tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

UWAGA MIESZKAŃCY - przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków w terminie do 30.06.2022 roku. Deklarację można złożyć elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Przelewicach.Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właściciela lub zarządcy nieruchomości, w której znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Ustawodawca przewidział sankcje za niedopełnienie ww. obowiązku.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków art. 27h.1 – Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27 g ust.1, podlega karze grzywny. Orzekanie w sprawach o powyższy czyn następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie.

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie