tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZESPOŁU BOISK OGÓLNODOSTĘPNYCH 
 „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie, Gm. Przelewice

 

 1. Zespół boisk  jest własnością Gminy Przelewice, zarządzaną przez   Publiczną Szkołę Podstawową  w Żukowie, Gm. Przelewice.
 2. Obiekt jest ogólnodostępny, czynny w okresach:
  1. od 1 kwietnia do 30 października każdego roku
   1. planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego w godz. 8.00 – 14.00,
   2. dla wszystkich chętnych poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 21.00, sobota godz. 10.00 -  21.00
  2. od 1 listopada do 31 marca  każdego roku
   1. planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego w godz. 8.00 – 14.00,
   2. dla wszystkich chętnych poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 18.00, sobota godz. 10.00 -  18.00
  3. dopuszcza się inny czas pracy boisk w uzgodnieniu z  zarządzającym.
 3. Nie wprowadza się odpłatności za korzystanie z obiektu poza przypadkiem wyrównania wyrządzonych szkód.
 4. Z boisk mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, grupy młodzieży pod opieką osoby dorosłej, inne osoby dorosłe pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za grupę, po uzyskaniu zgody osoby zarządzającej obiektem.
 5. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego.
 6. Nad prawidłowym korzystaniem z płyt boisk, urządzeń sportowych oraz zaplecza socjalno-sanitarnego czuwa trener środowiskowy lub nauczyciel wf Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie zatrudniony przez Zarządzającego.
 7. Z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom.
 8. Osoby korzystające z boisk:
  1. są zobowiązane do zachowania czystości i porządku;
  2. ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody umyślne.
 9. Na terenie zespołu boisk zabrania się:
  1. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych,
  2. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania płyt boisk    szczególnie gumą do żucia;
  3. poruszania się na skuterach, rowerach, rolkach i wrotkach;
  4. przebywania na obiektach osób nietrzeźwych i pod wpływem środków              odurzających;
  5. wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia;
  6. wprowadzania zwierząt;
  7. zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z boisk.
 10. W przypadku naruszenia punktu 5 i 9 niniejszego regulaminu, trener może nakazać; zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły.
 11. Zarządca boisk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez grupy pozaszkolne
 12. Zarządca boisk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk.
 13. Trener środowiskowy może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego regulaminu może zakazać dalszego korzystania z boisk.
 14. Szczegółowe zasady korzystania z boisk ze względu na typ nawierzchni określają regulaminy ich użytkowania.
 15. Zarządzający boiskami zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w celu przeprowadzenia:
  1. imprez sportowo-rekreacyjnych,
  2. rozgrywek międzyszkolnych;
  3. prac konserwacyjnych;
  4. niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażającym użytkowania oraz nawierzchniom boisk.
 16. Książkę rezerwacji boisk w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy prowadzi trener środowiskowy.
 17. Przystąpienie do zajęć na niniejszych obiektach sportowych jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminu.
 18. Regulamin boiska z nawierzchnią z poliuretanu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 19. Regulamin boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna