowa sieci wodociągowej w m. Karsko.

W ramach etap II wykonano:

 • budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem do Kosina.

W okresie wosennym 2014 r. zakończono realizację zadania: „Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno – kanalizacyjnych w Gminie Przelewice – etap II ”, obejmującego swym zakresem: budowę systemu kanalizacji sanitarnej w m. Kluki i Oćwieka wraz przesyłem do m. Kosin.

 

Ponadto w trakcie uzgodnień z mieszkańcami jest planowana budowa sieci wodociągowej w m. Przywodzie i Lubiatowo.

 

 


Kolejne inwestycje już niebawem

 

Gmina Przelewice była i nadal jest aktywna w pozyskiwaniu środków unijnych. Jakich inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy w najbliższym czasie? 22 kwietnia 2014 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiatowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i wyposażeniem świetlicy”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach PO ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Jarosław Rzepa - członka Zarządu, a Gminą Przelewice Marek Kibała Wójta Gminy.  Wniosek o dofinansowanie Gmina złożyła do Lokalnej Grupy Rybackiej ,,SIEJA” w Marianowie w 2013 r. LGR po weryfikacji zaakceptowała wniosek do realizacji i przekazała do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie pod względem merytorycznym także uzyskał pozytywną ocenę. W dalszym etapie w dniu 21 maja br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na w/w zadanie. W części pierwszej zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDMAR z Gorzowa Wlkp., a w drugiej firma MILAG Usługi Budowlane Michał Laga z Gdyni.

Ponadto 21 maja 2014 r. rozstrzygnięto również postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lucinie”. W części pierwszej zamówienia (roboty budowlane) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eureka Radosław Warmuz z Gorzowa Wlkp., a w drugiej (nadzór inwestorski) firma Bud-Mar Marek Siekierski z Moczkowa. Będzie jeszcze ogłaszany odrębny przetarg na budowę placu zabaw przy świetlicy w Lucinie. Zadanie jest realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
Mieszkańcy Lubiatowa i Lucina od wielu lat sygnalizowali potrzebę podjęcia na terenie ich miejscowości działań zmierzających do przebudowy i modernizacji infrastruktury służącej rozwojowi życia kulturalnego i społecznego. Duży nacisk kładzie się na potrzebę pilnej przebudowy i remontu istniejących w miejscowościach tych świetlic wiejskich. Świetlice te dawnej tętniły życiem, a dziś zaś z powodu złego stanu technicznego oraz różnych przemian polityczno-gospodarczych w kraju nie są już centrum życia społeczno-kulturalnego.

Planowane inwestycje dają możliwość utworzenia z obiektów tych miejsc wypoczynku, rekreacji, a tym samym zapewnią rozwój funkcji społeczno–kulturalnych. Najogólniej ujmując, świetlice te będą pełnić współcześnie funkcje: społeczno-kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną. Będzie to przede wszystkim miejsce, gdzie z uwagi na warunki lokalowe i sprzętowe, spotykać się będą wszyscy mieszkańcy wsi, tworząc aktywne grupy społeczności lokalnej np. koła gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna, rada sołecka i organizacje pozarządowe. Będą też dobrym miejscem do zorganizowania imprez i spotkań okolicznościowych, a także przyjęć rodzinnych dla większej liczby osób, czy spotkań dla młodzieży. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się nam pozyskać kolejne środki na remont pozostałych świetlic z terenu naszej gminy.

Pozostałe prowadzone i planowane w najbliższym czasie inwestycje:

 • Budowa dwóch wiat drewnianych na boisku sportowym w Żukowie;
 • Remont istniejącej hydroforni w Żukowie, planowany do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;
 • Budowa boiska sportowego w Przywodziu;
 • Budowa wiaty przystankowo-rekreacyjnej w Przelewicach w ramach projektu pt. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;
 • Przebudowa boiska sportowego i budowa placu zabaw w Wołdowie;
 • Budowa wiat przystankowych w Płońsku i Lucinie;
 • Prowadzone są konsultacje i uzgodnienia w zakresie procedur planistyczno-projektowych zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z częściową budową drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działkach nr 232/1, 216, 245 w obr. Przelewice”.


Anna Garzyńska

fotogaleria


 

Gmina Przelewice otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu

 

 

Do dnia 25 marca 2013 r. mieszkańcy Gminy Przelewice mogli zgłaszać  swoje posesje, z których miał być zabrany azbest w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOSiGW). Łącznie złożono 36 wniosków, w tym 11 na demontaż, transport i unieszkodliwienie, a 25 na transport i unieszkodliwienie zdjętego wcześniej azbestu. W czerwcu 2013 r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do WFOSiGW o dotację na zadanie polegającego na usuwaniu azbestu – AZBEST/2013.

W lipcu  2013 r.  otrzymaliśmy informację, żeZarząd WFOSiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie dotacji dla Gminy Przelewice w wysokości 47996 zł na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2013 r. na terenie Gminy Przelewice.

W związku z tym Firma posiadająca stosowne zezwolenia przystąpiła do demontażu azbestu z dachów budynków, a następnie transportu i unieszkodliwienia oraz transportu i  unieszkodliwienia wcześniej zdjętego azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy. Łącznie z terenu gminy usunięto 72,85 Mg odpadów azbeztowo-cementowych.

Dzięki uzyskanej dotacji  na terenie naszej gminy poprawił się stan czystości powietrza oraz estetyka wsi, a także zmniejszyło się ryzyko narażenia ludzi na szkodliwe włókna azbestowe.

 


Odbiór drogi śródpolnej w Żukowie

31 października 2013 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji drogowej na terenie gminy Przelewice. Odcinek objęty modernizacją to 980 mb drogi, zlokalizowanej na działce nr 224 obręb Żuków. Koszt całości wyniósł 640.544 zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 199.424 zł.

Wkład Gminy Przelewice w projekt wynosi 440136,16 zł. Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu, była firma EUROVIA POLSKA S.A. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.

Podczas odbioru inwestycji obecni byli przedstawiciele: Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Wykonawcy, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach oraz inspektor nadzoru Mirosław Skrzecz, Kierownik budowy Dawid Owczarczyk, a także przedstawiciele Gminy Przelewice i Sołectwa Żuków.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, zastępca dyrektora EUROVIA POLSKA S.A. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie Paweł Knap oraz Wójt Gminy Marek Kibała i Radna Rady Gminy Przelewice Regina Wieczorkiewicz.

Blisko kilometrowy odcinek został utwardzony poprzez wykonanie dolnej warstwy podbudowy i górnej warstwy nawierzchni z asfaltu. Na całej długości drogi wykonano zjazdy na pola i wyrównano pobocza.

Inwestycja ma wpływ na poprawę walorów estetycznych tej miejscowości, a co ważne zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tym odcinku drogi, a rolnikom ułatwi dojazd do pól.

Autor: Anna Garzyńska

>> fotogaleria


 

Przebudowa drogi wojewódzkiej w Lubiatowie - zakończona

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Koszalinie w sierpniu br. zakończył przebudowę drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Lubiatowo (na zakręcie w kierunku centrum wsi). Ostateczny odbiór robót nastąpił w dniu 30. sierpnia 2013 r.

Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu, była firma MALDROBUD Sp. z o. o. Myślibórz, a wartość zamówienia nie przekroczyła 340.000 zł. Na dzień 30. sierpnia br. wykonano m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z geodezją powykonawczą, roboty rozbiórkowe i ziemne, kanalizację deszczową, warstwę odsączającą i odcinającą, nawierzchnię bitumiczną, krawężniki i obrzeża oraz chodniki i zjazdy na w/w odcinku pasa drogowego, a także oznakowanie poziome i ustawienie oznakowania pionowego.

Warto dodać, iż Gmina Przelewice partycypowała w kosztach przygotowania pełnej dokumentacji projektowej i wykonania kanalizacji deszczowej.

Inwestycja ta ma wpływ na poprawę walorów estetycznych tej miejscowości, a co ważne zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tym odcinku drogi wojewódzkiej.

 Anna Garzyńska

 

 

 

 


 

Świetlica w Rosinach - relacja TVP Szczecin "PROW - zmieniamy zachodniopomorską wieś"

 

W programie  TVP Szczecin  „PROW - zmieniamy zachodniopomorską wieś” z dnia  24.08.2013 r. relacja z odwiedzin w Rosinach, gdzie zrealizowano projekt pn. „Z kulturą na co dzień w wyremontowanej świetlicy w Rosinach – remont świetlicy wiejskiej w Rosinach”.

W 2010 r. został przygotowany Plan Odnowy Miejscowości Rosiny, w którym mieszkańcy zdecydowanie wskazali potrzebę remontu i przebudowy świetlicy, budowę placu zabaw i boiska sportowego  na potrzeby działalności kulturalno–rekreacyjnej. Dawnej świetlica tętniła życiem i była miejscem integracji mieszkańców. Z biegiem czasu, wskutek różnych przemian polityczno–gospodarczych zachodzących w kraju, budynek opustoszał i popadł w ruinę. Wówczas Gmina Przelewice niestety nie posiadała dostatecznych środków na remont i modernizację tego obiektu. W ten sposób mieszkańcy zostali pozbawieni jedynego miejscowego ośrodka kulturalno–społecznego.

W  2010 r. został złożony do Wydziału PROW wniosek o udzielenie dotacji na realizację w/w zadania pn. „Z kulturą na co dzień w wyremontowanej świetlicy w Rosinach – remont świetlicy wiejskiej w Rosinach”, a w 22.12.2011 r. zawarto  umowę pomiędzy Gminą Przelewice, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o przyznanie pomocy na ten projekt.

W ramach realizacji projektu została przebudowana i zmodernizowana świetlica wiejska, w tym zmieniono układ wewnętrzny pomieszczeń, wykonując pomieszczenia sanitarne WC (których wcześniej nie było w budynku), aneks kuchenny, wyremontowano dach wraz z wymianą pokrycia z płyt azbestowych na blachę dachówkopodobną, ocieplono budynek wraz z wykonaniem nowej elewacji, ułożono nowe wewnętrzne instalacje: wodno –kanalizacyjną, c.o., elektryczną, wykonano instalację gazową, wykonano nowe posadzki i okładziny ścienne, a także zapewniono odpowiedni dojazd do budynku. Ponadto zakupiono wyposażenie w postaci mebli świetlicowych i kuchennych. W 2013 r. dodatkowo we własnym zakresie wykonano utwardzenie powierzchni polbrukiem przed budynkiem oraz ogrodzenie w tylnej części działki.

Koszt przebudowy świetlicy oraz jej wyposażenia wyniósł 585.207 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW otrzymaliśmy w kwocie 340.531 zł. Po oddaniu do eksploatacji tego obiektu życie społeczne i kulturalne mieszkańców Rosin, a także okolic bardzo się ożywiło. Powstało tu Stowarzyszenie „Rosiny - to my”, które organizuje różnego typu spotkania, imprezy, warsztaty dla mieszkańców. Warto dodać, że dbają także o estetykę swej miejscowości poprzez np. inicjowanie różnych prac remontowo–porządkowych. W życie społeczne mieszkańców również bardzo aktywnie włącza sie proboszcz tutejszej Parafii ks. Ryszard Krauze m.in. poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji  TVP Szczecin z dnia  24.08.2013 r.:

http://www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/prow-zmieniamy-zachodniopomorska-wies/wideo/240813/12190735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona