tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Obrady XXXVII - Sesji Rady Gminy Przelewice

XXXVII –Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 28 września 2021 r. / tj. wtorek /. Rozpoczęcie obrad – godzina 10.00. Miejsce obrad – sala Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach.

 

PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie zmian do porządku obrad
 3. przyjęcie protokołów z obrad XXXIV. XXXV, XXXVI  Sesji
 1. Interpelacje i zapytania Radnych
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Przelewice za poprzedni rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  oraz nt. funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022
 • dyskusja
 1. Informacja o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2021 roku.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Przelewice za I półrocze 2021 roku
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Przelewice i określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów  –druk nr 254
 • dyskusja
 • głosowanie

 

 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 255
 • Opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Rosiny oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 256
 • Opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski, pytania, oświadczenia.
 3. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Przelewice.                  

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Marian Świderski

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy