tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Porządek Obrad LX Sesji Rady Gminy Przelewice

LX Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 26 września. /tj. wtorek /. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w Gminnym Centrum Kultury.

PORZĄDEK OBRAD

LX SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII , LIX Sesji
 1. Interpelacje i zapytania Radnych
 2. Informacja o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2023 roku
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Przelewice za poprzedni rok szkolny 2022/2023, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz nt. funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024
 • dyskusja
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przelewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2024 roku – druk nr 411
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026– druk nr 412
 • dyskusja
 • głosowanie

 

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,, Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 r.  – druk nr 413
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/310/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice– druk nr 414
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Lucin oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 415
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 416
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2024 rok na dotację dla OSP
  w Lubiatowie przeznaczonej na wkład własny potrzebny przy zakupie średniego samochodu pożarniczego  -
  druk nr 417
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
 2. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Przelewice .
 4. Wolne wnioski, pytania i oświadczenia.
 5. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Gminy Przelewice.            

Przewodniczący Rady Gminy
                                Marian Świderski

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna