Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Posiedzenia Rady Gminy Przelewice


Obrady XL Sesji Rady Gminy Przelewice

Obrady XL Sesji Rady Gminy odbędą się w dniu 14 listopada 2014 r. / tj. piątek/ o godz. 11-tej w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe

   a/ otwarcie i stwierdzenie quorum
   b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
   c/ przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji

2. Interpelacje i zapytania Radnych

3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2014 – druk Nr  XL/1
    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ opinia Komisji Budżetowej
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2014 – druk Nr XL/2
    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ opinia Komisji Budżetowej
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – druk Nr XL/3
   a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
   b/ dyskusja
   c/ głosowanie

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przelewice na okres od 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz uchwalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków – druk Nr XL/4
   a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
   b/ opinia Komisji Budżetowej
   c/ dyskusja
   d/ głosowanie

7. Informacja z działalności międzysesyjnej
    a/ informację przedkłada Wójt Gminy

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia.

PRZERWA

10. Sprawozdanie Wójta za okres kadencji.

11. Sprawozdanie z działalności Rady za okres kadencji.

12. Wręczenie podziękowań.

13. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy.


                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Marian Świderski

 


Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Przelewice

XXXIX Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 28 października br. / tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godz.10.00. Miejsce obrad – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad

c/ przyjęcie protokółu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy

 

2. Interpelacje i zapytania Radnych

 

3.  Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przelewice za poprzedni rok szkolny 2013/2014 – druk Nr XXXIX/1

a/  informację przedkłada Wójt Gminy

b/ dyskusja

c/ głosowanie

 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości – druk Nr XXXIX/2

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Przelewice na rok podatkowy 2015 – druk Nr XXXIX/3

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – druk Nr XXXIX/4

a/ projekt uchwały przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

7. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów – druk Nr XXXIX/5

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na rok 2014 – druk Nr XXXIX/6

a/ przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2014 - druk Nr XXXIX/7

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2014 – druk Nr XXXIX/8

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2014 – 2025 – druk Nr XXXIX/9

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015” – druk Nr XXXIX/10

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ dyskusja

c/ głosowanie

 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/162/2012 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Lipiany i Przelewice o utworzeniu Straży Gminnej – druk Nr XXXIX/11

a/ projekt przedkłada  Wójt Gminy

b/ dyskusja

c/ głosowanie

 

14. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości z obrębu Topolinek w drodze przetargu – druk Nr XXXIX/12

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ opinia Komisji Rolnictwa

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

15. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości z obrębu Żuków w drodze przetargu – druk Nr XXXIX/13

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ opinia Komisji Rolnictwa

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością Gminy Przelewice, którym radny odbywa podróż służbową – druk Nr XXXIX/14

a/ projekt przedkłada Przewodniczący Rady

b/ dyskusja

c/ głosowanie

 

17. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk Nr XXXIX/15

 

18. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych Radnych

a/ informację przedkłada Przewodniczący Rady

 

19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli

a/ sprawozdanie przedkłada Przewodniczący Komisji

b/ uwagi do protokółu przedkłada Wójt Gminy

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

20. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

 

21. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje i zapytania Radnych

 

22. Wolne wnioski, pytania, oświadczenia

 

23. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Świderski


XXXVIII SESJA  RADY GMINY PRZELEWICE

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy odbędą się w dniu 16 września 2014 r. /tj. wtorek o godz. 10-tej/ w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach

PORZĄDEK OBRAD:

 

1.   Sprawy regulaminowe

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie uwag do porządku obrad
c/ przyjęcie protokółu z obrad XXXVII Sesji rady Gminy

 

2.   Interpelacje i zapytania Radnych

 

3.    Informacji z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowych za I półrocze 2014 roku – druk Nr XXXVIII/1 i 2
a/  informację z wykonania  budżetu przedstawia Skarbnik Gminy
b/ informację z wykonania zadań rzeczowych przedstawia Wójt Gminy
c/ opinia Komisji Budżetowej
d/ dyskusja
e/ głosowanie

 

4.   Informacja nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2014/2015 – druk Ne XXXVIII/3
a/ informację przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

5.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk Nr XXXVIII/4
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja

d/ głosowanie
    

6.  Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – druk Nr XXXVIII/5
a/ projekt uchwały przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

 

7.   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2014 – 2025 – druk Nr XXXVIII/6
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

8.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk Nr XXXVIII/7
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

 

9.   Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2014 - druk Nr XXXVIII/8
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

 

10.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2014 – druk Nr XXXVIII/9
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

 

11.  Projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości – działki     Nr 8 obręb Topolinek oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia – druk Nr XXXVIII/10
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Rolnictwa
c/ dyskusja
d/ głosowanie    

 

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na ponowne zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej lokalu z obrębu Przelewice – Druk Nr XXXVIII/11
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy   
b/ opinia Komisji Rolnictwa
c/ dyskusja
d/ głosowanie   

 

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na rok 2014 – druk Nr XXXVIII/12
a/ projekt przedkłada  Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie    

 

14.   Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przelewice na rok      2014 – druk Nr XXXVIII/13
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

 

15.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
a/ sprawozdanie przedkłada Przewodniczący Komisji
b/ uwagi do protokółu przedkłada Wójt Gminy
c/ dyskusja
d/ głosowanie

 

16.   Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

 

17.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 Interpelacje i zapytania Radnych.

 

18.   Wolne wnioski i oświadczenia.

 

19.   Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Przelewice.

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                             Marian Świderski

 

 

XXXVII SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

 XXXVII Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 30 czerwca 2014 r. /tj. poniedziałek/ o godzinie 11:00 w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad

c/ przyjęcie protokółu z XXXVI Sesji
 

2.  Wręczenie nagród absolwentom klas VI i gimnazjum

                                                  PRZERWA

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych za 2013 r. –  druk Nr XXXVII/1

a/ sprawozdanie przedkłada Wójt Gminy

b/ dyskusja

c/ głosowanie

 

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Przelewicach za rok 2013 – druk Nr XXXVII/2

     a/ projekt przedkłada Skarbnik

     b/ dyskusja

     c/ głosowanie
 

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach za rok 2013 – druk Nr XXXVII/3

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ dyskusja

c/ głosowanie

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2013 r., sprawozdanie finansowe – druk Nr XXXVII/4

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2013 r. – druk   Nr XXXVII/5

a/ Uchwała składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2013r.

b/ dyskusja

c/ głosowanie

8. Absolutorium dla Wójta Gminy

a/ wniosek Komisji Rewizyjnej

b/ projekt uchwały

c/ opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej

d/ dyskusja

e/ głosowanie

 

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2014 r. – druk Nr XXXVII/6

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2014r. – druk Nr XXXVII/7

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

11. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/250/2013r. Rady Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2014 – druk Nr XXXVII/8

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa /, przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów akoholowych – druk Nr XXXVII/9

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ opinia Komisji Społecznej

c/ dyskusja

d/ głosowanie
 

13. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice – druk Nr XXXVII/10

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ opinia Komisji Rolnictwa

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

14. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – druk Nr XXXVII/11

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ dyskusja

c/ głosowanie

 

15. Projekt uchwały o zmianie uhwały nr VI/39/2007 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Lucin, Ślazowo - Gmina Przelewice  – druk Nr XXXVII/12

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ dyskusja

c/ głosowanie

 

16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli

a/ przedkłada Przewodniczący Komisji

b/ uwagi do protokółów przedkłada Wójt Gminy

c/ dyskusja

d/ głosowanie

 

17. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

 

18. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych
 

19. Wolne wnioski, pytania i oświadczenia
 

20. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Przelewice.

 Przewodniczący Rady

 Marian  Świderski


Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy w Przelewicach

Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy odbędą się w dniu 27 maja 2014 r.  / tj. wtorek/  o godz. 10-tej w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:

   a/ otwarcie i stwierdzenie quorum

   b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad

   c/ przyjęcie protokołu z XXXV Sesji
 

2. Interpelacje i zapytania Radnych

 

3. Wysłuchanie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przelewice

   a/ informację przedkładają:

  •        Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach
  •        Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach


   b/ dyskusja

4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2013 – druk Nr XXXVI/1

   a/ sprawozdanie przedkłada Wójt Gminy

   b/ opinia Komisji Społecznej

   c/ dyskusja

   d/ głosowanie
 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Przelewice – druk Nr XXXVI/2

  a/. ocenę przedkłada Wójt Gminy

  b/ dyskusja

  c/ głosowanie
 

6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2014 – druk Nr XXXVI/3

  a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

  b/ opinia Komisji Budżetowej

  c/ dyskusja

  d/ głosowanie
 

7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2014 –druk  Nr XXXVI/4

   a/ projekt uchwały przedkłada Skarbnik Gminy

   b/ opinia Komisji Budżetowej

   c/ dyskusja

   d/ głosowanie
 

8. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przywodzie – druk Nr XXXVI/5

   a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

   b/ opinia Komisji Rolnictwa

   c/ dyskusja

   d/ głosowanie
 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Laskowo w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr XXXVI/6

   a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

   b/ opinia Komisji Rolnictwa

   c/ dyskusja

   d/ głosowanie
 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – druk Nr XXXVI/7

    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

    b/ dyskusja

    c/ głosowanie
 

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek o nr ewidencyjnych: 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6 obręb Przelewice – druk Nr XXXVI/8

     a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

     b/ dyskusja

     c/ głosowanie
 

12. Projekt uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Punktu Przedszkolnego  w Przelewicach – druk Nr XXXVI/9

    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

    b/ opinia Komisji Społecznej

    c/ dyskusja

    d/ głosowanie
 

13. Projekt uchwały w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny w Przelewicach przy  Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie – druk Nr XXXVI/10

    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

    b/ opinia Komisji Budżetowej

    c/ dyskusja

    d/ głosowanie
 

14. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
 

15. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje i zapytania Radnych
 

16. Wolne wnioski, pytania i oświadczenia
 

17. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Przelewice.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Marian Świderski

 


XXXV Sesja Rady Gminy Przelewice

XXXV Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r. / tj.wtorek/ Początek obrad godzina 10.00. Miejsce – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD XXXV SESJI RADY GMINY PRZELEWICE:

1.    Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad

c/ przyjęcie protokółu z XXXIV Sesji

2.    Interpelacje i zapytania Radnych

3.   Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2014 r. - druk Nr XXXV/1

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

4.     Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2014 r. - druk Nr XXXV/2

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

5.      Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2014 r. – druk Nr XXXV/3

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

6.      Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2014 r. – druk Nr XXXV/4

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

7.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2014 r. - druk Nr XXXV/5

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

          c/ dyskusja

d/ głosowanie

 8.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2014r.- druk Nr XXXV/6

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

9.    Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przelewice na 2014 r .- druk Nr XXXV/7

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

10.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 – druk Nr XXXV/8

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

11.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2014 – 2020 – druk Nr XXXV/9

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ opinia Komisji Społecznej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

12.    Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębach geodezyjnych Lubiatowo i Ukiernica- druk Nr XXXV/10

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ dyskusja

c/ głosowanie

13.  Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Ślazowo – druk Nr XXXV/11

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ opinia Komisji Rolnictwa

c/ dyskusja

d/ głosowanie

14.  Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice – druk Nr XXXV/12

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ dyskusja

c/ głosowanie

15.   Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi kanalizacyjnymi do gminnej sieci kanalizacyjnej – druk Nr XXXV/13

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

16.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie poszukiwania partnera prywatnego do podpisania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego druk Nr XXXV/ 14

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

b/ opinia Komisji Budżetowej

c/ dyskusja

d/ głosowanie

17.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli

a/ przedkłada Przewodniczący Komisji

b/ uwagi do protokółów przedkłada Wójt Gminy

c/ dyskusja

d/ głosowanie

18.    Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Mieczysława Mularczyka – druk Nr XXXV/15

a/ projekt przedkłada Przewodniczący Rady

b/ dyskusja

c/ głosowanie

19.  Informacji z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

20.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych

21.  Wolne wnioski, pytania i oświadczenia

22.  Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Przelewice.

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                         Marian  Świderski

 

 


XXXIV SESJA RADY GMINY PRZELEWICE

Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 25 lutego 2014 r. / tj.wtorek/ o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD XXXIV  SESJI  RADY GMINY PRZELEWICE:

1.  Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokółu z XXXII i XXXIII Sesji
   
2.  Interpelacje i zapytania Radnych

3. Sprawozdanie nt. realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – druk Nr XXXIV/1
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

4.  Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2014 – druk Nr XXXIV/2
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

5.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk Nr XXXIV/3
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

6.  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na rok 2014- druk Nr XXXIV/4
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

7.   Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na rok 2014 – druk Nr XXXIV/ 5
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

8.  Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przelewice na rok 2014 –  druk Nr XXXII/6
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

9.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przelewice środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015 – druk Nr XXXIV/7
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

10.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Kluki w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr XXXIV/8
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Rolnictwa
c/ dyskusja
d/ głosowanie

11.   Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Ślazowo – druk Nr XXXIV/9
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Rolnictwa
c/ dyskusja
d/ głosowanie

12.  Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Przelewicach – druk Nr XXXIV/10
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

13. Sprawozdanie nt. wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk Nr XXXIV/11
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie


14.  Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice, w obrębach geodezyjnych Lubiatowo i Ukiernica – druk Nr XXXIV/12
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2014 r. – druk Nr XXXIV/13
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

16.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
a/ przedkłada Przewodniczący Komisji
b/ dyskusja

17.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
a/  przedkłada Przewodniczący Komisji

18.   Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

19.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje i zapytania Radnych

20.   Wolne wnioski, pytania i oświadczenia

21.  Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Przelewice.

Przewodniczący Rady  Gminy
Marian Świderski

 


Obrady XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice

XXXII Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 31 grudnia 2013 r. / tj. wtorek/ w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach. Początek obrad – godzina 9.00.

PORZĄDEK  OBRAD:

1.   Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokółu z XXX Sesji
   
2.  Interpelacje i zapytania Radnych

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2014r. jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowy Zakład Budżetowy – druk Nr XXXII/1

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

4.   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2014 – druk Nr XXXII/2

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

5.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2014-2025 – druk Nr XXXII/3

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

6.   Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2013- druk Nr XXXII/4
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

7.   Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2013 – druk Nr XXXII/5

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

8.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2013 – druk Nr XXXII/6

a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

9.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2014-2020 – druk Nr XXXII/7

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

10.  Projekt uchwały o uchyleniu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice – druk Nr XXXII/8

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

11.   Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXII/195/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice – druk Nr XXXII/9

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

12.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Ślazowo – druk Nr XXXII/10

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Jesionowo – druk Nr XXXII/11

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

14.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębach Ślazowo i Płońsko – druk Nr XXXII/12

a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie

15.   Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 21 maja 2013r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w miejscowości Przelewice

a/ projekt przedkłada Przewodniczący Rady
b/ dyskusja
c/ głosowanie

16.   Rozpatrzenie skargi Pana Mieczysława Mularczyka na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy

a/ skargę przedkłada Przewodniczący Rady
b/ dyskusja

17.   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014r.

a/ projekt przedkłada Przewodniczący Rady
b/ dyskusja
c/ głosowanie

18.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na rok 2014

a/ projekty przedkładają Przewodniczący Komisji
b/ dyskusja
c/ głosowanie

19.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

a/ projekt przedkłada Przewodniczący Komisji
b/ dyskusja
c/ głosowanie    

20.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
a/ przedkłada Przewodniczący Komisji
b/ dyskusja

21.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

22.    Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje i zapytania Radnych

23.    Wolne wnioski, pytania i oświadczenia

24.    Zamknięcie obrad XXXII Sesji rady Gminy Przelewice.

Przewodniczący Rady  Gminy
Marian ŚwiderskiObrady XXX Sesji Rady Gminy Przelewice

Obrady XXX Sesji Rady Gminy Przelewice odbędą się w dniu 29 października 2013 r.  / tj. wtorek/ o godz. 10ºº w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
    a/ otwarcie i stwierdzenie quorum
    b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
    c/ przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji

2. Interpelacje i zapytania Radnych

3. Przedstawienie zagadnień związanych ze stanem dróg powiatowych na terenie Gminy Przelewice
    a/ wystąpienie Starosty Pyrzyckiego
    b/ dyskusja

4. Rozpatrzenie informacji nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2013/2014 – temat przeniesiony z XXIX Sesji
    a/ informację przedkłada Wójt Gminy
    b/ opinia Komisji Społecznej
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

5. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie  Przelewice za poprzedni rok szkolny 2012/2013- druk Nr XXX/1
    a/ informację przedkłada Wójt Gminy
    b/ dyskusja
    c/ głosowanie

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od  nieruchomości  - druk Nr XXX/2
    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ opinia Komisji Budżetowej
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przelewice na rok podatkowy 2014- druk Nr XXX/3
    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ opinia Komisji Budżetowej
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od  środków transportowych – druk Nr XXX/4
    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ opinia Komisji Budżetowej
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2013- druk Nr XXX/5
    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ opinia Komisji Budżetowej
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na rok 2013 – druk  Nr XXX/6
    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ opinia Komisji Budżetowej
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2013 – druk Nr XXX/7
     a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
     b/ opinia Komisji Budżetowej
     c/ dyskusja
     d/ głosowanie

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok 2014 – druk Nr XXX/8
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powyżej 3 lat  nieruchomości z obrębu Przelewice – druk Nr XXX/9
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/opinia Komisji Rolnictwa
      c/ dyskusja
      d/ głosowanie

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Żuków w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr XXX/10
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ opinia Komisji Rolnictwa
      c/ dyskusja
      d/ głosowanie

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice  dla działki Nr 49 obręb Płońsko – druk Nr XXX/11
      a/projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice dla działki Nr 4/12 obręb Ślazowo- druk Nr XXX/12
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice dla działki Nr 49 obręb Płońsko – druk Nr XXX/13
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice dla działki Nr 4/12 obręb Ślazowo – druk Nr XXX/14
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice dla działek Nr 440 i 515/2 obręb Jesionowo- druk Nr XXX/15
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej – druk Nr XXX/16
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

20. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych Radnych
      a/ informację przedkłada Przewodniczący Rady

21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
      a/ sprawozdanie przedkłada Przewodniczący Komisji

22. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

23. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje i zapytania Radnych.

24. Wolne wnioski, pytania i oświadczenia.

25. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady  Gminy
Marian Świderski

 


Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Przelewice

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy  odbędą się w dniu 28 września 2013 roku ( tj. sobota) o godz.10-tej w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:

    a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

    b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad

    c/ przyjęcie protokółu z obrad XXVII i XXVIII Sesji

 

2. Interpelacje i zapytania Radnych

 

3. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowych za   I półrocze  2013 roku  - druk Nr XXIX/1,2

    a/ informację z wykonania budżetu przedkłada Skarbnik Gminy

    b/ informację z wykonania zadań rzeczowych przedkłada Wójt Gminy

    c/ opinia Komisji Budżetowej

    d/ dyskusja

    e/ głosowanie

 

4. Rozpatrzenie informacji nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy  Przelewice w roku szkolnym 2013/2014 – druk Nr XXIX/3

    a/ informację przedkłada Wójt Gminy

    b/ opinia Komisji Społecznej

    c/ dyskusja

    d/ głosowanie

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok  - druk Nr XXIX/4

    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

    b/ opinia Komisji Budżetowej

    c/ dyskusja

    d/ głosowanie

6.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  - druk Nr XXIX/5

    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

    b/ opinia Komisji Budżetowej

    c/ dyskusja

    d/ głosowanie

 

7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 – druk Nr XXIX/6

    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy

    b/ opinia Komisji Budżetowej

    c/ dyskusja

    d/ głosowanie

 

8. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych –    druk Nr XXIX/7

    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy

    b/ opinia Komisji Społecznej

    c/ dyskusja

    d/ głosowanie

  

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

    a/ sprawozdanie przedkłada Przewodniczący Komisji

 

10. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

 

11. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje i zapytania Radnych.

 

12. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

13. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady  Gminy
Marian Świderski

 


XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 27 lipca 2013 r. /tj. sobota/ o godzinie 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach.                         

PORZĄDEK   OBRAD:                        
 

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie i stwierdzenie quorum

2.  Wysłuchanie informacji Wójta Gminy dotyczącej działań organu wykonawczego w zakresie spraw związanych z budową fermy norek amerykańskich w Przelewicach przez inwestora duńskiego.

a/ informację przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja

3.  Zamknięcie obrad XXVIII – Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice.


Przewodniczący Rady  Gminy
Marian Świderski

 


XXVII SESJA RADY GMINY PRZELEWICE

Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 25 czerwca 2013r. /tj.wtorek/.  Rozpoczęcie obrad godz. 10.00. Miejsce – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.

PORZĄDEK OBRAD XXVII  SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

1. Sprawy regulaminowe:
    a/ otwarcie i stwierdzenie quorum
    b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
    c/ przyjęcie protokołu z  XXVI Sesji

2. Wręczenie nagród absolwentom klas VI i gimnazjum

3. Interpelacje i zapytania Radnych
      
4. Rozpatrzenie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowych za 2012 r. druk Nr XXVII/1 i Nr XXVII/2
    a/ sprawozdanie z wykonania budżetu przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych przedkłada Wójt Gminy
    c/ opinia Komisji Budżetowej do sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych
    d/ Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
    e/ dyskusja

5. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie absolutorium
    a/ Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

6. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przelewice z tytułu wykonania budżetu za 2012r.- druk Nr XXVII/3
    a/ projekt przedkłada Przewodniczący Rady
    b/ głosowanie

7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2013r. – druk Nr XXVII/4
    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ opinia Komisji Budżetowej
    c/  dyskusja
    d/  głosowanie

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
    Gminy Przelewice na lata 2013-2025 – druk Nr XXVII/5
    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ opinia Komisji Budżetowej
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

9. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości powstałej z podziału nieruchomości z obrębu Żuków w drodze przetargu – druk Nr XXVII/6
    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
    b/ opinia Komisji Rolnictwa
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

10. Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przelewice –  druk Nr XXVII/7
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ opinia Komisji Społecznej
      c/ dyskusja
      d/ głosowanie

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
      a/ przedkłada Przewodniczący Komisji
      b/ dyskusja

12. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

13. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych    

14. Wolne wnioski, zapytania, oświadczenia

15. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Przelewice.

      

Przewodniczący Rady  Gminy
Marian Świderski


XXVI SESJA RADY GMINY PRZELEWICE

Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 21 maja 2013r. /tj. wtorek /. Początek obrad godzina 10.00. Miejsce / GCK/ w Przelewicach

 

PORZĄDEK OBRAD XXVI SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

1. Sprawy regulaminowe:
    a/ otwarcie i stwierdzenie quorum
    b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
    c/ przyjęcie protokołu z  XXIII, XXIV, XXV Sesji

2. Interpelacje i zapytania Radnych

3. Wysłuchanie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przelewice
      a/ informację przedkładają: Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
      b/ dyskusja

4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. na rok 2012”- druk Nr XXVI/1
a/ sprawozdanie przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Przelewice – druk Nr XXVI/2
a/ ocenę  przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

6. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – druk Nr XXVI/3
    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
    b/ opinia Komisji Rolnictwa
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości z obrębu Kosin – druk Nr XXVI/4
    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
    b/ opinia Komisji Rolnictwa
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2013 r. – druk  Nr XXVI/ 5
    a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
    b/ opinia Komisji Budżetowej
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

9. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk Nr XXVI/6
      a/ projekt przedkłada Skarbnik  Gminy
      b  dyskusja
      c/ głosowanie

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry - druk Nr XXVI/7
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/  głosowanie

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
      a/ przedkłada Przewodniczący Komisji
      b/ dyskusja

12. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

13. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych    

14. Wolne wnioski, zapytania, oświadczenia

15. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Przelewice.

 
Przewodniczący Rady Gminy Przelewice
Marian Świderski

 


XXV SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r. / tj. wtorek / o godzinie 13:00 w budynku Nr 53 / GCK /.

PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

1. Sprawy regulaminowe:
    a/ otwarcie i stwierdzenie quorum
    b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
    c/ przyjęcie protokołu z  XXII Sesji

2. Interpelacje i zapytania Radnych

3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. – druk Nr XXV/1
a/ projekt  przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. – druk Nr XXV/2
a/ projekt przedkłada Skarbnik  Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie

5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przesyłu na nieruchomości z obrębu Lubiatowo – druk Nr XXV/3
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Rolnictwa
c/ dyskusja
d/ głosowanie

6. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Lubiatowo – druk Nr XXV/4
    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
    b/ opinia Komisji Rolnictwa
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

7. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołdowo – druk Nr XXV/5
    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
    b/ opinia Komisji Rolnictwa
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

8. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości powstałej ze scalenia i ponownego podziału nieruchomości z obrębu Żuków w drodze przetargu – druk Nr XXV/6
    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
    b/ opinia Komisji Rolnictwa
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

9. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ślazowo – druk Nr XXV/7
    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
    b/ opinia Komisji Rolnictwa
    c/ dyskusja
    d/ głosowanie

10. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ślazowo – druk Nr XXV/8
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ opinia Komisji Rolnictwa
      c/ dyskusja
      d/ głosowanie

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przelewice w 2013r. – druk Nr XXV/ 9
    a/ projekt przedkłada Wójt  Gminy
    b/ dyskusja
    c/ głosowanie

12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie  Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie – druk Nr XXV/10
    a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
    b/ dyskusja
    d/ głosowanie

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Ukiernica – druk Nr XXV/11
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Ślazowo – druk Nr XXV/12
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Myśliborki – druk Nr XXV/13
      a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

16. Informacja na temat realizacji Uchwał Rady Gminy od początku VI kadencji druk Nr XXV/14
      a/ informację przedkłada Wójt Gminy
      b/ dyskusja
      c/ głosowanie

17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
      a/ przedkłada Przewodniczący Komisji
      b/ dyskusja

18. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

19. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje i zapytania Radnych

20. Wolne wnioski, zapytania, oświadczenia

21. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Przelewice.

 
Przewodniczący Rady Gminy Przelewice
Marian Świderski

 

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice w dniu 11.04.2013 r. o godz. 18 – tej w Gminnym Centrum Kultury

 

PORZĄDEK OBRAD XXIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie i stwierdzenie quorum

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Przelewice na lata 2013 – 2025
 
a) projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b) dyskusja
c) głosowanie

3. Zamknięcie obrad XXIII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice.

 
Przewodniczący Rady Gminy Przelewice
Marian Świderski

 XXII SESJA RADY GMINY PRZELEWICE

Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się w dniu 26 lutego 2013 r. /tj. wtorek/ o godzinie 10 w budynku Nr 53 w Przelewicach /GCK/

 
PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI RADY GMINY PRZELEWICE:
 
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z XXI Sesji
 
2. Interpelacje i zapytania Radnych
 
3. Sprawozdanie nt. realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012r. – druk Nr XXII/1
a/ sprawozdanie przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja
d/ głosowanie
 
4. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 – druk Nr XXII/2
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja
d/ głosowanie
 
5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii –druk Nr XXII/3
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Społecznej
c/ dyskusja
d/ głosowanie
 
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Jesionowo w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr XXII/4
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Rolnictwa
c/ głosowanie
 
7. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – druk Nr XXII/5
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie
 
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk Nr XXII/6
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie
 
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2013r. – druk Nr XXII/7
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie
 
10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2013r. – druk Nr XXII/8
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie
 
11. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/165/2012 – druk Nr XXII/9
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie
 
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013r. – druk Nr XXII/10
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie
 
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przelewice środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014 – druk Nr XXII/11
a/ projekt przedkłada Skarbnik Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ głosowanie
 
14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice, w obrębach geodezyjnych: Lucin, Jesionowo, Topolinek- druk Nr XXII/ 12
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie
 
15. Sprawozdanie nt. wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk Nr XXII/13
a/ sprawozdanie przedkłada Wójt Gminy
b/ dyskusja
c/ głosowanie
 
16. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Jesionowo – druk Nr XXII/14
a/ projekt przedkłada Wójt Gminy
b/ opinia Komisji Budżetowej
c/ dyskusja
d/ glosowanie
 
17. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
a/ przedkłada Przewodniczący Komisji
b/ dyskusja
 
18. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
 
19. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje
 
20. Wolne wnioski, zapytania, oświadczenia
 
21. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Przelewice.
 
Przewodniczący Rady Gminy Przelewice
Marian Świderski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona