Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Dokumenty do pobrania - oświata

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

1.PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (tekst jedn. Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 232);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010, Nr 244,  poz.1626);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007, Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010, Nr 53,l poz. 311, z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

2.ZASADY DOFINANSOWANIA

 

1) Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów  kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2) Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

3) Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

4) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Dofinansowanie jest składane na wniosek pracodawcy złożony w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

4. WYMAGANE DOKUMNETY

 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 3. dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie;
 4. dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy);
 5. dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzająco zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu);
 6. aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
 7. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;
 8. formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543).

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

UWAGA:

Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego tacy wnioskodawcy nie muszą dołączać do wniosku:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

5.WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 

1) Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;

2) Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

3) Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

6.OBOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

 

Zgodnie z § 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 232) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Formularz informacyjny
 3. Oświadczenie
 4. Zawiadomienie

 


WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2015/2016

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III  oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do dnia 11 września 2015 r.

Szczegółowe informacje i wniosek do pobrania znajdują się w załącznikach:

 1. Wyprawka szkolna - informacja
 2. Wniosek
 3. Zarządzenie Wójta Gminy

 

Pliki do pobrania:

 1. Zgłoszenie przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 2. Formularz dla przedszkola – dane do nadania nr REGON
 3. Zgłoszenie punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 4. Formularz dla punktu lub zespołu przedszkolnego - dane do nadania nr REGON
 5. Informacja o warunkach lokalowych
 6. Wykaz kadry pedagogicznej
 7. Zgłoszenie zmian

 

 

 


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCA ZMIANY WARUNKÓW DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Od 1 września 2012 r. zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

WYSOKOŚĆ  DOFINANSOWANIA

Od 1 września 2012 r. zmianie uległa wysokość kwot dofinansowania. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika będzie wypłacane w wysokości 4.587 zł na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.

Zmiany w wysokości dofinansowania przedstawia poniższa tabela:

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

od 01.01.2012
do 31.08.2012

od 01.09.2012
do 31.12.2012

Nauka zawodu w okresie kształcenia trwającym 24 miesiące

4.587 zł x wskaźnik waloryzacji

4.587 zł (wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014) x wskaźnik waloryzacji

Nauka zawodu w okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy

7.645 zł x  wskaźnik waloryzacji

8.081 zł

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

240 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia) x wskaźnik waloryzacji

254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminuzgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

 • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

W związku z tym, iż  wart. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – przedsiębiorca, jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, oprócz w/w dokumentów, na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis(Dz.U. z 2010 roku Nr 53, poz. 311), dodatkowych dokumentów:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de mini mis;
 • informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku Nr 53, poz. 311), oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.

Jednocześnie przypominamy,  że zgodnie § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 roku Nr 60, poz. 278 ze zmianami):

§ 3  Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym  na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosowanie do przepisów art. 195  §  1 Kodeksu Pracy.

§ 3a  O zawarciu umowy, o której mowa w  § 3, pracodawca zawiadamia wójta /burmistrza, prezydenta miasta/właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.  

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Wójta Gminy Przelewice, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami z terenu gminy Przelewice, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Poniżej do pobrania wzory dokumentów do ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników a także formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis oraz instrukcja wypełniania formularza:

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona