tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Reagowanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przelewicach Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Telefon: 91/3913825

System bezpieczeństwa i rodzaj zagrożenia

System bezpieczeństwa pożarowego

System bezpieczeństwa pożarowego w gminie Przelewice tworzą pododdziały Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej tworząc Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, działającą w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, stacjonująca przy ul. Stargardzkiej 29 w Pyrzycach oraz wsparte gminnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

System bezpieczeństwa  i porządku publicznego

System opiera się na działaniach przede wszystkim Policji, Straży Międzygminnej i innych podmiotów, które prowadzą działania o charakterze porządkowym, w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego, ochrony środowiska oraz o charakterze profilaktyczno – wychowawczym.

System ochrony zdrowia

Na system ochrony zdrowia składa się : podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna, stacjonarna opieka zdrowotna oraz apteka. System ochrony zdrowia w gminie Przelewice tworzą: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, Samodzielny Publiczny ZOZ w Przelewicach, gabinety lekarskie, w tym poradnia medycyny pracy., ZOZ – medycyna szkolna.

System pomocy  społecznej

Na terenie gminy Przelewice powołano i utworzono Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Przelewicach.

Zagrożenie epidemiczne

Do przeciwdziałania i realizacji zadań z zakresu zagrożeń epidemicznych właściwe na terenie gminy Przelewice są: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pyrzycach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pyrzycach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Monika Wróbel
74-200 Pyrzyce
ul. Poznańska 1
tel. 91/5703429
fax. 91/5703428

Zagrożenie epizootyczne

Do przeciwdziałania i realizacji zadań z zakresu zagrożeń epizootycznych tzn. zachorowań zwierząt właściwy na terenie gminy Przelewice jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Zygmunt Gabryś
74-200 Pyrzyce
ul. Młodych Techników 5a
tel. 91/5704424
e-mail :pyrzyce.piw@wetgiw.gov.pl

Zagrożenie fitosanitarne i zagrożenie środowiska

W przypadku zagrożenia fitosanitarnego na obszarze gminy Przelewice koordynację działań prowadzić będzie Referat Organizacyjno-Społeczny Urzędu Gminy, a w nim, stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa 74-210 Przelewice 75, tel. 91/3913834.

Zadania z zakresu ochrony środowiska oraz przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na terenie gminy Przelewice zajmuje się Referat Organizacyjno-Społeczny Urzędu Gminy, a nim stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Wymieniony Referat na co dzień współpracuje ze swoimi odpowiednikami w innych gminach z powiatu pyrzyckiego, a także z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

Zagrożenie katastrofą budowlaną

Na terenie gminy Przelewice zadania związane z zagrożeniami katastrofą budowlaną realizuje Referat Organizacyjno-Społeczny Urzędu Gminy , a w nim, stanowisko ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego, a nadzoruje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego adres: 74-200 Pyrzyce ul .Młodych Techników 5a, tel. 502283721

Awaria mediów komunalnych

Na terenie gminy Przelewice działają jednostki organizacyjne, które zajmują się poszczególnymi elementami: Dostarczanie wody: Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie oraz SM „Strzecha” w Kłodzinie. Dostarczanie energii cieplnej: kotłownie lokalne Spółdzielni Mieszkaniowych.

Odbieranie nieczystości: PPK Pyrzyce, „Remondis” Szczecin, PGK Barlinek. Transport publiczny: PKS, „Paanbus” Stare Czarnowo, Zaopatrzenie w energię elektryczną: ENEA Operator SP. z o. o. Posterunek Energetyczny w Pyrzycach.

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna