tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Konsultacje społeczne z mieszkańcami

Serdecznie zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych na niniejszej stronie

Do pobrania: uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przelewice


Konsultacje społeczne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy fermy hodowli i chowu trzody chlewnej

Zarządzenie nr 69/2018 z 31.07.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki - do pobrania >> TUTAJ

Formularz  konsultacyjny >> TUTAJ


Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 09.08.2018 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki >> TUTAJ


Więcej szczegółowych informacji na ten temat w Biuletyni Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.przelewice.pl/unzip/6632.dhtml

oraz na stronie www.przelewice.pl

Relacje z podjęcia uchwały przez RG Przelewice o przystąpieniu do sporządzenia plau zagospodarowania przestrzennego >> TUTAJ

 


Konsultacje społeczne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy hodowli i chowu trzody chlewnej

Zarządzenie nr 69/2018 z 31.07.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki - do pobrania TUTAJ

Formularz  konsultacyjny >> TUTAJ

 


Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

Szczegółowe informacje na temat rewitalizacji w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice na lata 2017-2023” i prowadzonych w tym zakresie konsultacji z mieszkańcami >> TUTAJ

 

Zaproszenie na II spotkanie konsultacyjne mieszkańców Przywodzia, Płońska i Ślazowa

                         

Serdecznie zapraszam mieszańców  na II otwarte spotkanie konsultacyjne w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice na lata 2017-2023”, na których zostaną omówione propozycje oraz plany związane z rozwojem Gminy Przelewice. W związku z tym, że miejscowości: PRZYWODZIE, PŁOŃSKO i ŚLAZOWO zostały zakwalifikowane jako obszar zdegradowany i podlegają rewitalizacji, Państwa głos będzie szczególnie ważny. Podczas spotkania będą przedstawione propozycje dla tych miejscowości, w ramach których, każdy z mieszkańców będzie miał szansę wypowiedzieć się na temat potrzeb i pomysłów związanych z tym  obszarem.
            

Spotkania z  miezszkańcami odbędą się  28 listopada 2017 r. :

o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Przywodziu

o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Rosinach

o godz. 16:30 w świetlicy wiejskiej w Ślazowie

        Zapraszam do aktywnego udziału w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przelewice.

      Wójt Gminy

Mieczysław Mularczyk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego dla projektu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice na lata 2017-2023”.


Zaproszenie na I spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji


Konsultacje społeczne dotyczące nadania imienia skwerowi w Jesionowie


Protokół ze spotkania odbytego w dniu 13 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy skwerowi w miejscowości JesionowoSprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026


 

Konsultacje społecznych Strategii Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026

Na podstawie Zarządzenia nr 38/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026 zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu gminy Przelewice do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026

Treść projektu Strategii i formularz do zgłaszania opinii lub uwag, znajdują są do pobrania poniżej, a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach - w pok. nr 1 lub w sekretariacie pok. nr 11.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 22 czerwca 2017 r. do 06.07.2017 r. w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026 na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przelewice: www.przelewice.pl pod hasłem Strategia Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026 i w Biuletynie Informacji Publicznej, a potem przyjmowanie uwag i opinii na piśmie za pomocą poczty elektronicznej czy na formularzu zgłaszania uwag udostępnionym w Urzędzie Gminy w Przelewicach, na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej szczegółów w zarządzeniu >> TUTAJ

Formularz - do pobrania TUTAJ

Strategia Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026 - do pobrania TUTAJ


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Szczecinie

Do pobranie pełna treść Obwieszczenia w wersji pdf >> TUTAJ

 

KONSULTACJE PROJEKTU „PLANU DZIAŁANIA GMINY PRZELEWICE  WSKAZUJĄCEGO PROJEKTY OPARTE NA ENDOGENICZNYM POTENCJALE OBSZARU GMINY”


Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Planu Działania Gminy Przelewice wskazującego projekty oparte na endogenicznym potencjale obszaru gminy”.

W dniu 10.102016 r. w lokalu Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przedmiotowego Projektu. W trakcie trwania spotkania nie zgłoszono żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przelewice; dnia 11.10.2016 r.                       Wójt Gminy
                                                          Mieczysław Mularczyk

 


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Na podstawie § 2. 1. Zarządzenia nr  87/2016 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  „Planu Działania Gminy Przelewice  wskazującego projekty oparte na endogenicznym potencjale obszaru gminy” z a p r a s z a m y wszystkich mieszkańców z terenu gminy Przelewice do wzięcia udziału  w konsultacjach PROJEKTU  „PLANU DZIAŁANIA GMINY PRZELEWICE  WSKAZUJĄCEGO PROJEKTY OPARTE NA ENDOGENICZNYM POTENCJALE OBSZARU GMINY”

Treść projektu Planu i formularz do zgłaszania opinii i propozycji, znajdują się na stronie www.bip.przelewice.pl, a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach w pok. nr 1 oraz u  sołtysów z terenu gminy Przelewice.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie otwartego spotkania z mieszkańcami w dniu  10.10.2016 r. o godz. 16.30 w lokalu Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach.

Więcej szczegółów w zarządzeniu >> TUTAJ

Formularz - do pobrania TUTAJ

 

 


 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Przelewice w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przelewice: TUTAJ

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Przelewice ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Przelewice w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Przelewice

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców gminy Przelewice w sprawie poddanej konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Gminy Przelewice w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przelewice.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 01 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

4. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na wypełnieniu formularza, stanowiącego załącznik nr 1 Zarządzenia po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wyrażeniu opinii na jego temat.

Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej www.przelewice.pl, w zakładce „Konsultacje społeczne z mieszkańcami”, na stronie BIP Urzędu Gminy w Przelewicach www.bip.przelewice.pl, a także dostępny jest w pok. nr B6  Urzędu Gminy w Przelewicach w godz. 7.30 -15.30.

Wypełnione formularze należy przesyłać drogą:
•    elektroniczną na adres e-mail: gmina@przelewice.pl,
•    tradycyjną – na adres Urzędu Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75 – decyduje data wpływu,
bądź dostarczyć osobiście do pok. 11 Urzędu Gminy w Przelewicach.

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu „Dojrzałe Partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 38/2015 z dn. 31.03.2015 r.
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Przelewice w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Przelewice
  3. Formularz zgłoszenia uwag

 

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przelewice, który zamierzam przedłożyć pod obrady Rady Gminy Przelewice.

W okresie od 09 sierpnia do 02 września 2013 r. Wójt Gminy Przelewice przedstawił do konsultacji - poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przelewicach www.przelewice.pl - projekt uchwały Rady Gminy Przelewice w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przelewice.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było przesłać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, bądź elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl.

W trakcie trwania w/w konsultacji do przedstawionego projektu uchwały do tut. Urzędu nie wpłynęła żadna uwaga/opinia.

Przelewice; dnia 03.09.2013 r.

                                                                             Wójt Gminy

                                                                           mgr Marek Kibała

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przelewice

Poniżej znajduje się projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przelewice, który zamierzam przedłożyć pod obrady Rady Gminy Przelewice.

Do każdego z rozdziałów można zaproponować zmianę. Dla ułatwienia, prosimy o kopiowanie danego zapisu do swojej wypowiedzi i zaznaczanie proponowanej zmiany poprzez podkreślenie lub pogrubienie. Proszę o podanie uzasadnienia proponowanej zmiany.

Wyrażenie pisemnej opinii prosimy o przesłanie do tut. Urzędu  na adres:
Urząd Gminy w Przelewicach
74-210 Przelewice 75
lub poprzez adres e-mail: gmina@przelewice.pl

Termin konsultacji: od 09.08.2013 r. do 02.09.2013 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

Projekt uchwały – do pobrania

Wójt Gminy
Marek Kibała


Konsultacje społeczne Kontraktu Samorządowego

ZAPROSZENIE do udziału w konsultacjach

W ramach nowej perspektywy finansowej środków unijnych 2014-2020 Gmina Przelewice będzie starać się o pozyskanie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). W zakresie tego działania wspólnie z gminami sąsiednimi i partnerskimi przygotowywany jest tzw. Kontrakt Samorządowy, w którym mają być ujęte do realizacji w latach 2015-2020 projekty o znaczeniu strategicznym dla regionu. Kontrakt ma być dokumentem, w którym zostaną uwzględnione inicjatywy różnych sektorów regionu m.in.: publicznego, prywatnego i społecznego.

W ramach RPO będą dofinansowane przede wszystkim zadania o charakterze pro-gospodarczym. W Kontrakcie jako zadania priorytetowe mają znaleźć się projekty promujące m.in.:

  • przedsiębiorczość, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm i rozwoju już istniejących,
  • strategie niskoemisyjne,
  • równość kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia,
  • ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej  oraz równy dostęp do dobrej jakości edukacji wczesnej,
  • lepsze dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku lokalnego,
  • inwestowanie w kształcenie, szkolenie, szkolnictwo zawodowe.

Rolą samorządu terytorialnego jest rozpoznanie potrzeb i pomysłów lokalnych przedsiębiorców, instytucji, stowarzyszeń na realizację w/w zadań priorytetowych RPO, a także pomoc w ich realizacji.

ważamy, że największym problemem Gminy Przelewice jest duży wskaźnik bezrobocia, brak miejsc pracy, mały rozwój przedsiębiorców,  co w dużym stopniu wpływa na zubożenie naszego społeczeństwa i powstawanie patologii społecznych.

Wobec tego zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, instytucje kultury, oświaty, stowarzyszenia i wszystkie osoby fizyczne, które mają pomysł na rozwój gospodarczy naszego regionu, które chciałby zainwestować na terenie naszej gminy na:


konsultacje społeczne pn. „Mój pomysł na udział w Kontrakcie Samorządowym”,

które odbędą się w dniu 10.03.2015 r. o godz. 17.00
w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach.


Podstawą sukcesu naszej gminy jest owocna współpraca tut. Urzędu z każdym sektorem naszego społeczeństwa. Stąd zależy nam bardzo na Państwa aktywnym uczestnictwie w procesie współtworzenia Kontraktu Samorządowego, gdyż bez Waszego udziału nie jesteśmy w stanie uczynić nic, a w szczególności pozyskać dużych źródeł zewnętrznego finansowania.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne i liczę na Państwa obecność.

     Wójt Gminy

Mieczysław Mularczyk


Harmonogram spotkania:
17.00 - przywitanie uczestników konsultacji przez Wójta Gminy Przelewice,
17.15 - omówienie podstawowych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego,
17.30 -omówienie założeń do Kontraktu Samorządowego,
17.45 - zaprezentowanie pomysłów na rozwój gospodarczy Gminy Przelewice,
18.15 - dyskusja
19.00 - zakończenie konsultacji

Do pobrania: zaproszenie w wersji pdf

 


Zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych

Szanowni Państwo,
zapraszam do udziału w badaniach ankietowych dotyczących opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji zabudowy folwarcznej oraz zespołu pałacowo-parkowego w Przelewicach
. Naszym zamierzeniem jest pozyskanie jak najszerszej informacji zwrotnej od  mieszkańców naszej Gminy odnośnie zagadnień zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji zabudowy folwarcznej oraz zespołu pałacowo-parkowego w Przelewicach.

Chcemy, aby koncepcja zawierała również przemyślenia, sugestie i propozycje od mieszkańców, którzy dostrzegają bardziej efektywne sposoby wykorzystania zespołu pałacowo-parkowego wraz z zabudową folwarczną. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Państwa sugestie. Dlatego jeszcze raz proszę o udział w badaniach ankietowych i jedocześnie dziękuję za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Państwa udział w w/w badaniach wniesie cenny wkład w przygotowywaniu tej koncepcji oraz możliwości pozyskania unijnych środków finansowych.

 
Przelewice, dnia 26.01.2015 r.                                                          Wójt Gminy
                                                                                                Mieczysław Mularczyk

 

Na Państwa propozycje oczekujemy do 02 lutego 2015 roku. Można je składać osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 11), listownie na adres: Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75 lub elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl

Formularz ankietowy >> do pobrania

 

 


Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Przelewice na lata 2015-2025

Zaproszenie na debatę

Mieszkańcy Gminy Przelewice

Zapraszam Państwa na spotkanie w dniu 22 sierpnia 2014 r., które odbędzie się o godzinie 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach i dotyczyć będzie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Przelewice na lata 2015-2025.

Naszym zamierzeniem jest pozyskanie jak najszerszej informacji zwrotnej od całej społeczności lokalnej z terenu gminy odnośnie strategicznych zagadnień dotyczących przyszłości naszej Gminy.  Chcemy,  aby  Strategia zawierała również przemyślenia, sugestie i propozycje od mieszkańców, którzy dostrzegają rzeczywiste bolączki i nowe perspektywy, szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony naszej Gminy. Każdy głos w dyskusji jest i będzie dla nas bardzo cenny.

Przyjdź i wyraź swoje zdanie na temat strategicznej wizji rozwoju Gminy Przelewice na lata 2015-2025.

Ważne jest, aby Strategia Rozwoju Gminy odzwierciedlała rzeczywistą sytuację w naszej Gminie oraz jej najważniejsze potrzeby. Dlatego jeszcze raz proszę o aktywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych w piątek 22 sierpnia o godzinie 17-tej  w sali GCK w Przelewicach.

 

Przelewice; dnia 11.08.2014 r.                                               Z wyrazami szacunku,

                            Wójt Gminy

mgr Marek Kibała


Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Przelewice na lata 2015 - 2025 - weź udział w badaniu ankietowym

Szanowni Państwo,
przystąpiliśmy do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Przelewice na lata 2015-2025, dokumentu mającego określić kierunek rozwoju naszej Gminy na najbliższe lata oraz priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Aby Strategia Rozwoju odzwierciedlała  rzeczywistą  sytuację  w  Gminie oraz jej najważniejsze potrzeby zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Państwa sugestie.
                                      

    Wójt Gminy

mgr Marek Kibała
                                                                                                 

Na Państwa propozycje oczekujemy do dnia 14 sierpnia 2014 roku. Można je składać osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 11), listownie na adres: Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75 lub elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl

Formularz ankietowy do pobrania

Dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Państwa udział w badaniach ankietowych wniesie cenny wkład w budowę Strategii Rozwoju Gminy Przelewice na lata 2015-2025.


 

Konsultacji społeczne projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

Protokół ze spotkania konsultacyjnego w sprawie: przyjęcia projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pełna treść protokołu - do pobrania


Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Informuję, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. który zamierzam przedłożyć pod obrady Rady Gminy Przelewice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2014 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2014 r.

 

Mając na uwadze powyższe, zapraszam Mieszkańców z terenu gminy Przelewice na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia

11 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Przelewice

(godz. 16:00 – sala konferencyjna)

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Przelewice o przygotowanym projekcie uchwały.

        Wójt  Gminy

    mgr Marek Kibała

Do pobrania:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Zarządzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Przelewice  z dnia 26 maja 2014 r. o podjęciu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 


Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice  na lata 2014 -2020, który zamierzam przedłożyć pod obrady Rady Gminy Przelewice.

W okresie od 21.10.2013 r. do 28.10.2013 r. przedstawiłem do konsultacji - poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przelewicach www.przelewice.pl  - projekt uchwały Rady Gminy Przelewice w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice  na lata 2014 -2020. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było przesłać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, bądź elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl.

W trakcie trwania w/w konsultacji do przedstawionego projektu uchwały zgłoszono ustnie uwagi i spostrzeżenia podczas warsztatów konsultacyjnych dla mieszkańców Gminy, które odbyły się w dniu 25.10.2013 r. w tut. Urzędzie. Uznając zgłoszone uwagi za zasadne dokonano stosownych poprawek projektu w/w uchwały.
  

Poza tym nie wpłynęła żadna inna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Przelewice; dnia 30.10.2013 r.
                                 

Wójt Gminy
mgr Marek Kibała

Do pobrania: aktualny projekt strategii


Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2014 - 2020

Informuję, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2014 - 2020, który zamierzam przedłożyć pod obrady Rady Gminy Przelewice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 62/2013 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 października 2013 r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam Mieszkańców z terenu gminy Przelewice na warsztaty konsultacyjne dla mieszkańców Gminy w dniu 25.10.2013 r. do tut. Urzędu (godz. 16.30 - sala konferencyjna) oraz do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na formularzu,  stanowiącym załącznik nr 2 do w/w zarządzenia. Do każdego z rozdziałów można zaproponować zmianę. Dla ułatwienia, proszę o kopiowanie danego zapisu do swojej wypowiedzi i zaznaczanie proponowanej zmiany poprzez podkreślenie lub pogrubienie oraz podanie uzasadnienia proponowanej zmiany.

Wyrażenie pisemnej opinii prosimy o przesłanie do tut. Urzędu  na adres:

Urząd Gminy w Przelewicach

74-210 Przelewice 75

lub poprzez adres e-mail: gmina@przelewice.pl

 

Termin konsultacji:

od 21.10.2013 r. do 28.10.2013 r.  (poniedziałek do godz. 15:00)

Wójt Gminy

Marek Kibała


UCHWAŁA NR XXIX/229/2013RADY GMINY  PRZELEWICE z dnia 28 września 2013 r. w sprawie  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych - do pobrania

 

Uchwała  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2013 r. poz. 3792 - do pobrania

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna