tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Obrady XLV Sesji Rady Gminy Przelewice

XLV Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 28 czerwca 2022r. /tj. wtorek /. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w Gminnym Centrum Kultury.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji
 1. Wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych 
 2. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego "Segregacja - ważna akcja" przeprowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej Gminy Przelewice.

PRZERWA

 1. Interpelacje i zapytania Radnych
 2. Debata nad Raportem o stanie Gminy Przelewice za rok 2021
 3. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2021druk nr 312
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2021 r. , sprawozdanie finansowe
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2021 r.druk nr 313
 • Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.
 1. Absolutorium dla Wójta Gminy – druk nr 314
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej
 • Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
  i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice-
  druk nr 315
 • Opinia Komisji Społecznej
 • Dyskusja
 • głosowanie
 1. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 4 interpelacje i zapytania Radnych .
 2. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Przelewice.
 3. Wolne wnioski, pytania, oświadczenia.
 4. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Przelewice.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Świderski

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie