Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Posiedzenia Rady Gminy Przelewice

Obrady XXX Sesji Rady Gminy Przelewice

XXX Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 26 września  2017r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji

2. Złożenie informacji o przebiegu wyborów uzupełniających przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze
4. Złożenie ślubowania
5.  Interpelacje i zapytania Radnych
6.  Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady – druk Nr 245

 • dyskusja
 • głosowanie

7.    Informacja nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2017/2018 – druk Nr 246

 • opinia Komisji Społecznej
 • dyskusja
 • głosowanie

8. Informacja z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowych za I półrocze 2017r. – druki Nr 247,248

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

9.  Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady  Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej    w Przelewicach – druk Nr 249

 • dyskusja
 • głosowanie

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach – druk Nr 250

 • dyskusja
 •  głosowanie

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy    Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami    określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o    działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018” – druk Nr 251

 •   opinia Komisji Społecznej
 •  dyskusja
 •  głosowanie

12.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026” – druk Nr 252

 •  dyskusja
 •  głosowanie

13. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od   nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa  oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso – druk Nr 253

 • dyskusja
 •  głosowanie

14.  Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania   psów – druk Nr 254

 • dyskusja
 •  głosowanie

15. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej  stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017 dla Ogrodu     Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w   Przelewicach – druk Nr 255

 •  opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 •  głosowanie

16.  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na  rok 2017 – druk Nr 256

 •  opinia Komisji Budżetowej
 •  dyskusja
 •  głosowanie

17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na  rok 2017 – druk Nr 257

 •  opinia Komisji Budżetowej
 •  dyskusja
 •  głosowanie

18.  Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – druk Nr 258

 • dyskusja
 •  głosowanie

19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
20.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
21. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5 interpelacje i zapytania Radnych
22.  Wolne wnioski, pytania, oświadczenia
23.  Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                               Marian  Świderski


Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Przelewice

XXIX Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 27 czerwca  2017r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1.  Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji


2.  Wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych i gimnazjum

                                                P R Z E R W A

3.  Złożenie informacji o przebiegu wyborów uzupełniających przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
4.  Wręczenie zaświadczenia o wyborze
5.  Złożenie ślubowania
6.  Interpelacje i zapytania Radnych
7.  Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady – druk Nr 235

 • dyskusja
 • głosowanie

8.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych za 2016 rok – druk Nr 236

 • dyskusja
 • głosowanie

9.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Przelewicach za 2016 rok – druk Nr 237

 • dyskusja
 • głosowanie

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach za rok 2016 – druk Nr 238

 • dyskusja
 • głosowanie

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2016 rok,  sprawozdanie finansowe
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2016r. –  druk Nr 239
- uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu   Gminy Przelewice za 2016 r.

 •  dyskusja
 • głosowanie

12.  Absolutorium dla Wójta Gminy – druk Nr 240

 • wniosek Komisji Rewizyjnej
 • opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • głosowanie

13. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXIII/184/2016 Rady Gminy  Przelewice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2017 – druk Nr 241

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

14.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice   na rok 2017 – druk Nr 242

 •   opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

15.  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok   2017 – druk Nr 243

 •   opinia Komisji Budżetowej
 •   dyskusja
 •   głosowanie

16.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 142/3 położonej w obrębie geodezyjnym Kłodzino – druk Nr 244

 •   opinia Komisji Rolnictwa
 •    dyskusja
 •    głosowanie

17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

18. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

19. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 6 interpelacje i zapytania Radnych

20.  Wolne wnioski, pytania, oświadczenia

21. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.
   
                                                          Przewodniczący
                                                      Rady Gminy Przelewice
                                                           Marian Świderski


Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Przelewice

XXVIII Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 23 maja  2017r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji

 1. Interpelacje i zapytania Radnych

 2. Wysłuchanie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Przelewice

 • informacje przedkładają Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach

 • dyskusja

 1. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej – druk Nr 228 . głosowanie

 2. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk Nr 229

 • zgłaszanie kandydatów
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kłodzino – druk Nr 230

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przelewice dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Przelewice – druk Nr 231

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – druk Nr 232

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 – druk Nr 233

 • dyskusja

 • głosowanie

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za 2016r. – druk Nr 234

 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

 2. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

 3. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje i zapytania Radnych

 4. Wolne wnioski, pytania, oświadczenia

 5. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady Gminy

Marian Świderski

 

 

 


Obrady XXVII Sesja Rady Gminy Przelewice

XXVII Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 25 kwietnia  2017r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad

c/ przyjęcie protokołów  z XXV i XXVI  Sesji

 1. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
 • zgłaszanie kandydatów
 • zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej
 • akt głosowania
 • ogłoszenie wyniku głosowania
 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – druk Nr 218
 • głosowanie
 1. Interpelacje i zapytania Radnych
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017 – druk Nr 219
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXV/206/2017r. Rady Gminy Przelewice z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego  – druk Nr 220
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych – druk Nr 221
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Przelewice -  druk Nr 222
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy – druk Nr 223
 • opinia Komisji Rolnictwa 
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze  zamiany części nieruchomości – działki nr 88/1 z obrębu Jesionowo powstałej z podziału działki -  druk Nr 224
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Płońsko w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr 225
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w miejscowości Przelewice, powstałej z podziału działki z obrębu Przelewice w trybie przetargu– druk Nr 226
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przelewice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów – druk  Nr 227
 • opinia Komisji Społecznej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”. – druk Nr 228
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
 2.   Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
 3.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje i zapytania Radnych
 4.   Wolne wnioski, pytania, oświadczenia
 5.   Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

                                                Wiceprzewodniczący

                                              Rady  Gminy  Przelewice

                                                     Marian Świderski


Obrady XXV I- Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice

W dniu 07 marca 2017r. odbędzie się XXVI – Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice. Rozpoczęcie obrad godzina 17.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.  Sesja została zwołana na wniosek organu wykonawczego.                                            

 PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

 1. Projekt uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie
 • opinia komisji społecznej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Zamknięcie obrad.

                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                          Marian Świderski


Obrady XXV Sesji Rady Gminy Przelewice

XXV Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 28 lutego 2017r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad

c/ przyjęcie protokołu z XXIII Sesji

 1. Złożenie informacji o przebiegu wyborów uzupełniających przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze
 3. Złożenie ślubowania
 4. Interpelacje i zapytania Radnych
 5. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady – druk Nr201
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Sprawozdanie nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym w 2016r. na terenie Gminy Przelewice – druk Nr 202
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2017rok  druk Nr 203
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk Nr 204
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów – druk Nr 205
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego – druk Nr 206
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk Nr 207
 • opinia Komisji Rolnictwa
 •  dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w obrębie Lubiatowo na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk Nr 208
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach z obrębu Kluki i Przelewice – druk Nr 209
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w miejscowości Przelewice, powstałej z podziału działki z obrębu Przelewice w trybie przetargu – druk Nr 210
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Przelewice – druk Nr 211
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2017r. – druk Nr 212
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej – druk Nr 213
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach „ Ogród Kultury” – druk Nr 214
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – druk Nr 215
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
 2.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 3.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5 interpelacje i zapytania Radnych.
 4.  Wolne wnioski, pytania, oświadczenia.
 5.  Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    Jarosław Smyka


Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Przelewice

XXIII Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 28 grudnia 2016r. /tj. środa/. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad

c/ przyjęcie protokołu z XXII Sesji

 1. Interpelacje i zapytania Radnych
 2. Wysłuchanie informacji nt. stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Przelewice
 • dyskusja
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017 dla Ogrodu Dendrologicznego  Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach – druk Nr 183
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 184
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2016 – 2025 – druk Nr 185
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2016 -  druk Nr 186
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 187
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze  inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk Nr 188
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów – druk Nr 189
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działkach Nr 55/10 i 80  położonych w obrębie geodezyjnym Przywodzie – druk Nr 190
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach z obrębu Kosin i Ślazowo – druk Nr 191
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok – druk Nr 192
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok – druk Nr 193
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy – druk Nr 194
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – druk Nr 195
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą „ Plan Odnowy Miejscowości Jesionowo na lata 2016 – 2022” – druk Nr 196
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą „ Plan Odnowy Miejscowości Lucin na lata 2016 – 2022” – druk Nr 197
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej:

a/ z przeprowadzonej kontroli

b/ z działalności za 2016

 1.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
 2.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych
 3.  Wolne wnioski, pytania, oświadczenia.
 4.  Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy

Jarosław Smyka


XXII  Sesja Rady Gminy Przelewice

XXII  Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 25 października 2016 r. (tj. wtorek). Rozpoczęcie – godzina 10.00. Miejsce – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.                                  

PORZĄDEK  OBRAD

1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z XXI Sesji

2. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przelewice za poprzedni rok szkolny 2015/2016 -  druk Nr 170

 • dyskusja
 • głosowanie

4. Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017” – druk Nr 171

 • dyskusja
 • głosowanie 

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości – druk Nr 172

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – druk Nr 173

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

7.  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 174

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w miejscowości Żuków, powstałej z podziału działki z obrębu Żuków w trybie przetargowym – druk Nr 175

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przelewice na lata 2016-2020" – druk Nr 176

 • dyskusja
 • głosowanie

10.  Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych Radnych

 • przedkłada Przewodniczący Rady

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
12.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
13. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje i zapytania Radnych z XXI i XXII Sesji.
14.  Wolne wnioski, pytania, oświadczenia
15.  Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący
Rady Gminy Przelewice
     Jarosław Smyka


Obrady XXI Sesji Rady Gminy Przelewice

Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołów z XVIII, XIX i XX Sesji

2. Złożenie informacji o przebiegu wyborów uzupełniających przez Przewodniczącą Komisji Wyborczej
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze
4. Złożenie ślubowania
5. Interpelacje i zapytania Radnych
6. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady – druk Nr 161

 • dyskusja
 • głosowanie

7 Informacja nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2016/2017 – druk Nr 162

 • opinia Komisji Społecznej
 • dyskusja
 • głosowanie 

8. Informacja z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowych za I półrocze 2016r. – druk Nr 163

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 164

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie


10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2016 – 2025 – druk Nr 165  

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

11. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawnych części nieruchomości z obrębu Żuków w trybie bezprzetargowym – druk Nr 166

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawnych części nieruchomości z obrębu Żuków w trybie bezprzetargowym – druk Nr 167

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

13. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie w trybie bezprzetargowym – druk Nr 168

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

14. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawnych części nieruchomości z obrębu Przywodzie w trybie bezprzetargowym – druk Nr 169

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
16. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
17. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5 interpelacje i zapytania Radnych
18. Wolne wnioski, pytania, oświadczenia
19. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.

                                                                           Przewodniczący
                                                                             Rady Gminy
                                                                           Jarosław  Smyka


Obrady XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. / tj. wtorek /. Rozpoczęcie obrad godz. 17.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK   OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

2. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/111/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 158

 • dyskusja
 • głosowanie

3.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 159

 • dyskusja
 • głosowanie

4.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2016 – 2025.- druk Nr 160
5.    Zamknięcie obrad.


                                                             Przewodniczący Rady
                                                                  Jarosław Smyka

 


Obrady XIX SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godz. 16.00. Miejsce – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.                                                

PORZĄDEK  OBRAD:                   

1.    Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
       b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
       c/ przyjęcie protokołu z XVIII Sesji


2. Wręczenie nagród absolwentom klas VI i gimnazjum
 
                                                  P R Z E R W A

3.  Interpelacje i zapytania Radnych


4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych za 2015 rok – druk Nr 147

 •   dyskusja
 •   głosowanie


5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Przelewicach za 2015r. – druk Nr 148

 •    dyskusja
 •   głosowanie

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej  Biblioteki Publicznej w Przelewicach za rok 2015 – druk Nr 149

 •   dyskusja
 •   głosowanie

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2015., sprawozdanie  finansowe
  - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2015r. – druk Nr 150
 - uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2015r.

 •  dyskusja
 •  głosowanie

8. Absolutorium dla Wójta Gminy – druk Nr 151 

 • wniosek Komisji Rewizyjnej
 • opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
 •  dyskusja
 •  głosowanie

9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2016 – druk     Nr 152

 •  opinia Komisji Budżetowej
 •  dyskusja
 • głosowanie


10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych  z tytułu zaległości w czynszu najmu lokalu mieszkalnego – druk Nr 153

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 •  głosowanie

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej  w miejscowości Przelewice, powstałej z podziału działki z obrębu Przelewice w trybie  bezprzetargowym – druk Nr 154

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z  obrębu Laskowo w trybie bezprzetargowym – druk Nr 155

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

13. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – druk Nr 156

 • dyskusja
 • głosowanie

14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

15. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

16. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 3 interpelacje i zapytania Radnych

17. Wolne wnioski ,pytania, oświadczenia

18. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy.


                                                                         Przewodniczący
                                                                              Rady  Gminy
                                                                           Jarosław Smyka


Obrady XVIII Sesji Rady Gminy w Przelewicach

Obrady XVIII Sesji odbędą się w dniu 24 maja 2016r. / tj.wtorek/. Rozpoczęcie obrad – godz.10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

 

 Sprawy regulaminowe:
       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
       b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
       c/ przyjęcie protokołu z XVII Sesji
2.     Interpelacje i zapytania Radnych
3.    Wysłuchanie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przelewice  

 • informacje przedkładają Komendant Powiatowy PSP Pyrzyce, Komendant Policji  w Pyrzycach
 • dyskusja

4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/2009r. Rady Gminy  Przelewice z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulamin  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice – druk Nr 138

 • opinia Komisji Społecznej
 • dyskusja
 • głosowanie

5.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 139

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

6.    Projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości działki Nr 12 z obrębu Podlesie oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości – druk Nr 140

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

7.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powstałej z podziału działki z obrębu Kluki w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr 141

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Laskowo w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr 142

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

 

9.    Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Laskowo – druk Nr 143

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

10.    Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 – druk Nr 144

 • dyskusja
 • głosowanie

11.    Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach – druk Nr 145

 • dyskusja
 • głosowanie

12.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
13.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
14.    Odpowiedzi na zgłoszone  w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych
15.    Wolne wnioski, pytania, oświadczenia
16.    Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

 

                                                                               Przewodniczący
                                                                       Rady Gminy Przelewice

                                                                              Jarosław Smyka


Obrady XVII Sesji Rady Gminy Przelewice

 XVII Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. / tj. wtorek /. Rozpoczęcie obrad godz.10.00  Miejsce obrad – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.

 PORZĄDEK  OBRAD:

1.    Sprawy regulaminowe:
              a/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
              b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
              c/ przyjęcie protokołu z XVI Sesji
2.     Interpelacje i zapytania Radnych
3.    Informacja nt. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej- druk Nr 128

 • dyskusja
 • głosowanie

4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach – druk Nr 129

 • dyskusja
 • głosowanie

5.    Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości  z obrębu Jesionowo – druk Nr 130

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

6.    Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice – druk Nr 131

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

7.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Kłodzino w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr 132

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  z obrębu Przelewice w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr 133

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

9.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Przelewice w 2016r. – druk Nr 134

 • dyskusja
 • głosowanie

10.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 135

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

11.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 136

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

12.    Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015” – druk Nr 137

 • dyskusja
 • głosowanie

13.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
14.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
15.    Odpowiedzi na zgłoszone  w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych.
16.    Wolne wnioski, pytania, oświadczenia.
17.    Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.


                                                               
                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                     Jarosław  Smyka

 


Obrady XVI Sesji Rady Gminy Przelewice

Obrady XVI Sesji Rady Gminy Przelewice odbędą się   23 lutego 2016r. /tj.wtorek /.   Rozpoczęcie obrad – godzina 10.00.  Miejsce – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1.    Sprawy regulaminowe:
              a/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
              b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
              c/ przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji
2.     Interpelacje i zapytania Radnych

3.     Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/2009 Rady Gminy    Przelewice z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przelewice– druk Nr 127

 • opinia Komisji Społeczne
 • dyskusja. głosowanie

4.     Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – druk Nr 128     

 • dyskusja
 • głosowanie

5.     Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Przelewice Nr XIV/111/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2016– druk Nr 129

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

6.     Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2016-2025 – druk Nr 130

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

7.     Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 131

 • opinia Komisji Budżetowej
 •  dyskusja
 • głosowanie

8.     Sprawozdanie nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym w 2015r. na terenie Gminy Przelewice – druk Nr 132

 • dyskusja
 • głosowanie

9.     Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2016 – druk Nr 133

 • dyskusja
 • głosowanie

10.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na zasadzie kontynuacji umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 62,57m² zlokalizowanego na parterze budynku nr 20 znajdującego się na części działki o numerze ewidencyjnym 9/48 z obrębu Przelewice na okres 3 lat  – druk Nr 134

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

11.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Laskowo w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr 135

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

12.     Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości na terenie  Gminy Przelewice - druk Nr 136

 • opinia Komisji Budżetowej
 •   dyskusja
 • głosowanie

13.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
14.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
15.    Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych
16.    Wolne wnioski, pytania, oświadczenia
17.    Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy.

 

                                                                                   Przewodniczący
                                                                             Rady Gminy Przelewice
                                                                                    Jarosław Smyka

 


XV - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice

XV – Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. / tj. wtorek / . Rozpoczęcie obrad godz. 9.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.                                      

PORZĄDEK   OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

 

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z dniem 31 stycznia 2016r. w drodze porozumienia stron porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Lipiany w dniu 02 grudnia 2014r. o utworzeniu Straży Miejskiej w Lipianach – druk Nr 126
 • dyskusja
 • głosowanie

 

 1. Zamknięcie obrad.

 Wiceprzewodniczący

 Rady  Gminy

 Marian Świderski

 


OBRADY XIV SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 22 grudnia 2015r. / tj. wtorek /. Rozpoczęcie godz. 10.00. Miejsce – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego.
PORZĄDEK  OBRAD:

1.    Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z XII i XIII  Sesji                                      

2.   Interpelacje i zapytania Radnych

3.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2016 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach – druk Nr 111.  opinia Komisji Budżetowej. dyskusja. głosowanie

4.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2016 – druk Nr 112.   opinia Komisji Budżetowej.   dyskusja .   głosowanie

5.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2016 – 2025 – druk Nr 113.  opinia Komisji Budżetowej      .  dyskusja.  głosowanie

6.     Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 – druk Nr 114.  opinia Komisji Budżetowej.  dyskusja.  głosowanie

7.    Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 – druk Nr 115.   opinia Komisji Budżetowej.   dyskusja.   głosowanie

8.    Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości  gruntowej położonej w obrębie Topolinek – druk Nr 116.   opinia Komisji Rolnictwa.    dyskusja.   głosowanie

9.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przelewice na lata 2016 – 2020 – druk Nr 117. dyskusja. głosowanie

10.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na terenie Gminy Przelewice na lata 2016 – 2018 druk Nr 118. dyskusja. głosowanie

11.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z dniem 31 stycznia 2016 r. w drodze porozumienia stron porozumienia międzygminnego zawartego
z Gminą Lipiany w dniu 02 grudnia 2014 r. o utworzeniu Straży Miejskiej w Lipianach – druk Nr 119. dyskusja. głosowanie

12.    Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów   na ławników – druk Nr 120. dyskusja. głosowanie

13.    Sprawozdania Komisji Rewizyjnej:
a/ z przeprowadzonej kontroli
b/ z działalności za 2015r.

14.    Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – druk Nr 121. dyskusja. głosowanie

15.     Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – druk Nr 122. dyskusja. głosowanie

16.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok – druk Nr 123. dyskusja. głosowanie

17.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 – druk Nr 124. dyskusja. głosowanie

18.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy – druk Nr 125. dyskusja. głosowanie

19.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

20.    Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych

21.    Wolne wnioski, pytania, oświadczenia

22.    Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

                                                                                Z up. Przewodniczącego
                                                                                Rady  Gminy Przelewice
                                                                                       Marian Świderski

 

 


Obrady XIII- Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice

XIII – Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 27 listopada 2015r. / tj. piątek/. Miejsce obrad –  sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego. Rozpoczęcie obrad godz. 17.00                                                              

PORZĄDEK  OBRAD: 

1.    Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

2.     Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 /druk Nr 108/

 • dyskusja
 • głosowanie

3.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przelewice na okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. oraz uchwalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków / druk Nr 109/

 • dyskusja
 • głosowanie

4.    Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych / druk Nr 110/

 • dyskusja
 • głosowanie

5.    Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości / druk Nr 111/

 • dyskusja
 • głosowanie

6.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

         Jarosław Smyka

 


OBRADY XII SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 27 października 2015r. / tj. wtorek/. Rozpoczęcie godz.10.00. Miejsce – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego.

PORZĄDEK  OBRAD:

1.    Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z XI  Sesji                                      
2.    Interpelacje i zapytania Radnych
3.    Informacja nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2014/2015 –  / druk Nr 96/

 • dyskusja
 • głosowanie

4.    Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXV/211/2013  z dnia 23 kwietnia 2013r. Rady Gminy Przelewice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Ślazowo –  / druk Nr 97/

 • dyskusja
 • głosowanie

5.    Projekt uchwały w sprawie „ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ar. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016” - / druk Nr 98 /

 • dyskusja
 • głosowanie

6.    Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości - / druk Nr 99 /

 •    opinia Komisji Budżetowej
 •    dyskusja
 •   głosowanie

7.    Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - / druk Nr 100 /

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

8.    Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów - / druk Nr 101 /

 •         dyskusja
 •         głosowanie

9.    Informacja nt. wyboru ławników

 • przedkłada Przewodnicząca Zespołu

10.    Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych Radnych

 • przedkłada Przewodniczący Rady

11.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
12.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
13.    Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych
14.    Wolne wnioski, pytania, oświadczenia
15.    Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

    Jarosław Smyka

 


Obrady XI Sesji Rady Gminy Przelewice

XI Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 29 września 2015r. / tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad – godzina 10.00. Miejsce obrad – pałac w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1.    Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z IX i X  Sesji

2.    Złożenie informacji o przebiegu wyborów uzupełniających przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej

3.    Wręczenie zaświadczenia o wyborze

4.    Złożenie ślubowania  

5.     Interpelacje i zapytania Radnych

6.    Informacja nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 –  / druk Nr 74/
.  opinia Komisji Społecznej
.  dyskusja
.  głosowanie

7.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przelewice niepublicznym szkołom i przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Przelewice - / druk Nr 75 /
.   opinia Komisji Budżetowej
.   dyskusja
.   głosowanie

8.    Informacja z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowych za I półrocze 2015r. – / druk Nr 76 i 77 /
.  opinia Komisji Budżetowej
.  dyskusja
.  głosowanie

9.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 - / druk Nr 78 /    .  opinia Komisji Budżetowej
   .  dyskusja
   .  głosowanie

10.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2015 - / druk Nr 79 /

.   opinia Komisji Budżetowej
.   dyskusja
.   głosowanie

 

11.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 – / druk Nr 80 /
. opinia Komisji Budżetowej
. dyskusja
. głosowanie    

12.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 – / druk Nr 81 /
. opinia Komisji Budżetowej
. dyskusja
. głosowanie

13.    Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Lubiatowo - / druk Nr 82 /
.  opinia Komisji Rolnictwa
.  dyskusja
.  głosowanie

14.    Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Ślazowo - / druk Nr 83 /
. opinia Komisji Rolnictwa
. dyskusja
. głosowanie

15.    Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kłodzino - / druk Nr 84 /
. opinia Komisji Rolnictwa
. dyskusja
. głosowanie

16.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu
Jesionowo w drodze przetargu nieograniczonego - / druk Nr 85 /
. opinia Komisji Rolnictwa
. dyskusja
. głosowanie

17.    Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości powstałej z podziału nieruchomości z obrębu Żuków w drodze przetargu - / druk Nr 86 /
. opinia Komisji Rolnictwa
. dyskusja
. głosowanie

18.    Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020” - / druk Nr 87 /
. dyskusja
. głosowanie


19.    Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Przelewice, a Gminą Pyrzyce w zakresie powierzenia Gminie Pyrzyce realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Przelewice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie - / druk Nr 88 /
. dyskusja
. głosowanie

20.    Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębach Lubiatowo i Ukiernica - / druk Nr 89/
. dyskusja
. głosowanie

21.    Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - / druk Nr 90/
. dyskusja
. głosowanie

20.Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady - / druk Nr 91 /
. dyskusja
. głosowanie

22.    Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli

23.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

24.    Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych

25.    Wolne wnioski, pytania, oświadczenia

26.    Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący  Rady
                                                                                             Jarosław Smyka

 


Obrady X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie – godzina 17.00. Miejsce – pałac w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.   

PORZĄDEK OBRAD:


1. Sprawy regulaminowe:
      a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 – druk Nr 73

 • Dyskusja
 • Podjęcie uchwały

3. Zamknięcie obrad.

 


OBRADY IX SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

Obrady IX Sesji odbędą się w dniu 30 czerwca 2015r. / tj.wtorek/. Rozpoczęcie obrad godz. 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1.  Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z VIII Sesji

2. Wręczenie nagród absolwentom klas VI i gimnazjum

                                                           P R Z E R W A

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych za 2014r. – / druk Nr 58/.  dyskusja.  głosowanie.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Przelewicach za rok 2014 – / druk Nr 59/.  dyskusja.  głosowanie.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach za rok 2014 - / druk Nr 60/.  dyskusja.  głosowanie.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2014r., sprawozdanie finansowe - / druk Nr 61/ -  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2014r. -   uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez  Wójta Gminy sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Przelewice za  2014 r.  dyskusja.  głosowanie.

8.  Absolutorium dla Wójta Gminy - / druk Nr 62/.  wniosek Komisji Rewizyjnej.  opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.  dyskusja.  głosowanie.

9.  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 - /druk Nr 63/. opinia Komisji Budżetowej. dyskusja. głosowanie.   

10.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2015 - /druk Nr 64/. opinia Komisji Budżetowej. dyskusja. głosowanie.

11.  Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Przelewicach - / druk Nr 65/. dyskusja. głosowanie.

12.  Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - / druk Nr 66/. dyskusja. głosowanie.

13.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Płońsko w drodze przetargu nieograniczonego - / druk Nr 67 /. opinia Komisji Rolnictwa. dyskusja. głosowanie.

14. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przelewice - / druk Nr 68 /. opinia Komisji Społecznej. dyskusja. głosowanie.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji, trybu działania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystania dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przelewice niepublicznym szkołom i przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Przelewice - / druk Nr 69 /. opinia Komisji Budżetowej. dyskusja. głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Gminy Przelewice - / druk Nr 70/. dyskusja. głosowanie.

17.  Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Gminy Przelewice - / druk Nr 71/. dyskusja. głosowanie.

18.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

19.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

20.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 3 interpelacje i zapytania Radnych.

21.  Wolne wnioski, pytania, oświadczenia.

22.  Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy.


                                                                                                          
                                                                         Przewodniczący Rady

        Jarosław Smyka

 


Obrady VIII Sesji Rady Gminy Przelewice

VIII Sesja Rady Gminy Przelewice zaplanowana została na dzień 26 maja 2015r. / tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00. Miejsce – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z VII Sesji   

2. Interpelacje i zapytania Radnych

3. Wysłuchanie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przelewice. Informacje przedkładają Komendant Powiatowy Policji, Komendant Państwowej  Straży Pożarnej w Pyrzycach. Dyskusja

4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 / druk Nr 43/. Dyskusja. Głosowanie

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za 2014r. / druk Nr 44/. Dyskusja. Głosowanie

6. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przelewice / druk Nr 45/. Opinia Komisji Społecznej. Dyskusja. Głosowanie

7. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach / druk Nr 46/. Dyskusja. Głosowanie

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 / druk Nr 47/. Opinia Komisji Budżetowej. Dyskusja. Głosowanie

9.  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 / druk Nr 48/. Opinia Komisji Budżetowej. Dyskusja. Głosowanie

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2015-2025 / druk Nr 49/. Opinia Komisji Budżetowej. Dyskusja. Głosowanie

11. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w WFOŚ i GW w Szczecinie / druk Nr 50/. Opinia Komisji Budżetowej. Dyskusja. Głosowanie

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Przelewice w Stowarzyszeniu  „ Lider Pojezierza” w okresie programowania 2014-2020 / druk Nr 51/. Dyskusja. Głosowanie

13.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

14.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

15.    Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych

16.    Wolne wnioski, pytania, oświadczenia

17.    Zamknięcie obrad z VII Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

         Jarosław Smyka

 

 


OBRADY VII SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

VII Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie – godzina 10.00. Miejsce – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

 

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołów z IV, V i VI Sesji 

2. Interpelacje i zapytania Radnych

3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2015r. /druk nr 29/

 • Opinia Komisji Budżetowej
 • Dyskusja
 • Głosowanie

4.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2015r. /druk nr 30/

 • Opinia Komisji Budżetowej
 • Dyskusja
 • Głosowanie

5.    Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości /druk nr 31/

 • Opinia Komisji Budżetowej
 • Dyskusja
 • Głosowanie

6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Laskowo w drodze przetargu nieograniczonego / druk  nr 32/

 • Opinia Komisji Rolnictwa
 • Dyskusja
 • Głosowanie

7.    Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Karsko i Żuków / druk nr 33/

 • Opinia Komisji Rolnictwa
 • Dyskusja
 • Głosowanie

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/220/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin / druk nr 34/

 • Dyskusja
 • Głosowanie

9.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla Sołtysów / druk nr 35 /

 • Dyskusja
 • Głosowanie

10.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015r. / druk nr 36/

 • Dyskusja
 • Głosowanie

11. Sprawozdanie Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych z realizacji „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014”
/ druk nr 37/

 • Dyskusja
 • Głosowanie

12. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXII/195/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 lutego 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXII/257/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice / druk nr 38/

 • Dyskusja
 • Głosowanie

13. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/258/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Ślazowo / druk nr 39/

 • Dyskusja
 • Głosowanie

14. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/259/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Jesionowo / druk nr 40/

 • Dyskusja
 • Głosowanie

15.Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/260/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębach geodezyjnych Ślazowo i Płońsko /druk nr 41/

 • Dyskusja
 • Głosowanie

16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
17. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych
18.  Wolne wnioski, pytania, oświadczenia
19.  Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

Jarosław Smyka

 


Obrady VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice

Obrady VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice odbędą się w dniu 20 marca 2015 r. / tj. piątek/. Rozpoczęcie obrad godzina 16.00. Miejsce obrad – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.

 

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 /proj.nr 24/. Dyskusja. Podjęcie uchwały.

    
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2015 / proj.nr 25/. Dyskusja. Podjęcie uchwały.


4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry / proj. nr 26/. Dyskusja. Podjęcie uchwały.


5. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przelewice, w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi / proj. nr 27/. Dyskusja. Podjęcie uchwały.


6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przelewice w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /proj.nr 28/. Dyskusja. Podjęcie uchwały.


7. Zamknięcie  obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

       Jarosław Smyka

 


Obrady V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice

V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 06 marca 2015 r. /tj. piątek/.  Rozpoczęcie obrad – godz.16.00. Miejsce – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Przelewicach.

 

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
    a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum


2. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice /proj.nr 14/. 

  Dyskusja. Podjęcie uchwały      


3. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice / proj.nr 15/.

Dyskusja. Podjęcie uchwały


4. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / proj. nr 16/.

Dyskusja. Podjęcie uchwały


5.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy / proj. nr 17/.

Dyskusja. Podjęcie uchwały


6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przelewice w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi / proj.nr 18/.

Dyskusja. Podjęcie uchwały


7. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso /proj.nr19/.

Dyskusja. Podjęcie uchwały


8. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gmin Polskich Euroregionu Pomerania /proj.nr 20/.


Dyskusja. Podjęcie uchwały


9. Rozpatrzenie koncepcji funkcjonowania Ogrodu Dendrologicznego  złożonej przez Dyrektora Ogrodu oraz wysłuchanie innej propozycji dotyczącej zagospodarowania pałacu znajdującego się w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Wysłuchanie propozycji.


Dyskusja. Podjęcie decyzji


10. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr V/27/2003 z dnia 30.01.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Ogrodu Dendrologicznego /proj.nr 21/.


Dyskusja. Podjęcie uchwały


11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Przelewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych / proj. nr 22/


12. Zamknięcie obrad.

 


OBRADY IV SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

IV Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 24 lutego 2015 r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.                                              

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy

2. Interpelacje i zapytania Radnych

3. Sprawozdanie z działalności w Radzie Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach
a/ sprawozdanie przedkłada przedstawiciel Gminy Przelewice w Radzie Społecznej

4. Sprawozdanie nt. realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – druk Nr IV/1
a/ sprawozdanie przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2015 – druk Nr IV/2
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania – druk Nr IV/3
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

7.  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015 – druk Nr IV/4
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie


8. Projekt uchwały w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań – druk Nr IV/5
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

9. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2015r. – druk Nr IV/6
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

10. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 1 lipca 2015r. – druk Nr IV/7
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/198/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Przelewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – druk Nr IV/8
 a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
 b/ dyskusja
 c/ głosowanie  

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przelewice środków stanowiących fundusz sołecki – druk Nr IV/9
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowania

13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk Nr IV/10
a/ sprawozdanie przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

14. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do podpisywania dokumentów – druk Nr IV/11
a/ projekt przedkłada Przewodniczący Rady
b/ dyskusja
c/ głosowanie  
 
15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – druk Nr IV/12                 
a/ projekt przedkłada Przewodniczący Komisji
b/ dyskusja
c/ głosowanie

16. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

17. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje i zapytania Radnych

18. Wolne wnioski, pytania i oświadczenia

19. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.

 

 


III Sesja Rady Gminy Przelewice

30 grudnia 2014 r. odbyła się III Sesja Rady Gminy Przelewice poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji. Obrady otworzył, witając zaproszonych gości, przewodniczący Rady Gminy Jarosław Smyka. Jednym z ważnych punktów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2015.

 

W sesji oprócz radnych udział wzięli: wójt Gminy Mieczysław Mularczyk wraz z pracownikami Urzędu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i szkół,  sołtysi oraz mieszkańcy. Podczas sesji obecny był również nowy radca prawny Stefan Mazurkiewicz, który od stycznia 2015 r. będzie  świadczył usługi prawnicze dla naszej Gminy.

W sesji oprócz radnych udział wzięli: wójt Gminy Mieczysław Mularczyk wraz z pracownikami Urzędu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i szkół,  sołtysi oraz mieszkańcy. Podczas sesji obecny był również nowy radca prawny Stefan Mazurkiewicz, który od stycznia 2015 r. będzie  świadczył usługi prawnicze dla naszej Gminy.

Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli: radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, wicestarosta Pyrzycki Bartłomiej Królikowski i radny Powiatu Pyrzyckiego Mirosław Bitenc. Pan Wicestarosta w swym wystąpieniu zadeklarował chęć uczestnictwa w obradach sesji, aby móc przekazywać kluczowe informacje dotyczące przedsięwzięć podejmowanych przez Starostwo, które mogą w istotny sposób wpływać na lepszy przepływ informacji i wzajemną współpracę.  

Zachęcamy Państwa do odsłuchania całości obrad na portalu, które ukażą się niebawem: http://bip.przelewice.pl/strony/3969.dhtml Jednocześnie informujemy, że następna sesja będzie nagrywana i możliwa do obejrzenia.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady i Wójt Gminy złożyli wszystkim serdeczne życzenia z okazji zbliżającego  się Nowego Roku.

Anna Garzyńska

>>fotogaleria

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Przelewice >> tutaj


II Sesja Rady Gminy Przelewice

Druga Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach dnia 08 grudnia 2014 r.  o godz. 9,00. W porządku obrad  przewidziane jest złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Przelewice

 

 


Pierwsza sesja Rady Gminy nowej kadencji

Za nami pierwsza sesja Rady Gminy Przelewice nowej kadencji na lata 2014-2018. W dniu 1 grudnia radni złożyli uroczyste ślubowanie oraz w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Obrady otworzył i prowadził pierwszą ich część najstarszy wiekiem radny Ryszard Kaczmarek. Trzech radnych z poprzedniej kadencji weszło w skład nowej rady. Są to: Zbigniew Kupisz, Jarosław Smyka i Marian Świderski.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Joanna Smolak-Benka przedstawiła informację o wynikach wyborów na radnych gminy w poszczególnych okręgach i  dokonała wręczenia zaświadczeń o wyborze na funkcję radnego wszystkim członkom nowo wybranej rady. Po wręczeniu zaświadczeń  kolejnym punktem obrad było uroczyste ślubowanie radnych.

W tajnym głosowaniu wyłoniono przewodniczącego Rady Gminy - został nim Jarosław Smyka, który otrzymał 8 głosów. Drugi ze zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego Rady, Marek Kibała uzyskał 7 głosów.

Spośród dwóch kandydatów (Marek Kibała i Marian Świderski) radni wybrali zastępcę przewodniczącego Rady Gminy. Został nim Marian Świderski. Wyniki tajnego głosowania były identyczne jak w przypadku wyboru przewodniczącego Rady.

Skład Rady Gminy Przelewice w kadencji 2014-2018:

 1.     Dąbrowska Renata
 2.     Halarewicz Lech Ryszard
 3.     Hes Grażyna Ewa
 4.     Kaczmarek Ryszard
 5.     Kibała Marek Wojciech
 6.     Kupisz Zbigniew
 7.     Margiel Krzysztof
 8.     Nawój Henryk
 9.     Nowak Anna
 10.     Paplicki Grzegorz
 11.     Pender Waldemar
 12.     Połczyńska Ewa
 13.     Smyka Jarosław
 14.     Sokół Michał
 15.     Świderski Marian

Życzymy nowej Radzie owocnych obrad oraz samych trafnych decyzji, które będą przedkładać się na dobro nas wszystkich i naszej Małej Ojczyzny!

>>fotogaleria


Pierwsza sesja nowo wybranej RADY GMINY PRZELEWICE

PORZĄDEK INAUGURACYJNEJ I SESJI RADY GMINY PRZELEWICE W DNIU 1 GRUDNIA 2014 ROKU
Gminne Centrum Kultury w Przelewicach  - godz. 13.00.

 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona