tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Tryb bezkonkursowy

OFERTY NGO W TRYBIE BEZKONKURSOWYM (19a)
 

Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) -  Artykuł 19a   Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.)

NOWY wzór oferty w trybie 19a - plik do pobrania
 

Oferty należy składać w sekretariacie UG Przelewice:
Urząd Gminy w Przelewicach
74-210 Przelewice
pokój 11

* * * * *

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice