tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Organizacje pozarządowe

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

W dniu 27 września 2022r. rozpoczynają się konsultacje „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.  Jak co roku zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału poprzez zapoznanie się z projektem Programu i wyrażenia swojej opinii. W celu złożenia swoich uwag  należy wypełnić formularz zgłaszania zmian i przesłać go do dn. 17 października br.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i uwag do pobrania na stronie gminy www.przelewice.pl  lub dostępne są bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach (pok. nr B6). Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2023 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 17 października 2022r. do godz. 15:00 na:

 • adres poczty elektronicznej gmina@przelewice.pl
 • adres siedziby Urzędu:  Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 100 /2022 Wójta Gminy Przelewice w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

2. Formularz


Wyniki otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

Wyniki Konkursu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice i w zakładce „Organizacje pozarządowe”:

http://bip.przelewice.pl/unzip/8039.dhtml


Załączamy również formularz dokumentu niezbędnego do sporządzania umowy. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.
Wszystkie dokumenty dostępne są w Referacie Organizacyjno-Społecznym   tut. Urzędu Gminy oraz na stronie www.przelewice.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”

Do pobrania:
Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Powitanie wakacji”.

Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego planowanego do realizacji przez Stowarzyszenie  „DOTKNIJ KULTURY”, z siedzibą: Przelewice 93/1, 74-210 Przelewice, w ramach  zadania publicznego w zakresie wspierania działań w rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zamieszczam ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.przelewice.pl w zakładce dla organizacji pozarządowych oraz na tablicy informacyjnej Gminy Przelewice.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2021 r.  osobiście
w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice (pok. nr 11) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@przelewice.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Przelewice; dnia 16.06.2021 r.           Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

W załączeniu:

1. Oferta

2. Formularz

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Nordic Walking – szansą na poznanie walorów okolic i integrację”.

Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego planowanego do realizacji przez Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie „ISKRA”, z siedzibą: Żuków 36, 73-115 Dolice, w ramach  zadania publicznego w zakresie wspierania działań w rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zamieszczam ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.przelewice.pl w zakładce dla organizacji pozarządowych oraz na tablicy informacyjnej Gminy Przelewice.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 maja 2021 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przelewice (pok. nr 11) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@przelewice.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Przelewice; dnia 10.05.2021 r.                                      Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

W załączeniu:

1. Oferta

2. Formularz

 

 


Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Informujemy o rozstrzygnięciu, ogłoszonego przez Wójta Gminy Przelewice  w dniu 10 grudnia 2020 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2021 roku. Szczegóły w zarządzenia Wójta Gminy Przelewice nr 3/2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. >> TUTAJ

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. - prosi się o dostarczenie do tut. Urzędu lub nadesłanie pocztą podpisane - do dnia 20 stycznia 2021 r.  - oryginał  zaktualizowanej  oferty realizacji zadania publicznego w 2021 r. (z uwzględnieniem zaktualizowanego harmonogramu działań, planowanych do osiągnięcia rezultatów  i kalkulacja przewidywanych kosztów, jeżeli kwota dofinansowania jest mniejsza od przedłożonej w ramach w/w konkursu oferty.

W załączeniu zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego

1. Formularz zaktualizowanej oferty

 


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym Konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłaszam nabór na członków Komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny;
 2. Kandydat na członka Komisji konkursowej musi spełniać łącznie poniższe warunki:
  1) musi być wskazanym pisemnie przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanym i prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie może reprezentować w Komisji konkursowej organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przelewice  
w roku 2021;

3) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

4) posiada doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje
i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.

5) musi złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe:

  a. formularz zgłoszeniowy  wg załączonego wzoru opisujący kandydata i jego doświadczenie oraz kompetencje w realizacji zadań publicznych i ocenie ofert,

b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej wyżej ustawie, do udziału w pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Przelewice w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie Komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, Komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy
w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75 lub dostarczyć osobiście w  sekretariacie Urzędu (pok. nr 11).

Nabór zgłoszeń będzie trwać od 15.12 do 31.12.2020 r. w godzinach pracy Urzędu. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu. Rozstrzygnięcie naboru i powiadomienie o jego wynikach nastąpi najpóźniej w terminie do 4 stycznia 2021r.

Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie

 

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. - zapraszamy do składania ofert

Wójt Gminy Przelewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym m.in. rodzaje zadań, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację do pobrania poniżej.

Wzory dokumentów do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór sprawozdania

3.  Karta oceny merytorycznej

 

 


Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

 


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Programu współpracy z organizacjami społecznymi na 2021 r.

Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 87/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21.09.2020 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

 z a p r a s z a m

 

 

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021”

Konsultacje trwają od 21 września 2020r., a zakończenie ustalam
na dzień 12 października 2020r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i uwag do pobrania na stronie gminy www.przelewice.pl  lub dostępne są bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy
w Przelewicach (pok. nr B6). Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2021 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 12 października 2020r. do godz. 15:00 na:

 • adres poczty elektronicznej gmina@przelewice.pl
 • adres siedziby Urzędu:  Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

                              Wójt Gminy
Mieczysław Mularczyk

Do pobrania:

1. Skan zarządzenie Wójta Gminy nr 87/2020z dnia 21.09.2020 r.

2. Formularz zgłaszania uwag

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna