tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Tryb bezkonkursowy

OFERTY NGO W TRYBIE BEZKONKURSOWYM (19a)
 

Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) -  Artykuł 19a   Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.)

 wzór uproszczonej oferty w trybie 19a - plik do pobrania

wzór uproszczonego sprawozdania w trybie 19a - plik do pobrania


 

Oferty należy składać w sekretariacie UG Przelewice:
Urząd Gminy w Przelewicach
74-210 Przelewice
pokój 11


* * * * *


 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych   

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 02.11.2022 r. na realizację zadania publicznego pn.„Otwarty dzień Klubu Karate ANTAI- promocja sportu i aktywności fizycznej dla każdego: od początkującego do zaawansowanego”,  obejmującego wspieranie zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

W załączniku:

1. Oferta

2. Formularz

 


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych   

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 31.10.2022r. na realizację zadania publicznego pn.„Niepodległościowy turniej szachowy ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych”,  obejmującego wspieranie zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

W załączeniu:

  1. Oferta
  2. formularz

 


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych - Stowarzyszenie „Przelewice dla Przyszłości”.

Ogłoszenie  o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 11.05.2022r. na realizację zadania publicznego pn. „Szachowe potyczki rodzinne” obejmującego wspieranie zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

W załączeniu:

  1. Oferta
  2.  formularz

 


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych- Koła Gospodyń Wiejskich w Żukowie ISKRA.

Ogłoszenie  o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 04.05.2022r. na realizację zadania publicznego pn. „Sport i rekreacja - razem integrujemy się  oraz dbamy o aktywny i zdrowy tryb życia " obejmującego wspieranie zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

W załączeniu:

  1. Oferta
  2.  formularz

 

 

 

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych- Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów

Ogłoszenie  o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 18.03.2022r. na realizację zadania publicznego pn. „Gala Olimpijska w Przelewicach – promocja olimpijczyka  Ziemi Przelewickiej" obejmującego wspieranie zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

Do pobrania:

1. Oferta - dane archiwalne

2. formularz

 


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Koło Gospodyń Wiejskich w Przywodziu

Ogłoszenie  o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 22.02.2022r. na realizację zadania publicznego pn. „Mała rzecz a cieszy" obejmującego wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Do pobrania:

1. Oferta - dane archiwalne

2. formularz

Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie