Dziś jest: Sobota 19 października 2019, imieniny: Piotra i Ziemowita
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

GOSPODARKA KOMUNALNA

 •  

 

 


 


Kontrole przestrzegania zasad segregacji odpadów

Wójt Gminy Przelewice informuje

o przeprowadzanych kontrolach dotyczących przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych

 

Działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.

Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów. Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia.

Osoba kontrolująca, sprawdza czy w pojemnikach na odpady nie ma szkła, plastiku, czyli tych nieczystości, które należy selektywnie zbierać. Sprawdza się również, czy przy pojemnikach na odpady nie zostały zgromadzone odpady wielogabarytowe, gruz, itp.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych naliczona zostanie w drodze decyzji opłata jak za zbieranie odpadów zmieszanych, tj. 17 zł od osoby.

Proszę o dokonywanie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.


Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2019 r.:

Uwaga!

Odpady pochodzące z działalności rolniczej (opony rolnicze, odpady folii i sznurka)  można przekazywać odpłatnie do firmy EKO24

Punkt przyjmowania odpadów ul. Chojeńska 42 Dębno tel. 957602938

- siedziba firmy ul. Królowej Jadwigi 1, Dębno

 


Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że w marcu 2017 r. z terenu gminy odbierane będą odpady wielkogabarytowe. Ich odbiór  należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Przelewicach tel. 91/564 33 92 lub w PPK Pyrzyce tel. 91/579 19 77 przynajmniej dzień przed terminem wywozu.

Gabaryty nie będą odbierane z nieruchomości, które wcześniej nie zostały zgłoszone.

Prosimy o nie wystawianie: puszek po farbach lub innych odpadów niebezpiecznych, części samochodowych, elementów karoserii, opon od ciągników rolniczych oraz tych które mieszczą się w pojemnikach na odpady komunalne.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych >> TUTAJ

 

 


ODPADY WIELKOGABARYTOWE

W dniu 24.05.2016 r.  z terenu gminy Przelewice odbierane będą odpady wielkogabarytowe. Odbiór wyżej wymienionych odpadów należy zgłosić w Urzędzie Gminy w Przelewicach tel. 91/5643392 lub w PPK Pyrzyce tel. 91/5791977 przynajmniej dzień przed terminem wywozu.

Zabierane będą zużyte meble oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Prosimy o  nie wystawianie zużytych opon samochodowych.

Zużyte opony samochodowe można przekazać do PSZOK dostępnego dla mieszkańców gminy Przelewice w dniach: wtorek 9:00-19:00, piątek 9:00-19:00, sobota 9:00-15:00.

 


Jak segregować odpady

 


PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Przelewice a Pyrzyckim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Pyrzycach  informujemy, że do czasu utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) na terenie gminy Przelewice, funkcję PSZOK dla mieszkańców gminy będzie realizował:

         Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
      Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce

Dostępność: wtorek, piątek  w godz. 10:00 – 18:00, sobota 9:00 - 15:00, tel. 91/5791960           

Istnieje możliwość przekazania odpadów zgodnie z § 7.1 uchwały nr VI/40/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 20.03.2015 r. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów:

1) pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a) meble i inne odpady wielogabarytowe,
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
g) zużyte opony,
h) odpady budowlano – remontowe do wysokości 150 kg na rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym,
i) popiół z palenisk domowych;

2) zebrane selektywne w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:
a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone.


 W PSZOK nie będą przyjmowane:

 1. zmieszane odpady komunalne;
 2. odpady budowlane zawierające azbest, smołę;
 3. odpadowa papa;
 4. odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 5. odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w § 7.1 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi>> deklaracja.pdf

                                             >> deklaracja.doc


 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na następne miesiące przedstawiony zostanie do dnia 25 lipca 2015. Jest to związane z tym, że firma, która wygrała przetarg na odbiór odpadów tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu w lipcu będzie testować ustalone trasy, co bezpośrednio przekłada się na koszty odbioru odpadów.

 


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE

Dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych w workach
 

W związku z prośbami mieszkańców oraz dużą ilością odpadów - zwłaszcza  butelek po napojach - w okresie letnim, zostanie zorganizowana dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych (worki) w dniach 11-08-2015 i 01-09-2015 (wtorek). Pozostałe terminy odbioru frakcji segregowanych odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na tablicach informacyjnych poszczególnych sołectw i na stronie internetowej >> TUTAJ oraz do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 2 lub u sołtysa.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że istnieje możliwość otrzymania  dodatkowych worków w trakcie odbioru odpadów.  Poza wyznaczonymi terminami odbiorów worki dostępne są w Urzędzie Gminy pokój nr 2.

       Prosimy o wystawienie worków w  podanym terminie najpóźniej do godz. 6:00.

Przelewice, dnia 06.08.2015 r.

                                                       Wójt Gminy

                                        Mieczysław Mularczyk

 

 


Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności

W dniu 6 marca 2015 r. Rada Gminy Przelewice uchwałą  nr V/29/2015 dokonała wyboru metody ustalania  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przelewice.

Zgodnie z powyższą uchwałą  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi:

 • 11,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady zbierane w sposób selektywny;
 • 17,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi uiszcza się  raz w miesiącu, w terminie do 15 każdego miesiąca z góry.

 

Obowiązujące stawki opłat, terminy płatności oraz szczegółowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie przyjętych uchwał przez RG Przelewice:

               Nazwa

                          Data

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

               01.07.2015 r.

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przelewice, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. 

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice.

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice.

 

01.07.2015


 •  

 • Komunikat Wójta Gminy - deklaracje na nowych drukach

  W związku z podjętą przez Radę Gminy Przelewice uchwałą o wyjściu ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 01.07.2015 r. i przejęciu przez Gminę systemu gospodarki odpadami wszyscy mieszkańcy posiadający nieruchomości w których powstają odpady komunalne zobowiązani są  złożyć w Urzędzie Gminy w Przelewicach na nowych drukach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 30 czerwca 2015 r.

  Do pobrania>> deklaracja.pdf

                         deklaracja.doc

  Aby usprawnić i ułatwić naszym mieszkańcom składanie deklaracji i ewentualną pomoc w ich wypełnianiu planowane są dyżury pracowników Urzędu Gminy w Przelewicach wg poniższego harmonogramu:

      16.06.2015 r. - Jesionowo –   16.00 -19.00 (Publiczna Szkoła Podstawowa)
      17.06.2015 r. - Bylice –  17.00 -20.00 (świetlica wiejska)
      17.06.2015 r. - Ślazowo –  15.00 -18.00  (świetlica środowiskowa)
      17.06.2015 r. - Kłodzino – 16.00 -19.00 (Szkoła Podstawowa )
      18.06.2015 r. - Przelewice – godz. 16.00  - do 18.00 (Gminne Centrum Kultury )
      18.06.2015 r. - Kosin – 16.00 -19.00 (świetlica przy kościele)
      18.06.2015 r. - Laskowo –  12.00 -18.00 (Centrum Kształcenia na Odległość).
      19.06.2015 r. - Żuków – 15.00 -19.00 (Publiczna Szkoła Podstawowa)
      22.06.2015 r. - Kluki, Oćwieka –16.00 -18.00 (świetlica wiejska)
      22.06.2015 r. - Topolinek – 16.00 -18.00 (świetlica wiejska)
      23.06.2015 r. - Lucin –  godz. 16.30 – 19:00  (świetlica wiejska)
      24.06.2015 r. - Płońsko –  16.00 -18.00 (świetlica wiejska)
      24.06.2015 r. - Przywodzie – 16.00 -18.00  (świetlica wiejska)
      25.06.2015 r.-  Rosiny – 16.00 -18.00 ( świetlica wiejska)
      26.06.2015 r. - Ukiernica –  16 00 – 17.00  (świetlica wiejska)
      26.06.2015 r. - Lubiatowo –  16.00 -18.00 (świetlica wiejska).

      Wójt Gminy

  Mieczysław Mularczyk

 


 

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do pobrania TUTAJ

 Komunikat ZGDO - deklaracje na nowym druku

Mieszkańcy, u których nie nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji, tj. zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana liczby osób, zmiana właściciela, nie składają ponownie  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Otrzymany w korespondencji druk deklaracji pozostaje dla właściciela nieruchomości do wykorzystania w razie zaistnienia zmiany, powodującej konieczność złożenia korekty deklaracji.

Wszystkie gospodarstwa domowe powyżej 5 osób zobowiązane są do 31 marca 2015 r., złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Od 1 kwietnia 2015 r. wszystkich mieszkańców obowiązują takie same stawki opłat, naliczane od osoby:

 • odpady zbierane selektywnie 11 zł
 • odpady zbierane zmieszane 17 zł

Do pobrania - formularz deklaracji >> tutaj

Ponadto informujemy Państwa, iż w marcu br. dostarczane są do każedgo gospodarstwa domowego na terenie naszej gminy zawiadomienia, przygotowane przez ZGDO, o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi i informacje o zmianach w ich naliczaniu.

Uwaga!

Gmina Przelewice począwszy od lipca br. będzie samodzielnie zajmować się gospodarką odpadami. W związku z tym bardzo prosimy o uiszczanie w/w oplat do czerwca 2015 r. włącznie.


Do pobrania:

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia