tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Obrady XLVIII –SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

XLVIII Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 27 września. /tj. wtorek /. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w Gminnym Centrum Kultury.

PORZĄDEK  OBRAD:           

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV, XLVI, XVLII Sesji 
 1. Wolne wnioski, pytania i oświadczenia
 2. Interpelacje i zapytania Radnych
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Przelewice za poprzedni rok szkolny 2021/2022,w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz nt. funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023- druk nr 330
 • dyskusja
 1. Informacja o realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2022 r.- druk nr 331
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Przelewice za I półrocze 2022 r.- druk nr 332
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok- druk nr 333
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach – druk nr 334
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach – druk nr 335
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Przelewice. – druk nr 336
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/251/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej– druk nr 337
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach – druk nr druk nr 338
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
 2. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje i zapytania Radnych
 3. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Przelewice
 4. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Przelewice      

                                              

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Świderski

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie