tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Ruszyła nowa edycja programu dla osób fizycznych „Moja Woda” z dotacjami na małą retencję do 6 tys. zł

Ruszyła nowa edycja programu dla osób fizycznych  „Moja Woda” z dotacjami na małą retencję do 6 tys. zł

Wnioskodawcą mogą być osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach  jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono–niebieskiej infrastruktury. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie  Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej).

Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą  do  zatrzymywania  wody  opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do  kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu Priorytetowego "Moja Woda" oraz w Regulaminie naboru wniosków.

Nabór i wypełnienie wniosku dla osób fizycznych możliwe jest po zalogowaniu lub utworzeniu konta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl/

Dotacja 80% kwoty 2.000-6.000 tyś zł.

Zawieranie umów do 30.06.2023 r.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2023 do 30.06.2024

Wypłata w formie refundacji nie później niż do dnia 31.12.2024

Nabór ruszył dzisiaj - kto pierwszy ten lepszy, kończy się po wyczerpaniu puli.

Regulamin naboru

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna