tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOTACJĘ

W ramach programu „Czyste powietrze” przedstawiamy niezbędne informacje w celu złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Gminy.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOTACJĘ ZA    POŚREDNICTWEM URZĘDU GMINY

 1. Wniosek składa właściciel/współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

UWAGA: W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaściciel na realizację przedsięwzięcia (załącznik we wniosku o dofinansowanie).

 1. Wnioski wypełniane są wyłącznie przy pomocy aplikacji pn. PORTAL BENEFICJENTA dostępnej na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem https://wnioski.wfos.szczecin.pl/ (wniosek o dofinansowanie można pobrać po zalogowaniu się na portalu). Konto musi być zarejestrowane na osobę fizyczną, która będzie składała wniosek.

UWAGA: W miarę możliwości przed wizytą w Urzędzie Gminy prosimy o samodzielną rejestrację na Portalu Beneficjenta (pod wskazanym linkiem do portalu – w panelu logowania należy kliknąć „Rejestracja dla osób fizycznych” ).

 1. Dane Wnioskodawcy: imię, nazwisko, pesel, numer telefonu do kontaktu, e-mail, NIP (o ile Wnioskodawca rozlicza się z urzędem skarbowym podając nr NIP)
 2. Informację o współmałżonku Wnioskodawcy: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania.
 3. Informację o wszystkich pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego (w przypadku współwłasności) : imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 4. Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy

UWAGA: Należy podać adres do korespondencji w Polsce.

 1. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy właściwy do przekazania dotacji.
 2. Informacje dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego/wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie:
 • adres budynku/lokalu mieszkalnego
 • numer księgi wieczystej budynku lub nieruchomości na której jest położony dany budynek mieszkalny/lokal mieszkalny (w formacie AA0A/00000000/0),
 • numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji – przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy),
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m²]
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Programu w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie – należy podać powierzchnię w m² wykorzystaną na prowadzenie działalności gospodarczej oraz liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

UWAGA: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

 1. W przypadku jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie należy podać datę rozpoczęcia przedsięwzięcia – data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego na materiał, usługę, urządzenie związane z realizowanym przedsięwzięciem.
 2. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, na który Wnioskodawca chce uzyskać dotację:
 • Źródło ciepła ( można wybrać tylko jedno nowe źródło ciepła):
 • Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • Pompa ciepła powietrze/woda,
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • Pompa ciepła powietrze/powietrze, 
 • Gruntowa pompa ciepłą o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • Kocioł gazowy kondensacyjny,
 • Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)
 • Kocioł na węgiel (ekogroszek) – koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu ( wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.
 • Kocioł zgazowujący drewno,
 • Kocioł na pellet drzewny,
 • Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie – wchodzi w życie od 1 lipca 2021 r.
 • Ogrzewanie elektryczne,
 • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej,
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa – w obecnej wersji wniosku podaje się powierzchnię w m² przegród, którą zamierza się ocieplić oraz powierzchnie w m² okien czy drzwi, jakie mają być docelowo montowane
 • Dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)
 1. W przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wydanego do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zaświadczenia są wydawane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania to osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód n osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

UWAGA: Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązujących w grudniu roku poprzedzającego rok założenia wniosku o dofinansowanie.

 1.  W przypadku ubiegania się o podstawowy poziom dofinansowania (osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł) należy wziąć pod uwagę dochód wyłącznie Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę). W celu ułatwienia wyliczenia dochodu Wnioskodawcy można przygotować dokumenty potwierdzające roczny dochód. We wniosku należy podać łączną wartość dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę ze wszystkich źródeł:
 • Roczny dochód ustalany na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A – pozycja PIT „Podstawa obliczania podatku”,
 • Roczny dochód ustalany na podstawie PIT-16 (karta podatkowa), PIT-28 (ryczałt od dochodów ewidencjonowanych),
 • Roczny dochód ustalany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na podstawie ha przeliczeniowych – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w przypadku gdy gospodarstwo rolne objęte jest małżeńską ustawową wspólnością majątkową liczbę ha przeliczeniowych dzieli się na pół,

Roczny dochód Wnioskodawcy niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca osiągający dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedniego roku, pod warunkiem, że okres podatkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. W pozostałych sytuacjach, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego. Wnioskodawca wpisuje dochód na podstawie dokumentu poświadczającego dochód roczny, właściwego dla danego kraju.

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy