tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Przelewice 26.10.2021r.

PORZĄDEK  OBRAD

XXXVIII –SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

              

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji 
 1. Wolne wnioski, pytania i oświadczenia
 2. Interpelacje i zapytania Radnych
 3. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadana psów – druk nr 263
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • Dyskusja
 • Głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
  od nieruchomości- druk nr 264
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • Dyskusja
 • Głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
  od środków transportowych - druk nr 265
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • Dyskusja
 • Głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok
  – druk nr 266
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • Dyskusja
 • Głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukach- druk nr 267
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • Dyskusja
 • Głosowanie
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
 2. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje i zapytania Radnych
 3. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Przelewice
 4. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Przelewice      

                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                      Marian Świderski

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy