Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Pozyskane fundusze przez Gminę Przelewice w latach 2000-2010

INFORMACJA O FUNDUSZACH UNIJNYCH I ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ PRZELEWICE

I.   PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2000-2003

 

L.p.

Tytuł projektu

Działanie/dofinansowanie

Okres realizacji/rezultaty

Wartość projektu

1

Ochrona jakości wód jeziora Miedwie, budowa systemu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminach Warnice i Przelewice. Ochrona jakości wód jeziora Miedwie, budowa oczyszczalni ścieków w Lubiatowie wraz z systemem kanalizacji sanitarnej

 

http://www.wios.szczecin.pl/bip/files/782B0B496F184E468C014E2AB9FAB2CB/pyrzyce.pdf

Euro- Fundusz Phare,

MSWiA

2000-2001

Poprawa infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

W ramach projektu wybudowano oczyszczalnię ścieków w Lubiatowie wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przywodzie, Karsko, Żuków i Lubiatowo.

1.887.937,12 Euro

2

„Adaptacja pomieszczeń na  świetlicę w PSP Żuków”- Komponent B2 – Edukacja w  ramach PAOW

Bank Światowy

2001-2002

Podwyższenie standardu pomieszczeń świetlicy w PSP Żuków.

349.194,37 PLN

3

„Etap I- Budowa kanalizacji we wsi Laskowo - Topolinek wraz z przesyłem do Lucina” - Komponent C w ramach PAOW

 

Bank Światowy,

 

WFOŚ

2001-2002

Poprawa infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

623.846 PLN

4

Wyposażenie w podstawowy sprzęt pomieszczeń szkolnych w Gimnazjum w Przelewicach

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych

w Szczecinie

2003

Poprawa warunków nauczania i podniesienie standardu szkoły.

16.788,47 PLN

5

Wymiana młodzieży

PNWM

2003-2004

Publiczne Gimnazjum w Przelewicach nawiązało współpracę z Gimnazjum Ueckeműnde. Głównym celemprojektu była wymiana uczniów i doświadcz-

w zakresie kształcenia młodzieżyoraz wzajemne poznawanie języka kulturyiobyczajów obu krajów.

600 PLN -dofinansowanie ze środków PNWM

 

II. PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2004-2007

 

L.p.

Tytuł projektu

Działanie/dofinansowanie

Okres realizacji/rezultaty

Wartość projektu

 

1

Modernizacja stacji wodociągowej Płońsko wraz z budową sieci wodociągowej w Gardźcu

SAPARD

 

2004

- Poprawa infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

409.389,00 PLN

2

Remont kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kłodzinie

Bank Światowy

2004

- Poprawa stanu technicznego wyposażenia kotłowni oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli szkoły.

61.658,14 PLN

3

Gminne Dożynki „SWIĘTO PLONÓW w Żukowie

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

 

2004 - Aktywizacja społeczno-kulturalna

 i integracja mieszkańców gminy.

3.000,00 PLN

4

Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Przelewicach

 

Certyfikat Dobrej Praktyki w projektach

z zakresu rynku pracy – do pobrania

MGPiPS

2005 -2006

Zwiększenie szans  absolwentów na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego i aktywizacja  osób bezrobotnych oraz lepszy dostęp do nowoczesnych technologii przepływu informacji.

102.590 PLN

5

Budowa sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach

 

http://www.przelewice.pl/galeria/sport.dhtml

DOBRE PRAKTYKI>> pobierz

 

 

EFRR, krajowe środki publiczne MENIS

 

2005 -Zwiększenie atrakcyjności gminy  i oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców i turystów. Rezultatem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do sali sportowej. Sala wraz z częścią socjalną jest bardzo nowoczesnym obiektem wyposażonym w pełno wymiarowe boisko do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki z trybunami dla 240 widzów.

 

6.256.974,00 PLN

6

Uczyć się nowocześniej poprzez wspieranie transgranicznych kontaktów  kulturalnych w zakresie edukacji

EFRR - Interreg Polska-Meklemburgia, F-2Działania na rzecz rozbudowy i zachowania placówek kulturalnych i oświatowych o znaczeniu transgranicznym

2005 -Wymiana młodzieży i wyposażenie pracowni języka niemieckiego, wydanie broszur w obu językach.

 

21.045,02 PLN

7

Europa w Gminnym Centrum Informacji

WUP Szczecin

2005-

Głównym celem projektu było zorganizowanie programów aktywizacji zawodowej zwiększającej szansę młodych ludzi, bezrobotnych z terenu gminy Przelewice na podjęciu pracy zawodowej i jej utrzymanie lub uruchomienie własnej działalności.

28.897,01 PLN

8

Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej na potrzeby Centrum Kultury i Edukacji w m. Przelewice

PROW

Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

2005 -2006

Celem programu jest zmiana wizerunku i modernizacja biblioteki poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej i edukacyjnej.

162.332,43 PLN

9

Komponent B2 – Edukacja w ramach PAOW „Realizacja zadań szkoleniowo – dydaktycznych”

PAOW

2006 - Podniesienie poziomu nauczania w gminie poprzez zastosowania technik multimedialnych i wzrost kwalifikacji nauczycieli.

114.133 PLN

 

10

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jesionowo

FOGR

2006 - 2006

350.935,69 PLN

11

Adaptacja pałacu na potrzeby Botanicznego Centrum Badawczo – Wdrożeniowe w Przelewicach

 

http://www.ogrodprzelewice.pl/strona.php?id=centrum&nr=2&lang=p l

Phare CBC Polska-Niemcy

 NFOŚiGW, WFOŚiGW

 

2006-2007

W ramach działalności BCBW prowadzone są prace badawcze, sympozja naukowe, koncerty, szkolenia, wymiana naukowa grup studenckich. BCBW posiada nowoczesne wyposażenie umożliwiające prowadzenie kompleksowych badań nad fauną i florą. Będą prowadzone badania z zakresu fizjologii i ekologii roślin, a także kompleksowe analizy gleboznawcze. Centrum posiada linię technologiczną obejmującą laboratorium kultur tkankowych, fitotrony, bank genów, suszarnie zbiorów zielnika, szklarnie i pola uprawne. Centrum dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami konferencyjnymi i salą ćwiczeń oraz zapleczem kawiarnianym i noclegowym.

18.597.292,28 PLN

12

Kultura i natura – transgraniczna integracja w Przelewicach

 

http://www.ogrodprzelewice.pl/iframe/tresc.php?id=projekt&lang=pl

 

Program INTERREG IIIA Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych - Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia -Polska

2006- 2007

Projekt "Kultura i natura - transgraniczna integracja w Przelewicach" zakładał integrację polskich i niemieckich organizacji i środowisk wokół ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego oraz wypromowanie BCBW, jako znaczącego na terenie Euroregionu Pomerania ośrodka edukacyjnego, badawczego, kulturalnego i rekreacyjnego.

45.980,00 PLN

13

Rozbudowa i etap pierwszy modernizacji budynków szkolnych w Jesionowie

Kontrakt Wojewódzki na lata 2005-2006 w roku 2006 działanie 2.1

2005-2006

Rozbudowa i modernizacja budynków szkolnych w Jesionowie miała na celu poprawę warunków funkcjonowania szkoły.

819.374,33 PLN

 

III. PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2007-2010

 

L.p

Tytuł projektu

 

Działanie/dofinansowanie

Okres realizacji/rezultaty

Wartość projektu

 

1

Bez granic – historia i kultura, czyli polsko-niemieckie spotkanie integracyjne w Przelewicach

 

http://www.pzg.szczecin.pl/teatrXXIV.html

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A

 

2007

126.540,00 PLN

2

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PG w Przelewicach

 

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/24.dhtml

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MENiS;

2007-2008

 

591.035,45 PLN

3

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ślazowo – Lucin o długości 2,7 km

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 

2007

650.288,34 PLN

4

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rutnica – Rówienko, zrealizowanej wspólnie z Gminą Barlinek.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

2007- 2008

Na odcinek drogi o długości 1,05 km Rutnica – do granicy Gminy Barlinek Gmina otrzymała dofinansowanie z FOGR.

576.682,54 PLN

5

Internetowe Centrum Oświatowo-Edukacyjne działające przy OSP Przelewice (ICEO)

 

http://www.przelewice.pl/strony/menu/85.dhtml

EFS

2007 – 2008

Projekt  realizowany był przez OSP Przelewice.

82.000 PLN

6

Zainstalowanie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie przydomowej oczyszczalni ścieków typu Bioclere B 30

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2008

Jest to nowoczesna, biologiczna oczyszczalnia, która oczyszcza ścieki przy wykorzystaniu bakterii tlenowych zwanych osadem czynnym.

Oczyszczalnia została wykonana za otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za zajęcie III miejsca przez Gminę Przelewice w konkursie pt. ,,Najbardziej ekologiczna gmina’’.

7

Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy PSP w Żukowie

www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/120.dhtml

http://www.przelewice.pl/strony/menu/78.dhtml

http://www.psp38zukow.republika.pl/index_pliki/Page2425.htm

Ministerstwo Sportu i Turystyki,

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

2008-2009

Kompleks składa się z dwóch nowoczesnych boisk. Jedno z nich jest specjalnie przystosowane do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie do piłki ręcznej o nawierzchni z poliuretanu, na której umiejscowione są boiska: do piłki koszykowej i do piłki siatkowej.

Kompleks sportowy wyposażony jest w oświetlenie, sprzęt sportowy, magazyn, szatnie, prysznice i pomieszczenie dla trenera. Uroczystego otwarcia obiektu dokonano w dniu 7 maja 2009 r.

1.330.000

8

Mogę, chcę, zrobię – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/8.dhtml

http://www.gimnazjumprzelewice.pl/projekt/projekt.html

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/145.dhtml

http://www.psp38zukow.republika.pl/index_pliki/Page3056.htm

 

EFS w ramach POKL

2008-2009

Projekt przyczynił się do:

  • wyrównania szans w dostępie do edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej,
  • podniesienia jakości oferowanych przez szkoły usług dydaktycznych,
  • zmniejszenia dysproporcji w dostępie do dodatkowej wiedzy,
  • rozwinięcia zainteresowań uczniów,
  • zaspokojenia potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • kształtowania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży,
  • zwiększenia zaufania we własne siły,
  • nabycia umiejętności współdziałania w grupie,
  • zdobycie umiejętności korzystania ze zdobyczy techniki,
  • poprawy wyników nauczania uczniów mających trudności w nauce.

784.543

9

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach” w Przelewicach

 

http://www.przelewice.pl/strony/menu/83.dhtml

EFS   w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 2. Działanie 2.1

2008-2009

Realizacja projektu miała na celu ułatwienia mieszkańcom Gminy dostępu do Internetu i wiedzy ogólnej, uzyskiwania umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. w  lutym 2008 r. nastąpiło przekształcenie GCI Przelewice na Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Wyposażenie: 10 stanowisk,  projektor cyfrowy, urządzenie wielofunkcyjne, telefaks i meble.

71.643,01

10

I Przelewickie Dni Folwarku

 

FWPN

2008

17.718,42

11

Zakup pojazdu celem zdobywania wykształcenia przez osoby niepełnosprawne

PFRON

2008  - zakupu osobowego autobusu marki FORD celem zdobywania wykształcenia przez osoby niepełnosprawne

149.450

12

II Przelewickie Dni Folwarku

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/111.dhtml

FWPN

2009

26.669,77

13

Centrum Kształcenia na Odległość - Wioska internetowa w Laskowie

www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/203.dhtml

SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 2. Działanie 2.1

2009  wramach projektu wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na Centrum wraz z wymianą instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.  Ponadto wyposażono pracownię komputerową i salę konferencyjną w meble i  modem video-konferencji z możliwością organizowania konferencji dla różnych grup społecznych. Centrum wyposażone jest w: 11 stanowisk,  interaktywny ekran piórkowy wraz oprogramowaniem, tanberg profile 52” zestaw głośników,  projektor cyfrowy, urządzenie wielofunkcyjne, telefon VoIp, wyświetlacz wielkoformatowy z osprzętem i meble, modem video-konferencji z możliwością organizowania konferencji dla różnych grup społecznych.

342.688,72

14.

Budowa brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej 15762 Lubiatowo– granica powiatu w miejscowości Kosin

 

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/503.dhtml

Powiat Pyrzycki

2008 -2009

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Przelewice, a Powiatem Pyrzyckim zrealizowano inwestycję związaną z budową chodników i przejść dla pieszych  wzdłuż drogi powiatowej w m. Kosin. Wystarczyło też środków na przebudowę skrzyżowania i zabudowę rowu melioracyjnego wraz z budową nowego przejścia dla pieszych.

253.053,19

15.

Realizację usług realizowanych w ramach PPWOW- PIS z dotacji Banku Światowego.

http://www.przelewice.pl/strony/menu/22.dhtml

PPWOW

2008-2010

Celem Programu było podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich, aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów.

314.005,05

w tym środki wykorzystane w:

-2008r. – 69.318,20

-2009 r. –143.387,21

-2010 r.– 101.299,64

16.

Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne

PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

2009-2010

W 2009 r. w budynku po byłej szkole w Laskowie wybudowano instalację gazową c. o. i wodno-kanalizacyjną, a w

2010 r. wyposażono punkt biblioteczny świetlicy w Laskowie

387.946,60, z czego dofinansowanie 262.212  PROW z działania „Odnowa i rozwój wsi”

17.

Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej od drogi powiatowej nr 1577Z do cmentarza w miejscowości Kosin wraz z budową chodników i budową punktów oświetlenia ulicznego

 

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/503.dhtml

RPO

2009-2011

Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodników, kanalizacji deszczowej i punktów oświetlenia ulicznego, na odcinku od drogi powiatowej do cmentarza w miejscowości Kosin

995.036,40

18.

Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach - projekt pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach”

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/1025.dhtml

RPO

2010-2011

W ramach realizacji projektu na terenie budynku wykonano roboty w części rozbiórkowe i pełny zakres robót ogólnobudowlanych. Obiekt  wyposażony został w sprzęt nagłaśniający i meble. Adaptacja objęła również sanitariaty (z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenia socjalne: gospodarcze i funkcjonalnie związane z salą widowiskową. Dokonano także przebudowy wszystkich instalacji tj. wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, elektrycznej i gazowej. Ponadto zgodnie z harmonogramem wykonano instalacje odgromową i p/pożarową oraz zamontowano monitoring obiektu.

1.105.310

19.

Akademia Pana Kleksa w Żukowie

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/377.dhtml

http://www.psp38zukow.republika.pl/index_pliki/Page3176.htm

 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

2010

Projekt realizowany był w PSP Żuków (uczestniczyło 46 uczniów). Obejmował  5 kół zainteresowań: Teatr „A”, Przędzenie Liter, Foto Kleks, Kolorowa Kuchnia Pana Kleksa, Kleksografia. Zorganizowano też wyjazd do teatru 
w ramach zadania „Poznaję kulturę” i festyn podsumowujący projekt.

50.000

20.

Raj dla dzieci- budowa placów zabaw w Gminie Przelewice

www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/641.dhtml

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/578.dhtml

PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

2010-2011

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia małych mieszkańców z terenu gminy, osiągnięta poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych. Budowa placów zabaw umożliwieni dzieciom atrakcyjną formę zabawy w miejscach. W ramach projektu na terenie gminy wybudowano 9 placów zabaw.

428.327

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona