Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

WFOSiGW

Podsumowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku biblioteczno-oświatowego w Karsku"

W grudniu 2015 r. zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku biblioteczno–oświatowego w Karsku”, realizowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Koszt całkowity zadania to 581.738 zł, w tym otrzymana pomoc finansowa z WFOŚiGW: 126.425 zł dotacja i 126.425 zł pożyczka, a wkład własny z budżetu Gminy to 328.888 zł.

Procedura przygotowania odpowiedniej dokumentacji na przeprowadzenie termomodernizacji w/w budynku trwała długo, a rozpoczęła się w 2013 r. Projekt realizowany był w trzech etapach. W pierwszym etapie opracowano projekt budowlany, a w drugim i trzecim dokonano przebudowy i remontu pomieszczeń oświatowych i bibliotecznych.

Po feriach zimowych w nowo wyremontowanym obiekcie w pomieszczeniach oświatowych rozpoczęły zajęcia dzieci z oddziału przedszkolnego klasy zerowej przy PSP w Żukowie. Warunki jakie stworzono dzieciom pozwolą poszerzać ich umiejętności, rozwijać zainteresowania, a personelowi sprawować należytą opiekę nad rozwojem dzieci i ich bezpieczeństwem.

Z kolei w części bibliotecznej funkcjonować będzie biblioteka wraz z czytelnią, gdzie będzie można zorganizować m.in. szkolenia, warsztaty i różnego typu spotkania dla mieszkańców.

Podsumowując projekt na uwagę zasługuje fakt, iż w  wyniku realizacji przedsięwzięcia  zaprojektowano nową bardziej funkcjonalną aranżację wnętrz z lepszym wykorzystaniem istniejącego wyposażenia. Natomiast część biblioteczną również udoskonalono, aby  na co dzień była bardziej dostępna dla mieszkańców.

>>fotogaleria:

Anna Garzyńska

 


Gmina Przelewice otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu

Do dnia 25 marca 2013 r. mieszkańcy Gminy Przelewice mogli zgłaszać  swoje posesje, z których miał być zabrany azbest w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOSiGW). Łącznie złożono 36 wniosków, w tym 11 na demontaż, transport i unieszkodliwienie, a 25 na transport i unieszkodliwienie zdjętego wcześniej azbestu. W czerwcu 2013 r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do WFOSiGW o dotację na zadanie polegającego na usuwaniu azbestu – AZBEST/2013.

W lipcu  br.  otrzymaliśmy informację, żeZarząd WFOSiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie dotacji dla Gminy Przelewice w wysokości 47996 zł na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2013 r. na terenie Gminy Przelewice.

W związku z tym Firma posiadająca stosowne zezwolenia przystąpiła do demontażu azbestu z dachów budynków, a następnie transportu i unieszkodliwienia oraz transportu i  unieszkodliwienia wcześniej zdjętego azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy. Łącznie z terenu gminy usunięto 72,85 Mg odpadów azbeztowo-cementowych.

Dzięki uzyskanej dotacji  na terenie naszej gminy poprawił się stan czystości powietrza oraz estetyka wsi, a także zmniejszyło się ryzyko narażenia ludzi na szkodliwe włókna azbestowe.


Gmina Przelewice - wyróżniona za aktywne pozyskiwanie środków przez WFOŚiGW

Rok 2013 to dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rok jubileuszowy. Fundusz w województwie zachodniopomorskim istnieje już od 20 lat. Dnia 05 czerwca 2013 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie podczas jubileuszowej konferencji dokonano podsumowania wszystkich lat pracy przez Fundusz na rzecz ochrony środowiska. 

W uroczystości udział wziął Wiceminister Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski, Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydrowicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych. Były podsumowania, podziękowania i odznaczenia. Naszą  Gminę reprezentował Wójt Gminy Marek Kibała.

WFOŚiGW w Szczecinie prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansując realizowane w tym zakresie projekty, działania i inwestycje. Podczas  uroczystości przedstawiono efekty pomocy finansowej udzielonej beneficjentom podejmującym inicjatywy na rzecz czystszego środowiska w naszym regionie. Środki te pozwoliły m.in. na likwidacje mogielników, usunięcie wiele ton azbestu z dachów, powstanie nowych oczyszczalni ścieków i wodociągów. Dzięki tym środkom również służby bezpieczeństwa mogły zakupić nowoczesny sprzęt i pojazdy.

Uroczysta gala była także okazją do przyznania wyróżnień za pracę na rzecz ochrony środowiska dla pracowników funduszu oraz wszystkich Beneficjentów, którzy najbardziej aktywnie aplikowali do Funduszu po środki, przy pomocy których zrealizowali cenne działania na rzecz ochrony środowiska w naszym regionie.

Warto dodać, że Gmina Przelewice w ubiegłym roku otrzymała tytuł „Zachodniopomorski Lider Ekologii” w kategorii gmin wiejskich w zakresie edukacji ekologicznej i była wielokrotnie laureatem na najbardziej ekologiczną gminę, a ze środków Funduszu dofinansowaliśmy m.in. przedsięwzięcia:

  1.  Adaptacja pałacu na potrzeby Botanicznego Centrum Badawczo–Wdrożeniowe w Przelewicach (koszt dofinansowania z Funduszu 6.685.055 zł).
  2. Gazyfikacja Gminy Przelewice.
  3. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Przelewicach.
  4. „Etap I - Budowa kanalizacji we wsi Laskowo - Topolinek wraz z przesyłem do Lucina” - Komponent C w ramach PAOW (koszt dofinansowania z Funduszu 140.000 zł).
  5.  Zainstalowanie przy PSP Jesionowo przydomowej oczyszczalni ścieków typu Bioclere B 30 (ze środków z Funduszu za otrzymaną nagrodę w konkursie pt. ,,Najbardziej ekologiczna gmina’’ - koszt dofinansowania 61.122 zł).
  6. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA Mercedes Benz Axor 1833 A, 5000 l wody, 500 l środka pianotwórczego (koszt dofinansowania z Funduszu 150.000 zł).
  7. Usuwanie azbestu z budynków gospodarczych w Przywodziu (koszt dofinansowania z Funduszu 26.000 zł).
  8. Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Przelewice” (ze środków Funduszu za otrzymaną nagrodę w konkursie pt. ,,Najbardziej ekologiczna gmina’’ - koszt dofinansowania 69.703 zł).
  9. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w Wołdowie” (koszt dofinansowania z Funduszu 94.775 zł).
  10. Redukcja emisji odorów w oczyszczalni ścieków w Przelewicach (koszt dofinansowania z Funduszu 24.400 zł).

Ponadto dofinansowano z Funduszu poprzez Spółkę Wodną „Miedwie Południe” przedsięwzięcie pn. Budowaoczyszczalni ściekóww Lubiatowiewraz zsystemem kanalizacjisanitarnej w Gminie Przelewice. Wiele również cennych przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej dofinansowano z Funduszu dla Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (łącznie na ten cel pozyskano środków w kwocie 967.372 zł).

To pozwoliło na zdobycie przez Gminę Przelewice zaszczytnego I miejsca pośród gmin, które otrzymały największe dofinansowanie z Funduszu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a łącznie z dotacji i pożyczek znaleźliśmy się na 3 miejscu. Średnia zdobytych dotacji w  przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej Gminie wynosi 2.137 zł. Ogromną radość sprawił nam fakt, iż docenione zostały prowadzone od lat działania inwestycyjne i edukacyjne służące ochronie środowiska naturalnego.

Pamiątkową statuetkę dla Gminy Przelewice Wójtowi Markowi Kibale wręczył Prezes Zarządu WFOŚiGW Jacek Chrzanowski.

To dla nas ogromne wyróżnienie i satysfakcja z osiągniętego sukcesu, a jednocześnie nowe wyzwania do podejmowania kolejnych przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu środowiska.

Autor:  Anna Garzyńska

<>

 


Gmina Przelewice liderem ekologii

Zachodniopomorski Lider Ekologii – to tytuł i nagroda dla naszej gminy. Laur w kategorii gmin wiejskie w zakresie edukacji ekologicznej odebrał Wójt Gminy p. Marek Kibała.

W dniu 14 maja 2012 r. odbyła się Gala zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  w ramach konkursu ,,Zachodniopomorski Lider Ekologii''. Na Gali zostały ogłoszone wyniki powyższego konkursu. Gmina Przelewice aplikowała w kategorii ,,Edukacja Ekologiczna''. Decyzją komisji konkursowej Gmina Przelewice zajęła I miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 50 tys. zł.

Podczas uroczystości Gminę Przelewice reprezentowali Wójt Gminy Przelewice p. Marek Kibała i Inspektor p. Beata Osińska. Nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii gmin wiejskich odebrał Wójt Gminy. Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego sukcesu gminy,  a przede wszystkim naszym: Dyrektorom Szkół i Nauczycielom,  Sołtysom, Prezesowi i Członkom Gminnego Koła Pszczelarzy, Dyrektorowi i Pracownikom Ogrodu Dendrologicznego oraz Pracownikom Urzędu Gminy.

Pamiątkową statuetkę i dyplom dla Gminy Przelewice wręczył p. Władysław Husejko – Dyrektor Biura Koszalin, WFOŚiGW w Szczecinie.

To dla nas duże wyróżnienie i satysfakcja z osiągniętego sukcesu, a jednocześnie nowe wyzwanie do podejmowania kolejnych przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu środowiska.

Autor: Beata Osińska

>>galeria<<

 

 


Gmina Przelewice - Najbardziej Ekologiczna Gmina

Dnia 14 września 2009 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród  dla zwycięzców  VI edycji konkursu na „Najbardziej Ekologiczną Gminę 2007-2008” w woj. zachodniopomorskim.

Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich zwyciężył Kołobrzeg, Szczecinek zajął drugie miejsce, Police trzecie. Zwycięzca otrzymał w nagrodę 300 tys. zł, za drugie miejsce Szczecinek 200 tys. zł, a Police 100 tys. zł.

W kategorii gmin wiejskich zwyciężyły: pierwsze  miejsce – gmina Kołobrzeg, drugie – gmina Malechowo, trzecie  gmina Przelewice, a  wyróżnienie zdobyła gmina Będzino.

Zwycięskie gminy otrzymały nagrody pieniężne w wysokości 300 tys. zł za I miejsce oraz  150 tys.  zł za II i III. Przyznane środki zgodnie z regulaminem konkursu zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji proekologicznych.

Konkurs organizowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Komisja oceniła zgłoszone do Konkursu gminy m.in. pod względem gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, ochrony przyrody i powietrza, edukacji ekologicznej i rozwoju ekoturystyki. W skład Komisji weszli przedstawiciele: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wydziału  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Oddziału Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, a także Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Biura Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pamiątkowe statuetki i dyplomy zwycięzcom wręczyli: Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski, Władysław Husejko Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego, Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Chmielewski, Przewodniczący Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Zastępca Prezesa Zarządu  NFOŚiGW w Warszawie Władysław Jan Majka i Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski.

Podczas uroczystości Gminę Przelewice reprezentowali Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała  i Inspektor Beata Osińska. Nagrodę za zajęcie III miejsca w kategorii gmin wiejskich odebrał Wójt Gminy. Zaprezentował również  przedsięwzięcia zrealizowane w dziedzinie ekologii  na terenie gminy. Przykładowo warto wymienić m.in. budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Jesionowie, odwiert studni głębinowej w Żukowie i Wołdowie, termomodernizację budynku Urzędu Gminy, działalność  Botanicznego  Centrum Badawczo-Wdrożeniowego, segregację odpadów, a także edukację ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży.

To dla nas duże wyróżnienie i satysfakcja z osiągniętego sukcesu, a jednocześnie nowe wyzwanie do podejmowania kolejnych  przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu środowiska.

>>Galeria

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona