Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Reforma oświaty w Gminie Przelewice

W związku z reformą oświaty w zakresie wygaszania gimnazjów i wprowadzenia ośmioletniego cyklu nauczania w szkołach podstawowych, samorządy gminne muszą ustalić plan funkcjonowania nowej sieci swoich placówek oświatowych. W Gminie Przelewice zmiana prawa oświatowego wymaga reorganizacji szkół, z dostosowaniem ich do prowadzonej aktualnie reformy. Biorąc to pod uwagę i obecnie funkcjonujące placówki oświatowe na terenie gminy, przygotowano propozycję organizacji sieci szkół, w której uczniowie mieliby możliwość zdobywania wiedzy w jak najlepszych warunkach. Zakłada ona likwidację dwóch szkół tj. PSP Żuków i PSP Jesionowo oraz utworzenie na bazie obecnego gimnazjum Szkoły Podstawowej w Przelewicach, co zawarto w projektach dwóch uchwał, które w dniu 08.02.2017 r. przyjęła Rada Gminy Przelewice. Decyzję ostateczną w tej sprawie podejmie Zachodniopomorski Kurator Oświaty, gdyż szkoły te mogą zostać zlikwidowane dopiero po uzyskaniu jego pozytywnej opinii.

Gmina Przelewice jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych i jednego gimnazjum. Każda ze szkół funkcjonuje w innej  miejscowości. Problemem gminy przy wdrażaniu reformy jest, z jednej strony niska demografia dzieci, a z drugiej duża sieć szkół, która generuje koszty związane z ich utrzymaniem. Od 1 września 2017 r. uczniowie klas szóstych mają przejść do klas siódmych i pozostać w szkołach podstawowych, a gimnazja mają być stopniowo wygaszane. Jeżeli na terenie gminy nie zostanie przeprowadzona reorganizacja sieci szkół, to dojdzie do sytuacji, gdzie budynek gimnazjum, który na chwilę obecną jest najlepiej wyposażoną bazą dydaktyczną,  za dwa lata ze względu na wygaszenie gimnazjum zostanie wyłączony z użytkowania.   W gimnazjum znajdują się dobrze wyposażone pracownie: fizyczna i biologiczno-chemiczna, a także pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz szatnia, gabinety: pedagoga i pielęgniarki, świetlica, siłownia, sala korekcyjna, biblioteka i sala gimnastyczna o pow. 1938 m2 wraz  z  kompleksem boisk wielofunkcyjnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie - to szkoła, która jest najmniejszą placówką pod względem liczebności uczniów ogółem i uczniów w oddziałach klasowych. W małych grupach trudniej o współzawodnictwo i wybijających się zdolnych uczniów. Mała liczebność oddziałów nie przekłada się bezpośrednio na spektakularne wyniki i osiągnięcia uczniów. Obecnie  do PSP Jesionowo uczęszcza łącznie 65 uczniów, w tym  wychowanie przedszkolne realizuje 5 dzieci (dwoje  5-latków, troje 6-latków). Nadmienić należy, że do tej szkoły uczęszcza sześcioro dzieci spoza terenu naszej gminy, czyli z miejscowości Dziedzice  i Jarząbki, terytorialnie podległych pod gminę Barlinek. Jak wynika z poniższego zestawienia - przy założeniu, że wszystkie dzieci rokrocznie będą uzyskiwały promocję do klasy następnej – liczebność poszczególnych oddziałów w dwóch przypadkach będzie na poziomie 11 uczniów, a pozostałe na poziomie 10 i mniej uczniów.

 

Liczebność poszczególnych oddziałów przedstawia poniższa tabela:

KLASA

ROK SZKOLNY 2016/2017 (liczba uczniów)

I

10

II

10

III

11

IV

10

V

8

VI

11

Razem szkoła podstawowa

60

Oddział „O”

5

 

Prognozowana liczba uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły  w kolejnych latach szkolnych z uwzględnieniem klas VII i VIII.

Do prognozy przyjęto następujące założenia:

- rok szkolny 2017/2018 – obecne oddziały „0” czyli rocznik 2010 i część rocznika 2011

- rok szkolny 2018/2019 – rocznik 2011 – siedmiolatki

- rok szkolny 2019/2020 – rocznik 2012 – siedmiolatki

- rok szkolny 2020/2021 – rocznik 2013 – siedmiolatki

- rok szkolny 2021/2022 – rocznik 2014 – siedmiolatki

 

Klasa

ROK SZKOLNY  (liczba uczniów)

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

I

5

3

12

17

11

II

10

5

3

12

17

III

10

10

5

3

12

IV

11

10

10

5

3

V

10

11

10

10

5

VI

8

10

11

10

10

VII

11

8

10

11

10

VIII

-

11

8

10

11

Razem szkoła podstawowa

65

70

71

80

81

Oddział „O”

3

12

17

11

9

 

Nadmienić należy, że część z liczby dzieci objętych prognozą (dotyczy oddziału przedszkolnego) jest zameldowana na naszym terenie, ale ze względu na miejsce zamieszkania, będzie realizowała obowiązek szkolny w innych gminach. Jak wynika z przedstawionego zestawienia od roku 2020 liczba dzieci na terenie działania szkoły ponownie przybierze tendencję spadkową.

Podejmując zamiar likwidacji PSP Jesionowo planujemy skierować uczniów do Szkoły Podstawowej w Kłodzinie, która obecnie liczy 9 oddziałów klasowych (I-VI), co pozwoli na dopełnienie istniejących oddziałów bez generowania dodatkowych kosztów. Przy szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne i dwie grupy punktu przedszkolnego, mieszczące się w Przelewicach. Warunki w jakich uczniowie będą się uczyć nie ulegną pogorszeniu. Szkoła w Kłodzinie dysponuje 9 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, posiadającą 17 stanowisk, gabinetami: pedagoga i pielęgniarki, biblioteką, salą gimnastyczną, świetlicą, placem zabaw dla dzieci oraz  kompleksem boisk wielofunkcyjnych.

Gmina Przelewice zapewni dowóz dla wszystkich uczniów, odbywających dotychczas naukę w PSP Jesionowo. Dowóz dzieci odbywać się będzie transportem gminnym. Uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę przez opiekuna, dbającego o bezpieczeństwo przewożonych dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu i w trakcie przewozu. Dzieciom zapewnione będzie także bezpieczne dojście do szkoły, ponieważ autobusy szkolne zatrzymują się w wyznaczonych miejscach przed budynkiem placówki. Przewidywany czas dojazdu z Jesionowa do Kłodzina to max. 25 minut. Nadmienić należy, że  w wyniku obecnej rejonizacji dziewięcioro dzieci z miejscowości Topolinek dowożonych jest do PSP Jesionowo poprzez drogę powiatową o fatalnej nawierzchni co powoduje, że czas dojazdu mieści się w granicach 25 minut. Przy zmianie obwodu szkolnego i skierowaniu tych dzieci do SP Kłodzino czas dowozu skróci się do 10 minut, przy jednoczesnej poprawie komfortu ich jazdy. Trasa ta   w okresach jesienno-zimowych powoduje duże utrudnienia w realizacji obowiązku dowożenia dla organu prowadzącego. Fakt posiadania przez Gminę własnych autokarów wpływa pozytywnie na sposób i zakres realizacji obowiązku dowożenia, a także umożliwia zorganizowanie transportu, który może do minimum ograniczyć przebywanie dzieci na świetlicy w oczekiwaniu na powrót do domu.

Istotnym elementem funkcjonowania placówek oświatowych jest także kwestia finansowania poszczególnych szkół. W przypadku PSP Jesionowo, zgłoszone przez dyrektora jednostki zapotrzebowanie na środki finansowe na 2016r. w odniesieniu do oddziałów I-VI kształtowało się następująco:

- zapotrzebowaniem na 01.01.2016 r. – 899 215 zł,

- plan na dzień 31.12.2016 r.  – 828 656,71 zł,

- subwencja na dzień 31.12.2016r.  – 497 892 zł, 

- różnica – 330 764,71 zł.

Jak wynika z powyższej różnicy 330 764,71 zł to kwota brakująca do zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkoły.

Należy wskazać, że oprócz przedstawionych kosztów gmina ponosi także wydatki na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego. Plan na dzień 31.12.2016 r. – 89 698 zł, w tym  dotacja 17 810 zł. Koszt, który musi ponieść gmina to kwota 71 888 zł. W przeliczeniu na jedno dziecko 14 377,60 zł. Kolejna sprawa to   koszty transportu jako zadanie własne JST.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie jest placówką, która posiada najmniejszą bazę dydaktyczną i zaplecze socjalne. Obecnie posiada 6 sal lekcyjnych, salę komputerową i „salkę” gimnastyczną. W przypadku utworzenia oddziałów klasy VII i VIII zajdzie konieczność przeniesienia sali komputerowej do pomieszczeń, w których w chwili obecnej mieszczą się: świetlica, gabinet pedagoga i biblioteka. Ponadto stworzenie z „salki” gimnastycznej  klasy lekcyjnej spowoduje, że w okresie jesienno-zimowym zajęcia wychowania fizycznego będą musiały odbywać się na korytarzu szkoły. Oczywistym jest, że realizacja zajęć w takich warunkach będzie zakłócać prowadzenie lekcji w przyległych salach i w znacznym stopniu utrudni proces dydaktyczny.  

Obecnie  do PSP w Żukowie uczęszcza łącznie 111 uczniów, w tym  wychowanie przedszkolne realizuje 16 dzieci (10  pięciolatków, 6 sześciolatków).

 

Liczebność poszczególnych oddziałów przedstawia poniższa tabela:

KLASA

ROK SZKOLNY 2016/2017 (liczba uczniów)

I

11

II

14

III

19

IV

16

V

17

VI

18

Razem szkoła podstawowa

111

Oddział „O”

16

 

Prognozowana liczba uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły w kolejnych latach szkolnych z uwzględnieniem klas VII i VIII.

Do prognozy przyjęto następujące założenia:

- rok szkolny 2017/2018 – obecne oddziały „0” czyli rocznik 2010 i część rocznika 2011

- rok szkolny 2018/2019 – rocznik 2011 – siedmiolatki

- rok szkolny 2019/2020 – rocznik 2012 – siedmiolatki

- rok szkolny 2020/2021 – rocznik 2013 – siedmiolatki

- rok szkolny 2021/2022 – rocznik 2014 – siedmiolatki

 

Klasa

ROK SZKOLNY  (liczba uczniów)

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

I

16

10

16

13

16

II

11

16

10

16

13

III

14

11

16

10

16

IV

19

14

11

16

10

V

16

19

14

11

16

VI

17

16

19

14

11

VII

18

17

16

19

14

VIII

-

18

17

16

19

Razem szkoła podstawowa

111

121

119

115

115

Oddział „O”

10

16

13

16

10

 

Nadmienić należy, że część z liczby dzieci objętych prognozą (dotyczy oddziału przedszkolnego) jest zameldowana na naszym terenie, ale ze względu na miejsce zamieszkania, będzie realizowała obowiązek szkolny w innych gminach.

Podejmując zamiar likwidacji PSP Żuków, planujemy skierować uczniów do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej w Przelewicach (na bazie istniejącego gimnazjum). Uczniowie mieliby zapewnione o wiele lepsze warunki do nauczania, wychowania i rozwoju fizycznego, mogliby korzystać z bogatego zaplecza szkoły, w tym 11 klas lekcyjnych,  sali korekcyjnej, gabinetu pielęgniarki, stomatologa, dużej świetlicy, dwóch 24-stanowiskowych pracowni językowych - tablic interaktywnych do nauki języka angielskiego i niemieckiego, obszernej biblioteki, hali sportowej z zapleczem, siłowni, miasteczka ruchu drogowego.

Gmina Przelewice zapewni dowóz dla wszystkich uczniów, odbywających dotychczas naukę w PSP Żuków. Dowóz dzieci odbywać się będzie transportem gminnym. Uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę przez opiekuna, dbającego o bezpieczeństwo przewożonych dzieci przy wsiadaniu, wysiadaniu i  w trakcie przewozu. Dzieciom zapewnione będzie także bezpieczne dojście do szkoły, ponieważ autobusy szkolne zatrzymują się w wyznaczonych miejscach przed budynkiem placówki. Przewidywany czas dojazdu z Żukowa do Przelewic to max. 45  minut. Fakt posiadania przez Gminę własnych autokarów wpływa pozytywnie na sposób i zakres realizacji obowiązku dowożenia i umożliwia zorganizowanie transportu, który może do minimum ograniczyć przebywanie dzieci na świetlicy w oczekiwaniu na powrót do domu.

Istotnym elementem funkcjonowania placówek oświatowych jest także kwestia finansowania poszczególnych szkół. W przypadku PSP Żuków, zgłoszone przez dyrektora jednostki zapotrzebowanie na środki finansowe na 2016r. w odniesieniu do oddziałów I-VI kształtowało się następująco:

- zapotrzebowaniem na 01.01.2016 r. - 1 029 149 zł,

- plan na dzień 31.12.2016 r.  – 875 035,58 zł,

- subwencja na dzień 31.12.2016r.  - 783 568  zł, 

- różnica – 91 467,58 zł.

Jak wynika z różnicy 91 467,58 zł to kwota brakująca do zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkoły.

Należy wskazać, że oprócz przedstawionych kosztów gmina ponosi także wydatki funkcjonowania oddziału przedszkolnego, plan na dzień 31.12.2016 r. – 149 177 zł, w tym dotacja 19 180 zł. Koszt, który musi ponieść gmina to kwota 129 997 zł. W przeliczeniu na jedno dziecko 8 124,81 zł. Kolejna sprawa to  koszty transportu jako zadanie własne JST.

W odniesieniu do kadry nauczycielskiej zatrudnionej we wszystkich placówkach oświatowych (63,06 etatów – dane z SIO 30.09.2016 r.), część z nich może, ale nie musi, skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy danych w tym zakresie.

Przeprowadzone symulacje i prognozy jasno wskazują, że organizacja szkół podstawowych w dwóch jednostkach, nie tylko z punktu widzenia budżetu gminy, ale  również bazy lokalowej i obecnej liczby uczniów we wszystkich szkołach podstawowych jest wariantem optymalnym.

Ponadto ze swej strony zapewniam, że planując zmiany w oświacie, biorę pod uwagę głównie dobro uczniów. Musimy przede wszystkim dzieciom zapewnić dobre warunki do nauki, dbać o to, aby szkoły dysponowały odpowiednio dużymi i dobrze wyposażonymi klasami. Reforma oświaty dla nas wszystkich jest dużym wyzwaniem i mam nadzieję, że sprostamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                              Mieczysław Mularczyk


  • Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 08 lutego 2017 r. o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie  >> do pobrania TUTAJ
  • Postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie  >> do pobrania TUTAJ
  • Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie >>  do pobrania TUTAJ

  • Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 08 lutego 2017 r. o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie >> do pobrania TUTAJ
  • Postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie >> do pobrania TUTAJ
  • Uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie >> do pobrania TUTAJ

  • Uchwała Nr XXV/213/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego >> do pobrania TUTAJ
  • Postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w sprawie warunkowej  opinii dotyczącej uchwały nr XXV/213/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. Rady Gminy Przelewice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  >> do pobrania TUTAJ

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona