Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Informacje dla rolników

Wnioski do pobrania na:

1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa >> TUTAJ

2. Zgłoszenie wycinki drzewa >> TUTAJ

3. Zasady wycinki drzew >> TUTAJ


Tarcza antykryzysowa - co przynosi rolnikom

TUTAJ


Powszechny Spis Rolny 2020 - zachęcamy wszystkich rolników do udziału

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobligowani są do udziału w tym badaniu.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez:

 • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej,
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, służby statystyki publicznej mają opracowane różne rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na realizację PSR w zależności od panującej sytuacji
w kraju.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Do pobrania:

1. Ulotka

2, Artykuł

Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zestawień oraz analiz statystycznych. Wyniki spisu pozwolą ocenić stan polskiego rolnictwa i będą pomocne przy podejmowaniu trafnych decyzji opartych na pełnych i rzetelnych danych.

Aby informacja o obowiązku spisowym dotarła do wszystkich gospodarstw rolnych, PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym m.in. poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet. Kampania informacyjna będzie przebiegała pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało”.

Wszystkie najważniejsze informacje o PSR zamieszczone są na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

 


Informacja o składaniu wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

Szanowni Mieszkańcy,

przekazujemy dla osób zainteresowanych pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z wzorem  wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną, bez udziału komisji.

Jedynie w przypadku strat powstałych w wyniku suszy w środkach trwałych (np. krzewach i drzewach owocowych) proces szacowania odbywa się zgodnie z dotychczasową procedurą, tj. złożenie wniosku w urzędzie gminy, poinformowanie Wojewody o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, powołanie komisji szacującej straty.

Do pobrania:

1. pismo ZUW

2. wzór wniosku

3. Instrukcja jak złożyć wniosek o  oszacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego -  suszy


XXXIII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2020 odwołane

 


Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Przelewice Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Wójt Gminy Przelewice

ogłasza otwarty i  konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Przelewice.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
  • Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
  • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy w Przelewicach. Adres do doręczeń: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice.

Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

Więcej szczegółów na ten temat i kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami >> TUTAJ

 


Ogłoszenie ARMiR

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r

PLIKI DO POBRANIA >> PDF


DOTACJE DLA ROLNICTWA - szkolenie dla rolników 10.07.2020 r.

Szanowni Państwo poniżej znajdują się informacje na temat szkolenia online dla rolników "DOTACJE DLA ROLNICTWA".

Szkolenie 10 lipca 2020 r. godzina 10:00

Tematy szkolenia:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych (OBSZAR D, NAWADNIANIE);
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • Premie dla młodych rolników;
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;

LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0kf-qurzgoH9Mpyei_YgbQCEzihmsYBdgP


Szkolenie będzie transmitowane na żywo wraz z możliwością prowadzenia czatu oraz udzielania odpowiedzi na zdawane pytania przez ekspertów ARiMR i Wody Polskie.

 

 


O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa”, podczas których szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję, rozpoczną się 7 lipca.

Po raz pierwszy w historii swojej działalności ARiMR przeprowadzi w tym samym dniu i w tym samym czasie szkolenie online dla rolników z kilku województw. „Krajowy webinar: dotacje dla rolnictwa” jest wspólną inicjatywą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Patronat nad tą inicjatywą objęły Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wody Polskie.

Pierwsze szkolenie online, które odbędzie się we wtorek 7 lipca, kierowane jest do rolników z pięciu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Prowadzone będzie z centrali ARiMR z udziałem grona ekspertów. Dzień później, 8 lipca w webinarium będą mogli wziąć udział rolnicy z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i wielkopolskiego; 9 lipca – mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, a 10 lipca – pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W puli tematów, które zostaną omówione podczas szkolenia, znalazły się programy pomocowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem rolników, stąd potrzeba uzyskania o nich szczegółowych informacji i praktycznych wskazówek, jak skutecznie sięgnąć po wsparcie finansowe z tych programów. A są to m.in.: Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze d – nawadnianie, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premie dla młodych rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

By wziąć udział w szkoleniu online, trzeba skorzystać z aplikacji ZOOM. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom ARiMR za pośrednictwem skrzynki mailowej: webinar@arimr.gov.pl

Linki do zapisu na szkolenia:

I etap 07.07.2020
https://zoom.us/meeting/register/tJ0ucuyrqzMtE9eniobQ-t9MHnXi0YnzQky1 

II etap 08.07.2020
https://zoom.us/meeting/register/tJ0pduGtqTMvH9Jfq1BNIB_26qaGeOgb34bZ 

III etap 09.07.2020
https://zoom.us/meeting/register/tJ0ocemrqTgoG92tqKuzuFPpwRIJIrGD6851 

IV etap 10.07.2020
https://zoom.us/meeting/register/tJ0kf-qurzgoH9Mpyei_YgbQCEzihmsYBdgP 

 


Apel Głównego Inspektora Pracy do Rolników

 


22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi, który powstał z inicjatywy ONZ. Jest to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970 r. w celu promowania proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowania wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji są działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

Dzień Ziemi ma nam uświadamiać, jak ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne oraz zwrócić uwagę na  problemy związane m.in. ze zmianami klimatu, wymieraniem gatunków, czy brakiem wody w wielu częściach świata. To też dobry moment na promowanie działań na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie środowiska odpadami wykonanymi z tworzyw sztucznych. 

Obchody Dnia Ziemi organizowane są najczęściej w szkołach. W wielu miejscach w tym czasie odbywają się akcje wspólnego sadzenie drzew, zbiórki elektrośmieci, makulatury lub np. akcje "sprzątanie świata" - zbierania odpadków i śmieci z lasów, parków i innych terenów zielonych. Jednak  w tym roku obchody święta są utrudnione z powodu licznych obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Oczywiście, w czasie pandemii sprawą, bez wątpienia najważniejszą,  jest nasze zdrowie i walka z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym czasie warto też pamiętać o ochronie naszego klimatu.  Dbajmy więc o nasze środowisko, w którym na co dzień żyjemy i podejmujmy wspólne inicjatywy, aby sprostać kryzysowi klimatycznemu.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii Ministerstwo Klimatu, wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizuje warsztaty on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”.

Plakat w wersji pdf - Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu

 

Jak wziąć udział w warsztatach?
Warsztaty on-line będą dostępne na żywo na stronie www.dzienziemiwmk.pl. Za pośrednictwem specjalnego czatu każdy z uczniów i nauczycieli będzie mógł zadać pytanie ministrowi Michałowi Kurtyce oraz uczestniczyć w wykładach zaproszonych ekspertów: „Zrozumieć globalne ocieplenie – mechanizm i konsekwencje” (dr Mariusz Gogól) i „OZE. Skąd mamy prąd?” (dr Tomasz Rożek). Wydarzenie zakończą warsztaty filmowe „Jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film?” z Szymonem Chałupką (vlog „Filmujemy!”).

Projekt edukacyjny – Postaw na Słońce
Warsztaty odbędą się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Postaw na Słońce”, realizowanego przed Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt składa się z 2 konkursów: badawczego i filmowego. Ideą konkursu jest promowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zachęcanie młodzieży do podejmowania lokalnych aktywności na rzecz zwiększenia znajomości tej tematyki, jak również do angażowania się w działania na rzecz ochrony klimatu. Od 2014 r. w pięciu zakończonych już edycjach projektu wzięło udział ponad 7 tys. uczniów. Więcej informacji na temat projektu: www.postawnaslonce.pl

 


 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona