Dziś jest: Czwartek 27 czerwca 2019, imieniny: Marii i Władysława
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Zespół Interdyscyplinarny

 

Wykaz przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych w województwie zachodniopomorskim: 
www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4837


Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 
www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4831

Niebieska Linia: 
www.niebieskalinia.pl

Instytucje świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w  Powiecie Pyrzyckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, ul. Młodych Techników 7, 74-200 Pyrzyce

 • tel. 91/8874120 do 125,   91/3979046, 91/8356089, fax. 91/8874126, e-mail: pcprpyrzyce@wp.pl
 • godziny urzędowania: pon.-  8.00-16.00, wt.-piąt.- 7.00 – 15.00

Punkt Interwencji Kryzysowej

 • siedziba PIK mieści się w budynku PCPR Pyrzyce
 • godz. urzędowania:  pon. 16.00 - 19.00, środa 16.30 – 18.30
 1. Koordynacja działań Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych
 2. Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy
 3. Pomoc psychologiczna i prawna – (Punkt Interwencji Kryzysowej)  
 4. Organizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach,  74-210 Przelewice 75

 • przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 • tel.: 91/5643392, 5643393, wew. 27, 3913827

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach

 • siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Przelewice
 • tel. 91/5643392 lub 93 wew. 26 czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy

Zespół Interdyscyplinarny w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75

 • tel. 91/3913826, e-mail: przemoc.przelewice@wp.pl

UCHWAŁA NR XIV/116/2015 RADY GMINY W PRZELEWICACH
                                                                  
 z dnia 22 grudnia 2015

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przelewice  na lata 2016-2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz.1390 ze zm.) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przelewice na lata 2016 -2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2016r.

 

Do pobrania wersja PDF >> TUTAJ

 


 

Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice

 


 

Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Przelewice w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice

 


 

Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice:

do pobrania


 

Zarządzenie Nr /2011
Wójta Gminy Przelewice
z dnia października 2011 r.

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach ds. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice.
    

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2009 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/59/2011 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w Przelewicach ds. realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice, w następującym składzie:

 1. Andrzejczak Agnieszka – pedagog Szkoły Podstawowej w Kłodzinie;
 2. Kibała Natalia – pedagog Publicznego Gimnazjum w Przelewicach;
 3. Niewiadomska Halina – pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie;
 4. Krajewska Iwona – pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie;
 5. Kozub Elżbieta – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach;
 6. Ogłoza Dioniza – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach;
 7. Bil Walenty  – dzielnicowy Posterunku Policji w Lipianach;
 8. Tarasiuk Marta  – kurator zawodowy dla osób dorosłych;
 9. Bednarek Małgorzata  – kurator zawodowy dla rodziny;
 10. Margiel Dorota  – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej;
 11. Nowak Alicja  – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej;
 12. Kowalewska Beata – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Marek Kibała


Dane do kontaktu:

Zespół Interyscyplinarny w Przelewicach

74-210 Przelewice 75, tel. 91/3913826

e-mail: przemoc.przelewice@wp.pl

 

 


O Przemocy - Sprawca przemocy

INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY:
 

- Policja:

Do podstawowych zadań policji należy m.in.:

 1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 2.  inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zkresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
 3. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem:

 •  interwencja,
 • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
 • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
 • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
 • udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające policję mają prawo do:

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na swiadków w sprawie sądowej.

 

-Oświata

W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi również  przedstawiciel oświaty. Do jego zadań – w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie - należy m. in.:

 1. udzielanie kompleksowych informacji o:
 • możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2.    prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

3.    diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

4.    udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

- Prokuratura:

Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno-skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowanej). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci

o    dozoru policyjnego,
o    tymczasowego aresztowania

- Działalność gmin:

Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Możliwości działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej podejmowanych na terenie gmin:

1.  Udostępnienie rodzinom, w których występuje przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej, poprzez:
a) tworzenie i prowadzenie:

 • punktów informacyjno-konsultacyjnych
 • schronisk dla ofiar przemocy domowej
 • ośrodków interwencji kryzysowej
 • telefonów zaufania
 • programowo środowiskowych

b) inicjowanie powstawania i wspieranie:

 • organizacji społecznych pomagających ofiarom przemocy domowej,
 • grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej.

Zadania te powinny być umieszczone w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych. Na realizację tego programu gmina przeznacza środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2.  W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

 • przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
 • wezwać osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom poszkodowanym,
 • poinformować członków rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej,
 • prowadzić dokumentację przypadku,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić organy ścigania,
 • w razie konieczności powiadomić policję i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami, np. wizyty dzielnicowego,
 • w razie konieczności powiadomić ośrodek pomocy społecznej i wnioskowaćo objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami,
 • wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy domowej w środowisku lokalnym.

- Pomoc społeczna:

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji    o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjąć występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:

 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby. (Niebieska karta - załącznik do wywiadu),
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
 • monitoruje efekty podjętych działań,
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 • w uzasadnionych przypadkach:

o    udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
o    udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności,
o    udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się.

 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
 • wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowany zwraca się do policji  o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
 • może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

- Służby zdrowia:

Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ:
a) bardzo często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego,
b) zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego. W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:

 • rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,
 • umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania,
 • poinformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy,
 • wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach,
 • poinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
 • w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę poszkodowanych powiadomienie innych służb np. pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego, powiadomienie organów ścigania,

- Organizacji pozarządowe:

Informacja o działalności lokalnych organizacji pozarządowych powinna być dostępna  w każdej gminie, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie, itp. Organizacje pozarządowe to są głównie stowarzyszenie, fundacje, kluby. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej organizują:
•    telefony zaufania, punkty informacyjno - konsultacyjne, ośrodki pomocy, schroniska, hostele, świetlice dla dzieci

W ramach swojej działalności oferują, m.in.:

 • pomoc psychologiczną, w grupie i kontakcie indywidualnym,
 • pomoc prawną, w tym pisanie pozwów, wniosków,
 • pomoc socjalną,
 • grupy wsparcia,
 • grupy samopomocowe,
 • pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci,
 • udział w prowadzeniu wywiadów środowiskowych,
 • udział w pracach zespołów pomagających ofiarom przemocy np. przy gminnej komisji czy ośrodku pomocy społecznej,
 • udział w interwencjach,
 • pilotowanie przypadków,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych,

- Współpraca służb i instytucji:

Ofiary przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej, medycznej, a także wsparcia. Niezmiernie istotna jest współpraca  i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, a co za tym idzie tworzenie koalicji lokalnych. Czynniki sprzyjające podniesieniu skuteczności pomocy ofiarom przemocy domowej świadczonej przez różna służby:

 • tworzenie zespołów pomocowych składających się z przedstawicieli różnych instytucji, np. policjant, pracownik socjalny, lekarz, pedagog,
 • znajomość miejsc, osób, możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • przekazywanie i zbieranie informacji od poszczególnych osób i instytucji pomagających rodzinom,
 • konsekwentne egzekwowanie świadczeń wynikających z zadań i kompetencji poszczególnych instytucji,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zjawiska przemocy domowej oraz sposobów skutecznej interwencji i możliwości pomocy,
 • odpowiednia dokumentacja poszczególnych przypadków, form udzielania pomocy i efektów. Uwaga: odpowiednio prowadzona dokumentacja jest niezwykle pomocna w ewentualnym postępowaniu karnym przeciwko sprawcy.

Źródło:  www.niebieskalinia.pl

 

Do pobrania:

 1. Metody udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz postepowanie wobec sprawcow przemocy
 2.  Niebieska karta jako przyklad laczenia kompetencji różnych slużb
 3. Procedura niebieskiej karty
 4. Procedura odebrania dziecka w sytuacji zagrożenia życia - kompetencje slużb

Więcej o przemocy >>TUTAJ

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia