Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Harmonogramy odbioru odpadów i inne dokumenty do pobrania

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi>> deklaracja.pdf

                                             >> deklaracja.doc


Informacja o zmianie terminu wywozu odpadów segregowanych >>TUTAJ

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021r.

© Urząd Gminy Przelewice 2008 - 2015 | Dekla

 


Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i biodegradowalnych w 2020 r.

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w 2020 r.

 

 

 

 

 
 

 


Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych w 2019 r.:

 

 

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i biodegradowanych w 2019 r. (do września):

Uwaga!

Odpady pochodzące z działalności rolniczej (opony rolnicze, odpady folii i sznurka)  można przekazywać odpłatnie do firmy EKO24

Punkt przyjmowania odpadów ul. Chojeńska 42 Dębno tel. 957602938

- siedziba firmy ul. Królowej Jadwigi 1, Dębno

 


Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że w marcu 2017 r. z terenu gminy odbierane będą odpady wielkogabarytowe. Ich odbiór  należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Przelewicach tel. 91/564 33 92 lub w PPK Pyrzyce tel. 91/579 19 77 przynajmniej dzień przed terminem wywozu.

Gabaryty nie będą odbierane z nieruchomości, które wcześniej nie zostały zgłoszone.

Prosimy o nie wystawianie: puszek po farbach lub innych odpadów niebezpiecznych, części samochodowych, elementów karoserii, opon od ciągników rolniczych oraz tych które mieszczą się w pojemnikach na odpady komunalne.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych >> TUTAJ

 

 


ODPADY WIELKOGABARYTOWE

W dniu 24.05.2016 r.  z terenu gminy Przelewice odbierane będą odpady wielkogabarytowe. Odbiór wyżej wymienionych odpadów należy zgłosić w Urzędzie Gminy w Przelewicach tel. 91/5643392 lub w PPK Pyrzyce tel. 91/5791977 przynajmniej dzień przed terminem wywozu.

Zabierane będą zużyte meble oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Prosimy o  nie wystawianie zużytych opon samochodowych.

Zużyte opony samochodowe można przekazać do PSZOK dostępnego dla mieszkańców gminy Przelewice w dniach: wtorek 9:00-19:00, piątek 9:00-19:00, sobota 9:00-15:00.

 


Jak segregować odpady

 


PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Przelewice a Pyrzyckim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Pyrzycach  informujemy, że do czasu utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) na terenie gminy Przelewice, funkcję PSZOK dla mieszkańców gminy będzie realizował:

         Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
      Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce

Dostępność: wtorek, piątek  w godz. 10:00 – 18:00, sobota 9:00 - 15:00, tel. 91/5791960           

Istnieje możliwość przekazania odpadów zgodnie z § 7.1 uchwały nr VI/40/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 20.03.2015 r. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów:

1) pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a) meble i inne odpady wielogabarytowe,
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
g) zużyte opony,
h) odpady budowlano – remontowe do wysokości 150 kg na rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym,
i) popiół z palenisk domowych;

2) zebrane selektywne w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:
a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone.


 W PSZOK nie będą przyjmowane:

 1. zmieszane odpady komunalne;
 2. odpady budowlane zawierające azbest, smołę;
 3. odpadowa papa;
 4. odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 5. odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w § 7.1 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi>> deklaracja.pdf

                                             >> deklaracja.doc


 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na następne miesiące przedstawiony zostanie do dnia 25 lipca 2015. Jest to związane z tym, że firma, która wygrała przetarg na odbiór odpadów tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu w lipcu będzie testować ustalone trasy, co bezpośrednio przekłada się na koszty odbioru odpadów.

 


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE

Dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych w workach
 

W związku z prośbami mieszkańców oraz dużą ilością odpadów - zwłaszcza  butelek po napojach - w okresie letnim, zostanie zorganizowana dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych (worki) w dniach 11-08-2015 i 01-09-2015 (wtorek). Pozostałe terminy odbioru frakcji segregowanych odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na tablicach informacyjnych poszczególnych sołectw i na stronie internetowej >> TUTAJ oraz do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 2 lub u sołtysa.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że istnieje możliwość otrzymania  dodatkowych worków w trakcie odbioru odpadów.  Poza wyznaczonymi terminami odbiorów worki dostępne są w Urzędzie Gminy pokój nr 2.

       Prosimy o wystawienie worków w  podanym terminie najpóźniej do godz. 6:00.

Przelewice, dnia 06.08.2015 r.

                                                       Wójt Gminy

                                        Mieczysław Mularczyk

 

 


Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności

W dniu 6 marca 2015 r. Rada Gminy Przelewice uchwałą  nr V/29/2015 dokonała wyboru metody ustalania  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przelewice.

Zgodnie z powyższą uchwałą  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi:

 • 11,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady zbierane w sposób selektywny;
 • 17,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi uiszcza się  raz w miesiącu, w terminie do 15 każdego miesiąca z góry.

 

Obowiązujące stawki opłat, terminy płatności oraz szczegółowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie przyjętych uchwał przez RG Przelewice:

               Nazwa

                          Data

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

               01.07.2015 r.

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przelewice, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. 

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice.

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice.

 

01.07.2015


 •  

 • Komunikat Wójta Gminy - deklaracje na nowych drukach

  W związku z podjętą przez Radę Gminy Przelewice uchwałą o wyjściu ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 01.07.2015 r. i przejęciu przez Gminę systemu gospodarki odpadami wszyscy mieszkańcy posiadający nieruchomości w których powstają odpady komunalne zobowiązani są  złożyć w Urzędzie Gminy w Przelewicach na nowych drukach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 30 czerwca 2015 r.

  Do pobrania>> deklaracja.pdf

                         deklaracja.doc

  Aby usprawnić i ułatwić naszym mieszkańcom składanie deklaracji i ewentualną pomoc w ich wypełnianiu planowane są dyżury pracowników Urzędu Gminy w Przelewicach wg poniższego harmonogramu:

      16.06.2015 r. - Jesionowo –   16.00 -19.00 (Publiczna Szkoła Podstawowa)
      17.06.2015 r. - Bylice –  17.00 -20.00 (świetlica wiejska)
      17.06.2015 r. - Ślazowo –  15.00 -18.00  (świetlica środowiskowa)
      17.06.2015 r. - Kłodzino – 16.00 -19.00 (Szkoła Podstawowa )
      18.06.2015 r. - Przelewice – godz. 16.00  - do 18.00 (Gminne Centrum Kultury )
      18.06.2015 r. - Kosin – 16.00 -19.00 (świetlica przy kościele)
      18.06.2015 r. - Laskowo –  12.00 -18.00 (Centrum Kształcenia na Odległość).
      19.06.2015 r. - Żuków – 15.00 -19.00 (Publiczna Szkoła Podstawowa)
      22.06.2015 r. - Kluki, Oćwieka –16.00 -18.00 (świetlica wiejska)
      22.06.2015 r. - Topolinek – 16.00 -18.00 (świetlica wiejska)
      23.06.2015 r. - Lucin –  godz. 16.30 – 19:00  (świetlica wiejska)
      24.06.2015 r. - Płońsko –  16.00 -18.00 (świetlica wiejska)
      24.06.2015 r. - Przywodzie – 16.00 -18.00  (świetlica wiejska)
      25.06.2015 r.-  Rosiny – 16.00 -18.00 ( świetlica wiejska)
      26.06.2015 r. - Ukiernica –  16 00 – 17.00  (świetlica wiejska)
      26.06.2015 r. - Lubiatowo –  16.00 -18.00 (świetlica wiejska).

      Wójt Gminy

  Mieczysław Mularczyk

 


 

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do pobrania TUTAJ

 Komunikat ZGDO - deklaracje na nowym druku

Mieszkańcy, u których nie nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji, tj. zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana liczby osób, zmiana właściciela, nie składają ponownie  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Otrzymany w korespondencji druk deklaracji pozostaje dla właściciela nieruchomości do wykorzystania w razie zaistnienia zmiany, powodującej konieczność złożenia korekty deklaracji.

Wszystkie gospodarstwa domowe powyżej 5 osób zobowiązane są do 31 marca 2015 r., złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Od 1 kwietnia 2015 r. wszystkich mieszkańców obowiązują takie same stawki opłat, naliczane od osoby:

 • odpady zbierane selektywnie 11 zł
 • odpady zbierane zmieszane 17 zł

Do pobrania - formularz deklaracji >> tutaj

Ponadto informujemy Państwa, iż w marcu br. dostarczane są do każedgo gospodarstwa domowego na terenie naszej gminy zawiadomienia, przygotowane przez ZGDO, o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi i informacje o zmianach w ich naliczaniu.

Uwaga!

Gmina Przelewice począwszy od lipca br. będzie samodzielnie zajmować się gospodarką odpadami. W związku z tym bardzo prosimy o uiszczanie w/w oplat do czerwca 2015 r. włącznie.


Do pobrania:

© Urząd Gminy Przelewice 2008 - 2015 | Deklaracja dostępności
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie

 


Obowiązujące stawki opłat, terminy płatności oraz szczegółowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie przyjętych uchwał przez RG Przelewice:

               Nazwa

                          Data

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

               01.07.2015 r.

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przelewice, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. 

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice.

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice.

 

01.07.2015

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona