Dziś jest: Sobota 17 kwietnia 2021, imieniny: Roberta i Patrycego
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2021-02-15 10:32:50

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO DO 26 LUTEGO 2021r.

Szanowni członkowie organizacji pozarządowych z terenu powiatu pyrzyckiego!

Ze względu na liczbę zgłoszeń mniejszą niż wymagana liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych wydłuża się termin zgłaszania kandydatów na członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pyrzycach (dalej RDPP) na okres kadencji 2021-2024.

Niniejsza rada to gremium opiniodawczo-konsultacyjne, którego celem jest opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań sfery pożytku publicznego, doradztwo w sprawach dotyczących lokalnego III sektora oraz rozwiązywanie problemów i inicjowanie działań dla lokalnych organizacji pozarządowych. Rada jest miejscem bezpośredniej merytorycznej pracy na rzecz rozwoju lokalnego środowiska pozarządowego. Rada obraduje na posiedzeniach, gdzie spotykają się przedstawiciele samorządu i organizacji.  Pyrzycka powiatowa RDPP będzie  składała się z 14 członków, których stanowić będzie:

8 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Pyrzyckiego (pracownicy Starostwa),

3 radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu pyrzyckiego do zgłaszania kandydatów w okresie do 26 lutego 2021 r.  Każda z organizacji może zgłosić  tylko jednego kandydata w jednej z ośmiu wymienionych poniżej kategorii:

 1. edukacja, oświata i wychowanie - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 2. kultura fizyczna i sport - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania   w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 3. ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 3. działalności charytatywnej,
 4. ochrony i promocji zdrowia,
 5. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w zakresie:
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 4. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 5. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 6. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 1. ekologia i ochrona środowiska - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 2. turystyka i rekreacja oraz krajoznawstwo - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w zakresie:
 1. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. turystyki i krajoznawstwa;
 3. aktywizacja i integracja społeczności lokalnych, promocja rozwoju wspólnot lokalnych – dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w zakresie:
 4. działalności edukacyjnej i oświatowej,
 5. działalności kulturalnej, integracyjnej i rozrywkowej,
 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w zakresie:
 7. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 9. Zgłoszenia kandydata należy dokonać pisemnie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym do pobrania w załączniku. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osobę/-y upoważnioną/-e w tym zakresie (zgodnie z informacjami zawartymi w stosownym Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze lub ewidencji) w celu wyrażenia zgody na udział w wyborach z biernym prawem wyborczym.

  Z wyborów w całości (w kandydowaniu i głosowaniu) wykluczone są spółdzielnie socjalne.

  Zgłoszony przez organizację pozarządową kandydat winien być:

 10. w przypadku stowarzyszeń, członkiem zwyczajnym stowarzyszenia;
 11. w przypadku fundacji, członkiem organu uprawnionego do reprezentowania fundacji lub fundatorem.
 12. Formularze  zgłoszeniowe należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach,
  ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, mailowo na adres starostwo@pyrzyce.pl lub składać w sekretariacie urzędu w zaklejonych kopertach z  dopiskiem „wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego” w terminie do 26 lutego 2021 r. włącznie.

   

  Dnia 2 marca po dokonaniu weryfikacji formalnej na stronie Starostwa zamieszczona zostanie lista kandydatów wraz z krótką charakterystyką oraz karta do głosowania.

  Wybory odbędą się dnia 4 marca 2021 r. za pośrednictwem poczty e-mail. W tym dniu każda z organizacji pozarządowych może przesłać na adres Starostwa pobrana ze strony internetowej,  wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę do głosowania.

  Organizacja pozarządowa dysponuje po jednym głosie w każdej z 8 kategorii. Można głosować na jednego kandydata w każdej od 1 do 8 kategorii. Istnieje możliwość oddania głosu w nie wszystkich kategoriach (np. w 3 lub 7) i głos taki będzie uznany również za ważny.

  Wszelkie pytania i wątpliwości związane z wyborami należy kierować do koordynującego proces wyborczy Waldemara Durkina telefonicznie pod nr 91 88 11 342 lub mailowo: w.durkin@pyrzyce.pl

Do pobrania formularz zgłoszeniowy >> TUTAJ

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia