tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Obrady XLIV Sesji Rady Gminy Przelewice

    XLIV Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 31 maja  2022r. /tj. wtorek /. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w Gminnym Centrum Kultury.

PORZĄDEK OBRAD

XLIV SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji 
 1. Interpelacje i zapytania Radnych
 2. Wysłuchanie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Przelewice
 • Informację przedkłada Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach
 • Informację przedkłada Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach
 • Dyskusja
 1. Sprawozdanie z realizacji ‘’ Programu współpracy Gminy Przelewice
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021‘’ –
  druk  nr 307
 • Dyskusja
 • Głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk  nr 308
 • Opinia Komisji Rolnictwa
 • Dyskusja
 • Głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki z obrębu Jesionowo zajętej na aleję drzew owocowych oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarci umowy dzierżawy. – druk  nr 309
 • Opinia Komisji Rolnictwa
 • Dyskusja
 • Głosowanie
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
 2. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje i zapytania Radnych .
 3. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Przelewice.
 4. Wolne wnioski, pytania, oświadczenia.
 5. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Przelewice.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Świderski

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie