tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Ogłoszenie o zebraniach wiejskich

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 4 ust 4 pkt 1 Statutu Sołectwa Kłodzino

z w o ł u j ę   

Z E B R A N I E   W I E J S K I E 
W   
S O Ł E C T W I E   K Ł O D Z I N O

NA DZIEŃ   23 WRZEŚNIA 2021 r. (czwartek)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00

MIEJSCE ZEBRANIA:  ŚWIETLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W  KŁODZINIE

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie zaplanowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok i omówienie spraw bieżących sołectwa.

Terminy  kolejnych zebrań:

22.09.2021 godz. 19:00 zebranie w Lubiatowie

23.09.2021 godz. 18:00 zebranie w Kłodzinie

27.09.2021 r. godz. 19:00 zebranie w Klukach

28.09.2021 r. godz. 18:00 zebranie w Przelewicach

21.09.2021 godz. 18:00  zebranie w Jesionowie

22.09.2021 godz. 18:00 zebranie w Ukiernicy

07.09.2021r. godz. 16:30 zebranie w Kosinie

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy